DA ’ HE­LEN­DE HA

Dr. Hans- Wil­helm Mül­ler- Wo­hl­fart er in­gen hvem som helst. Det fi k Bay­ern- træ­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la at fø­le, da klublæ­gen sag­de op eft er at ha­ve få­et skyl­den for 1- 3- ne­der­la­get til FC Po­r­to i den før­ste Cham­pions Le­ague- kvart­fi na­le

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 -

STRAF­POR­TO

Lars B. Jør­gen­sen For de fl este vil­le tjan­sen som læ­ge i Bay­ern Mün­chen væ­re et drømm­ejob. Løn i topklas­se, mas­ser af pre­sti­ge og om­gang med en ræk­ke af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re i en af ver­dens stør­ste klub­ber.

Med den slags ud­for­drin­ger i ud­sigt kun­ne man må­ske godt slu­ge en ka­mel el­ler to. Her­re­g­ud. Men man­den med det bor­ger­li­ge navn HansWil­helm Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt er af en ka­li­ber, så selv Bay­ern Mün­chen godt kan ju­ste­re ska­le­rin­gen.

Den 72- åri­ge læ­ge med Prins Va­li­ant- fri­su­ren og den mistæn­ke­ligt glat­te­de hud, er i en ka­te­go­ri helt for sig selv. Og godt nok har Mül­lerWo­hl­fa­hrt, der si­den 1995 har væ­ret læ­ge for det ty­ske lands­hold, væ­ret til­knyt­tet de ty­ske re­kord­me­stre i 38 år, men hans pri­va­te kli­nik i Al­te Hofs sta­te­li­ge byg­nings­værk, ken­der si­ne be­rømt­he­der på tra­vet.

Bo­no og Bolt som kun­der

På kun­de­li­sten fi nder man prak­tisk ta­get en ’ hvem- er­hvem’ over sport­s­stjer­ner og kul­turi­ko­ner. Sprin­ter­ly­net Usain Bolt kom for­bi for at foræ­re den ty­ske mira­kel­me­di­ci­ner si­ne Pu­ma- lø­be­sko eft er en vel­lyk­ket be­hand­ling. U2s for­san­ger, Bo­no, har væ­ret til ud­red­ning, og det sam­me var Luci­a­no Pa­va­rot­ti, mens den sto­re tenor end­nu var i li­ve.

Og så­dan kan man bli­ve ved. Bo­ris Beck­er, Ty­son Gay, Mauri­ce Gre­en, Pau­la Radcliff e, Bo­de Mil­ler el­ler for den sags skyld ’ Kai­ser’ Franz Beck­en­bau­er, mens tysk fod­bolds mest magt­ful­de mand selv kør­te den ul­ti­ma­ti­ve her­sker­stil på grønsvæ­ren.

Skal man tro Mül­lerWo­hl­fa­hrt selv, blev stolt­he­den gå­et for nær, da Pep Gu­ar­di­o­la be­skyld­te ham og re­sten af Bay­ern- læ­ge­sta­ben for at ha­ve en tungt­ve­jen­de ak­tie i klub­bens lan­ge ska­des­li­ste, der blandt an­dre holdt Arj­en Rob­ben, Fran­ck Ri­béry, Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger og David Ala­ba væk fra tu­ren til Po­r­to. En tur, der end­te med et 1- 3- ne­der­lag og har sat Bay­ern un­der et tungt pres in­den aft enens re­tu­ro­p­gør i Cham­pions Le­ague.

Men den for­kla­rings­mo­del af­vi­ste Bay­ern- sport­s­chef Mat­t­hi­as Sam­mer selv lør­dag in­den Bun­des­liga- op­gø­ret mod Hoff en­heim.

» In­gen har få­et skyld for ne­der­la­get til Po­r­to. Jeg har for­stå­el­se for spe­ku­la­tio­ner­ne, men alt i den­ne sag er sagt, « un­der­stre­ge­de Sam­mer over for Ki­ck­er.

Hel­ler ik­ke ho­ved­per­so­nen selv har bi­dra­get til opkla­rin­gen af, hvad der egent­lig ske­te i den op­he­de­de kulis­se un­der og eft er de po­rtu­gi­si­ske prygl. I det he­le ta­get er Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt ik­ke en mand, der gi­ver in­ter­view el­ler på an­den må­de åben­ba­rer si­ne ar­bejds­me­to­der for al­ver­den. Ik­ke no­get med at hø­ste kol­le­gi­al hæ­der med vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler i re­le­van­te ma­ga­si­ner el­ler lig­nen­de.

Kvaksal­ver el­ler trold­mand

Mül­ler- Wo­hl­fa­hrts til­hæn­ge­re vil frem­fø­re, at han be­gyn­der dér, hvor an­dre har gi­vet op. Og at hans me­to­der ba­re er dét me­re so­fi sti­ke­re­de end kol­le­ger­nes. Skep­ti­ker­ne vil på­stå, at han er halvt kvaksal­ver og halvt trold­mand med så man­ge kon­tro­ver­si­el­le me­to­der i ær­met, at de ik­ke tå­ler da­gens lys.

» Det er Fran­kenste­in- eks­pe­ri­men­ter, « lød re­ak­tio­nen fra Tra­vis Ty­g­art, di­rek­tør i det ame­ri­kan­ske an­tido­pin­ga­gen­tur USA­DA.

Selv har Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt slag- på- ta­sken sagt, at han for­ment­lig har or­di­ne­ret op imod en mil­li­on injek­tio­ner igen­nem et langt læ­ge­liv.

Et af de mest kon­tro­ver­si­el­le præ­pa­ra­ter på li­sten er Actove­gin, et se­rum ud­vun- det af kal­ve­blod, som me­nes at kun­ne øge bå­de ilt­op­ta­gel­se og he­lings­pro­ces­ser.

Stoff et blev før­ste gang kendt i off ent­lig­he­den, da sta­ben om­kring Tour- kon­gen Lan­ce Arm­strong i 2003 blev set depo­ne­re en po­se med brugt em­bal­la­ge i en skral­des­pand. Si­den in­drøm­me­de den ame­ri­kan­ske cy­kel­stjer­ne selv at ha­ve be­nyt­tet stoff et, der ik­ke er for­budt, men be­fi nder sig i den ab­so­lut­te gråzo­ne.

Bru­gen af Actove­gin er blot en af de me­to­der, Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt er ble­vet kendt for. En an­den er den så­kald­te blod­spin­ning, hvor cen­tri­fu­ge­ret og plas­ma­be­ri­get blod sprøjtes ind i led og til­ska­de­kom­ne mus­k­ler. Den har vun­det ind­pas i en ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber som Chel­sea og Bar­ce­lo­na og er og­så ble­vet brugt af FC Kø­ben­havns læ­ge­stab.

Græn­se­sø­gen­de

Tra­vis Ty­g­art tø­ver ik­ke med at ru­bri­ce­re Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt i den ka­te­go­ri af ’ hek­sedok­to­rer’, der er pa­ra­te til at gå li­ge til græn­sen og må­ske end­da over, hvis det hand­ler om at få at­le­ter­ne til at præ­ste­re el­ler gjort kampkla­re.

Den ame­ri­kan­ske sport­s­ver­den har igen­nem de se­ne­ste 10- 15 år haft sit hyr med folk som BALCO- bag­man­den Vi­ctor Con­te el­ler ca­na­disk- fød­te Ant­ho­ny Ga­lea, som beg­ge blev idømt fængsel­straff e for at ha­ve or­di­ne­ret stoff er fra den for­bud­te li­ste til to­pat­le­ter.

» Den slags guru­er får et renom­mé in­den for sport­s­fol­ke­nes eg­ne ræk­ker, og når man er to­pat­let, vil man gø­re alt for at vin­de, selv om det er med hel­bre­det som ind­sats. Så­dan er kul­tu­ren, og det er ik­ke i or­den, men det er så­dan, det er, « kon­sta­te­re­de Tra­vis Ty­g­art i 2011 over for ESPN.

’ He­len­de Hans’ kan næp­pe selv gen­ken­de sig­na­le­men­tet, og det vil sik­kert såre stolt­he­den. Ik­ke man­ge vil dog væ­re bed­re end ham til at læ­ge al­le sår­e­ne.

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

lbj@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.