DET ER NO­GET VÆ

Ni­ck­las Bendt­ner må til lom­mer­ne og hi­ve 82.000 kro­ner op for at rå­de bod på at kom­me en ti­me for sent til træ­nin­gen lør­dag

BT - - SPORTSAV2DANMARKS IS - STRAF Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Det ko­ster ik­ke kun en tur på tri­bu­nen, at Ni­ck­las Bendt­ner med kæ­le­nav­net ’ Lord Bendt­ner’ kom en ti­me for sent til Wol­fsburgs træ­ning lør­dag.

Ud over at sid­de på til­sku­er­plad­ser­ne til søn­da­gens kamp mod Schal­ke 04 får Ni­ck­las Bendt­ner og­så en bø­de. Det har klub­ben åbent for­talt, og nu kan BT for­tæl­le, hvor me­get lands­holds­an­gri­be­ren skal pun­ge ud med for at an­kom­me til træ­ning klok­ken 17.30, når den egent­lig be­gynd­te klok­ken 16.30.

Ty­ske pres­sekil­der for­kla­rer nem­lig, at Ni­ck­las Bendt­ner skal af med 6.000 eu­ro, om­kring 44.700 kro­ner, til spil­ler­trup­pens egen bø­de­kas­se for sin mis­for­stå­el­se.

Bun­des­liga- hol­det har en re­gel om, at det ko­ster 100 eu­ro for hvert mi­nut, man kom­mer for sent til træ­ning, og da Ni­ck­las Bendt­ner brød træ­ning­sti­den med præ­cis 60 mi­nut­ter, må han op med 6.000 eu­ro.

Men her stop­per det ik­ke for Bendt­ner.

De knap 45.000 kro­ner går kun til spil­ler­trup­pen og er no­get, an­gri­be­ren kan se frem til at få gavn af igen, når spil­ler­ne ek­sem­pel­vis skal hol­de ju­le­frokost. Det er så­dan­ne ting, spil­ler­nes bø­de­kas­se er øre­mær­ket til.

Wol­fsburg skal dog og­så ha­ve sin del af ka­gen, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er klubbø­den til Ni­ck­las Bendt­ner 5.000 eu­ro, cir­ka 37.300 kro­ner.

Der­med lø­ber det alt­så op i en sam­let reg­ning på 82.000 kro­ner, at Ni­ck­las Bendt­ner iføl­ge Wol­fsburg sim­pelt­hen har ta­get fejl af sin mø­de­tid på ar­bej­det.

Mi­ste­de og­så start­plads

En mø­de­tid, der gik ud over en sjæl­den start­plads i Bun­des­liga­en for dan­ske­ren.

» Ni­ck­las skul­le væ­re star­tet in­de, men vo­res træ­nings­ses­sion var åben­bart tid­li­ge­re, end han tro­e­de, « sag­de træ­ner Die­ter Heck­ing syr­ligt før Schal­ke 04- kam­pen om den vra­ge­de an­gri­ber til Bild.

Sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs hav­de oven på episo­den og den uaf­gjor­te kamp mod Schal­ke 04 over­skud til at jo­ke lidt om si­tu­a­tio­nen.

» Der er mas­ser af mu­lig­he­der for at fin­de ud af, hvor­når der er træ­ning. Og så slem er tra­fik­ken i Wol­fsburg hel­ler ik­ke, at man kom­mer for sent af den. Nej se­ri­øst, vi må ik­ke gø­re en stør­re ting ud af det. Jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at vi ik­ke er su­re på Ni­ck­las. An­dre har sik­kert og­så prø­vet at be­gå så­dan en fejl. Det har in­gen an­den be­tyd­ning for ham for frem­ti­den, « lød det fra Klaus Al­lofs til Ki­ck­er.

Ni­ck­las Bendt­ner, der tje­ner i om­eg­nen af 20 mil­li­o­ner kro­ner om året i Wol­fsburg, vir­ker da hel­ler ik­ke til at væ­re slå­et ud af hver­ken bø­de­r­ne el­ler at væ­re vra­get til søn­da­gens Bun­des­liga- kamp.

» Forbliv stærk, og se fremad. Fejl kan ske, men du må ta­ge dig af dem og bli­ve ved med at gø­re frem­skridt, « skrev Ni­ck­las Bendt­ner så­le­des på In­s­ta­gram i går.

BT er­fa­rer, at det er Ni­ck­las Bendt­ners før­ste bø­de som Wol­fsburg- spil­ler. ho­tel i Ga­tes­he­ad. De skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve væ­ret op­pe at slås, men po­li­ti­et løsla­der dem og væl­ger ik­ke at rej­se til­ta­le.

NOVEM­BER 2011 Ef­ter

en land­skamp mod Sve­ri­ge kom­mer Bendt­ner om nat­ten i klam­me­ri med en mand på spil­ler­ho­tel­let i Hels­in­gør. Man­den, der blev over­fal­det, ud­ta­ler til Ek­stra Bla­det, at Bendt­ner an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve spar­ket ud ef­ter ham, mens an­dre kil­der op­ly­ser, man­den selv op­søg­te bal­la­den. Po­li­ti­et fandt in­gen be­vi­ser på, at der skul­le ha­ve væ­ret ta­le om et over­fald.

DE­CEM­BER 2011 Bendt­ner

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

bli­ver an­holdt af en­gelsk po­li­ti sam­men med Sun­der­land- spil­le­ren Lee Cat­ter­mole. De bli­ver sig­tet for at ha­ve smadret fem bi­ler i Newcast­le, men Bendt­ner bli­ver se­ne­re fri­fun­det, da over­våg­nings­bil­le­der­ne vi­ser, at han ik­ke delt­og i hær­vær­ket.

DE­CEM­BER 2011 Bendt­ner

bli­ver stop­pet af po­li­ti­et nær Sun­der­land i sin Pors­che for at ha­ve kørt 165 km/ t i en zo­ne, hvor man kun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.