Brønd­bys bryd­nings­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Anders Kjær­bye

DET GÅR FREMAD for Brønd­by IF. Det er or­de­ne, sport­s­di­rek­tør Per Rud og ch­eft ræ­ner Thomas Frank mes­sen­de gen­ta­ger igen og igen. Og de to har ret. I hvert fald del­vist. Trods søn­da­gens ne­der­lag til Ho­bros mira­kel­ma­ge­re, har Brønd­by vist frem­skridt det­te Su­per­liga- for­år.

Brønd­by har få­et et fun­da­ment at stå på. Et de­fen­sivt fun­da­ment, der sør­ger for, at få mål su­ser ind bag Lukas Hra­decky. Det er na­tur­lig­vis en god ting. Især med tan­ke på, at det­te fun­da­ment i de se­ne­ste uger har væ­ret på plads, uan­set om Da­ni­el Ag­ger har væ­ret med el­ler ej.

Fun­da­men­tet sør­ger for, at Brønd­bys vej til po­int er kort. Hol­der man nul­let, er mindst det ene po­int sik­ret, som man kli­ché­fyldt si­ger. Men at ky­le al­le si­ne æg i den de­fen­si­ve kurv er far­ligt. Det gør, at Brønd­by le­ger med den en­di­men­sio­nel­le ild. Og den er ik­ke nem at sluk­ke.

Brønd­by og mål er to mod­sa­t­ret­te­de ord i øje­blik­ket. Blot én gang si­den 19. ok­to­ber, da­de blågu­le tæ­ve­de FC Vestsjæl­land med 5- 0, har Thomas Franks mand­skab sco­ret me­re end et en­kelt mål i en kamp. Én gang i 14 for­søg. Det er mildt sagt foru­ro­li­gen­de tal.

Te­emu Puk­ki og Jo­se Ari­el Nuñez er i og for sig go­de spil­le­re, men de spil­ler ude af po­si­tion for at gø­re plads til en al­dren­de sven­sker, der fl ir­ter fælt med be­gre­bet ’ fl op’. Jo­han El­man­der lig­ner me­re en hæm­sko end en ge­vinst for Brønd­bys off en­siv, og hvor­for han i dag ik­ke sid­der fast på bæn­ken, kan kun hand­le om tid­li­ge­re ti­ders stor­hed, trup­hie­rar­ki og en dyr kon­trakt. Spil­le­mæs­sigt gi­ver det ik­ke me­ning. MEN ER DET godt nok, at hvad Thomas Frank og Per Rud på nu snart to år har få­et stab­let på be­ne­ne, er et de­fen­sivt fun­da­ment - og ik­ke så me­get an­det? Hvis jeg - som Jan Bech Andersen har gjort - hav­de po­stet utal­li­ge mil­li­o­ner ef­ter nye spil­le­re, vil­le jeg ik­ke væ­re over­be­vist. Og det tror jeg hel­ler ik­ke, Bech Andersen er.

Brønd­by har Superligaens næst­hø­je­ste bud­get, og spil­le­re som Thomas Ka­h­len­berg, Da­ni­el Ag­ger og Jo­han El­man­der hø­rer til blandt liga­ens bedst løn­ne­de. Sam­ti­dig har Per Rud købt dy­re spil­le­re som El­ba­san Ras­ha­ni, Fer­han Ha­sa­ni og Ale­xan­der Szy­ma­nowski. Men blot Ha­sa­ni kan ru­bri­ce­res som et ba­re no­gen­lun­de ind­køb. HEL­HEDS­BIL­LE­DET ER ALT­SÅ ik­ke im­po­ne­ren­de. Brønd­by skra­ber i snit 1,52 po­int til sig pr. kamp. Det er hver­ken fugl el­ler fi sk. Off en­si­ven fun­ge­rer ik­ke, mens de­fen­si- ven eft er­hån­den er på plads. Hol­det kan spil­le for­nuft ige kam­pe, men til­ba­ge står, at et hold af fyraft enspro­fes­sio­nel­le spil­le­re fra Ho­bro nu i tre om­gan­ge har ta­get fu­sen på dem. Alt det­te er Thomas Franks an­svar. For Per Rud gæl­der, at der har væ­ret for man­ge fejl­skud, og at for man­ge mid­del­må­di­ge spil­le­re er kom­met ind ad dø­ren i Brønd­by. Kø­bet af Jo­han Lars­son er det driv­tøm­mer, der net­op nu hol­der sport­s­di­rek­tø­ren op­pe.

Med tan­ke på at Brønd­by til som­mer skal hen­te 15 mil­li­o­ner i trans­fe­rind­tæg­ter og ik­ke kan kø­be for sam­me be­løb, er det svært at se dem ha­le ind på FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn, der beg­ge vil spen­de­re. Tvær­ti­mod kan de blå- gu­le bli­ve di­stan­ce­ret yder­li­ge­re af de to øje­blik­ke­li­ge loko­mo­ti­ver.

Alt det­te ved Jan Bech Andersen. Spørgs­må­let er, om han kan sid­de det over­hø­rig til som­mer. Det tror jeg ik­ke, han kan. Klu­be­je­ren har en mål­sæt­ning om top tre- pla­ce­rin­ger i hver sæ­son og et mester­skab se­ne­st om tre år. Men li­ge nu er det mester­skab lysår væk. Trup­pen er for dår­lig, og spil­let er det sam­me, til over­ho­ve­det at drøm­me om guld. KAN JAN BECH Andersen se Brønd­by vin­der mester­ska­ber med Thomas Frank på bæn­ken og Per Rud i kulis­sen? Det er det alt­af­gø­ren­de spørgs­mål, som klu­be­je­ren skal og vil stil­le sig selv i de kom­men­de uger og må­ne­der. Sva­ret kan kun Bech Andersen selv gi­ve. Men jeg bli­ver ik­ke over­ra­sket, hvis der sker sto­re æn­drin­ger i Brønd­by til som­mer.

SØ­REN HANG­HØJ KRISTENSEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Brønd­by har nu tre gan­ge i den­ne sæ­son tabt til Ho­bro IK, og klub­ben står for­an for­an­drin­ger i lø­ber af som­me­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.