Fi­sker sta­dig m

Es­b­jerg ta­ger ger­ne grim­me po­int i ga­ben­de nul­ler­ter, ind­til bank­man­den Fre­de­rik­sen har sty r på en af to ting...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NUL ER LIG MED ÉN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Es­b­jergs for­år har væ­ret uden stor fangst. Fi­sker­ne har hen­tet to sej­re i ot­te kam­pe, og der­for le­ver de ger­ne med en af de helt ke­de­li­ge nul­ler­ter, som den mod Ran­ders i aft es.

For bag­fra kom­mer FC Vestsjæl­land i en god slip­strøm, der pres­ser Es­b­jerg. Kun seks po­int har Es­b­jerg hen­tet, hvor­for man sta­dig er en stor del af nedryk­nings­spil­let. Det er­ken­der bank­man­den Ni­els Fre­de­rik­sen, der li­ge nu er­hver­ver sig som Es­b­jerg- træ­ner. gen­nem fi ngre med fod­bold­spil på di­vi­sions­ni­veau.

» Vi skal væ­re til­fred­se. Jeg gav sig­nal om at prø­ve at spil­le. At kom­me her til Es­b­jerg og kæm­pe for vo­res liv. Vi vid­ste, det vil­le bli­ve svært. Så der er kre­dit til spil­ler­ne. Det var vo­res før­ste re­ne bur i et styk­ke tid, og det er vig­tigt. Jeg er alt i alt glad for, at vi fi k et po­int, « sag­de Co­lin Todd til TV3 Sport1, in­den han og­så fi k be­mær­ket ba­nen i Es­b­jerg som år­sag til den spar­som­me fod­bold­kva­li­tet.

Det var bå­de Ni­els Fre­de­rik­sen, Da­ni­el Sten­derup og Cas­per Nielsen eni­ge med ham i. Men der kom­mer nok ik­ke no­get hol­land­sk rul­le­græs til Ve­stjyl­land i den­ne om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.