Næ­ste stop: Søn­derjyl­land?

Ove Pe­der­sen har væ­ret me­get af Dan­mark rundt. Nu kan han må­ske snart skri­ve sin sjet­te Su­per­liga- klub på cv’et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RUN­DREJ­SE Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk je­mi@ spor­ten. dk TRÆ­N­ER­KAR­RI­E­RE

TTIIRRSSDDAAGG 2 21.1 A. PARPILR 2IL0 125015

Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen OB, FC Vestsjæl­land, Es­b­jerg – ad to om­gan­ge – AGF og FC Midtjyl­land.

Ove Pe­der­sen har væ­ret vidt om­kring i det dan­ske fod­bold­land­skab. Og nu kan den nu­væ­ren­de OB- træ­ner må­ske snart fø­je end­nu en klub til den i for­vej­en bug­nen­de li­ste over Su­per­liga- klub­ber, han har træ­net.

Ove Pe­der­sen kan nem­lig bli­ve en del af den træ­ner­ro­ka­de, der al­le­re­de er sat i gang i Su­per­liga­en. Det er al­le­re­de be­kræft et, at AaBs Kent Nielsen til som­mer over­ta­ger tøj­ler­ne i OB, mens Søn­derjy­skes Lars Søn­der­gaard snup­per sæ­det eft er sid­ste års mester­træ­ner. Der­med står Søn­derjy­ske uden træ­ner, og klub­ben har an­gi­ve­ligt dre­jet kik­ker­ten ind på Ove Pe­der­sen.

Iføl­ge fy­ens. dk skal Ove Pe­der­sen til sam­ta­le i Ha­der­s­lev- klub­ben i dag med hen­blik på et frem­ti­digt sam­ar­bej­de.

Pe­der­sen el­ler Møl­by

Me­get pe­ge­de el­lers i ret­ning af, at Søn­derjy­ske vil­le an­sæt­te den tid­li­ge­re AC Hor­sen­stræ­ner Jo­hn­ny Møl­by, og han har og­så og­så væ­ret til ste­de i lo­un­gen un­der en Søn­derjy­ske- hjem­me­kamp.

Søn­derjy­skes sport­s­chef, Hans Jør­gen Hay­sen, ud­tal­te i sid­ste uge, at man for­ven­te­de en afk la­ring på træ­ner­po­sten in­den for de næ­ste 14 da­ge, så Ove Pe­der­sen mel­der sig ind som en sen kan­di­dat i det, der nu lig­ner en du­el mel­lem ham og Jo­h­ny Møl­by.

BT har væ­ret i kon­takt med Ove Pe­der­sen, men han hav­de ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til sa­gen. Det har hel­ler ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Hans Jør­gen Hay­sen.

SÅ­DAN ER DET GÅ­ET FOR OVE PE­DER­SEN I SU­PER­LIGA­EN: FC MIDTJYL­LAND 2001: 2002: ES­B­JERG fB: 2003: 2004: 2005: 2009:

Nr. 5 Bron­ze Nr. 5 Nr 9 ( over­ta­ger 1.1 ja­nu­ar 2000) Nr. 4 Træ­der til­ba­ge 11. marts 2011.

2010: 2011:

Nr. 4 Bron­ze

AGF: 2006: 2008: FC VESTSJÆL­LAND: 2014: OB: 2015:

Nr. 12 Nr. 10

Nr. 9

Over­ta­ger eft er Troels Bech 30. sep­tem­ber 2014.

Ove Pe­der­sen har i alt 367 Su­per­liga- kam­pe som træ­ner un­der bæl­tet. Det er tred­je­f­lest no­gen­sin­de. Den nu­væ­ren­de OB- træ­ner er og­så num­mer tre på li­sten over flest po­int som Su­per­liga- træ­ner. Beg­ge li­ster top­pes af Troels Bech. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.