Tou­touh er ude re­sten af for­å­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY SKA­DE TIL FCK Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

FC Kø­ben­havns midt­ba­ne­spil­ler Yous­sef Tou­touh har væ­ret stærkt spil­len­de på det se­ne­ste. To mål i de se­ne­ste tre kam­pe er det ble­vet til, men det er for­ment­lig og­så de sid­ste scor­in­ger fra den 22- åri­ge off en­siv­spil­ler, vi ser det næ­ste lan­ge sty kke tid.

Eft er en ti­mes spil af søn­da­gens kamp mod FC Nord­s­jæl­land måt­te Yous­sef Tou­touh la­de sig ud­skift e med knæpro­ble­mer, og en nær­me­re un­der­sø­gel­se vi­ser, at en ope­ra­tion er nød­ven­dig.

» En scan­ning i dag har desvær­re vist, at Yous­sef har på­dra­get sig en me­nisk­ska­de i høj­re knæ, der skal ope­re­res sna­rest. Det­te be­ty­der, at han for­ment­lig er ude re­sten af for­års­sæ­so­nen, « si­ger FC Kø­ben­havns klublæ­ge, Mor­ten Bo­e­sen, til FCKs hjem­mesi­de.

Ska­den kom­mer blot en uge, eft er at FCK mi­ste­de An­dreas Cornelius det næ­ste hal­ve år med en bræk­ket an­kel.

Vær­st tæn­ke­li­ge tids­punkt

Ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken un­der­stre­ger, at ska­den kom­mer på det vær­st tæn­ke­li­ge tids­punkt.

» For Yous­sef var det nok det vær­st tæn­ke­li­ge tids­punkt, det kun­ne ske. Han har væ­ret vo­res bed­ste spil­ler de se­ne­ste tre- fi re kam­pe, sco­ret vig­ti­ge mål og har holdt et højt ni­veau for os rig­tig læn­ge. Det er et hårdt slag ik­ke ba­re for hol­det, men og­så for ham net­op nu, da han for al­vor er ble­vet stam­spil­ler, « si­ger nord­man­den.

Yous­sef Tou­touh selv ærg­rer sig selvsagt og­så.

» Jeg er selv­føl­ge­lig rig­tigt skuff et over ik­ke at kun­ne hjæl­pe hol­det re­sten af for­å­ret, men jeg hå­ber og tror på, at mi­ne hold­kam­me­ra­ter kan fort­sæt­te den go­de sti­me, vi er in­de i. Nu vil jeg bru­ge al min ener­gi på at kom­me stærkt til­ba­ge så hur­tigt som mu­ligt, « si­ger den uhel­di­ge FCK- spil­ler.

Det er end­nu uklart, hvor ska­den stil­ler Tou­touh i for­hold til U21- EM i ju­ni.

For an­den sæ­son i træk har Yous­sef Tou­touh på­dra­get sig en ska­de, bedst som han har ramt top­for­men for FCK.

Fo­to: Anders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.