Fa­dæ­sen er et luk­ket ka­pi­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AF­KLA­RET Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Ni­ck­las Bendt­ner var søn­dag smidt af hol­det i Wol­fsburg, eft er han mød­te en ti­me for sent ind på klub­bens træ­nings­an­læg lør­dag aft en.

Det var an­gi­ve­ligt en mis­for­stå­el­se og ik­ke de­ci­de­ret slø­se­ri, der var skyld i, at Ni­ck­las Bendt­ner kom for sent til Wol­fsburgs lør­dagstræ­ning og blev smidt af hol­det.

For­kla­rin­gen på, hvor­for dan­ske­ren duk­ke­de op en ti­me for sent til Wol­fsburgs træ­nings­pas lør­dag, har el­lers ik­ke væ­ret til at få fat i.

Men nu for­kla­rer Ni­ck­las Bendt­ners klub til BT, at an­gri­be­ren gan­ske en­kelt hav­de ta­get fejl af star­tids­punk­tet.

Så­le­des op­ly­ser Wol­fsburg i en mail til BT, at Ni­ck­las Bendt­ner tro­e­de, at træ­nin­gen be­gynd­te klok­ken 17.30, men i vir­ke­lig­he­den skul­le han ha­ve stå­et klar en ti­me tid­li­ge­re - nem­lig klok­ken 16.30.

Skal man tro Wol­fsburgs me­di­e­chef, Fl­o­ri­an Mat­t­ner, fandt Bendt­ner først ud af, at han var for sent på den, da han mød­te op på an­læg­get og så hold­kam­me­ra­ter­ne lø­be rundt og træ­ne. Så­dan ly­der for­kla­rin­gen i hvert fald nu, eft er Fl­o­ri­an Mat­t­ner gik på jagt eft er sva­ret i for­bin­del­se med Wol­fsburgs træ­ning i går for­mid­dag.

Godt ord igen

Ch­eft ræ­ner Die­ter Heck­ing ud­ta­ler i sam­me mail til BT, at Ni­ck­las Bendt­ner er ble­vet ta­get til nå­de igen, eft er han var ble­vet drop­pet til Wol­fsburgs kamp i we­e­ken­den.

» Som hold har vi nog­le reg­ler, al­le skal over­hol­de. Når man bry­der reg­ler­ne, er man nødt til at ta­ge imod kon­se­kven­ser­ne. Men vi har talt med Ni­ck­las om det, og nu er alt okay igen. Der kom­mer ik­ke me­re i den­ne sag fra hver­ken vo­res el­lers hans si­de, « for­tæl­ler Die­ter Heck­ing.

Der­med skul­le alt alt­så væ­re godt igen mel­lem Ni­ck­las Bendt­ner og Wol­fsburg, og han kan eft er si­gen­de al­le­re­de væ­re i spil til en plads på hol­det, når det skal i kamp næ­ste gang.

Wol­fsburg op­ly­ser og­så, at Ni­ck­las Bennd­ter ik­ke har fl ere kom­men­ta­rer til sa­gen.

Ni­ck­las Bendt­ner kom en ti­me for sent til træ­nin­gen lør­dag, men det er et over­stå­et ka­pi­tel for bå­de Wol­fsburg og dan­ske­ren. Ar­kiv­fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.