FOR­HOL­DET G

Kon­flik­ten mel­lem fem lands­holds­spil­le­re og Bad­min­ton Dan­mark har væ­ret læn­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KOM­PLI­CE­RET Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk SA­GEN KORT

Bad­min­ton­kon­flik­ten så da­gens lys i fre­dags, men al­le­re­de i be­gyn­del­sen af 2015 var den gal mel­lem par­ter­ne.

For­hol­det mel­lem spil­ler­ne og for­bun­det køl­ne­de be­trag­te­ligt, da spil­ler­ne fandt ud af, at land­stræ­ner Lars Uhre sam­men med as­si­ste­ren­de land­stræ­ner Jesper Lar­sen hav­de væ­ret med til at få en sponsoraf­ta­le med småka­ge­pro­du­cen­ten Da­nisa i hus og selv fik pro­cen­ter af af­ta­lens vær­di, som Ek­stra Bla­det kun­ne for­tæl­le i går.

Det var net­op den af­ta­le, der fik kon­flik­ten til at blus­se op, da den var i strid med spil­ler­nes in­di­vi­du­el­le sponsoraf­ta­ler med Da­nisas kon­kur­rent, Kel­sen Group. Dob­bel­trol­len skab­te splid, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ram­te til­li­den et nul­punkt, da spil­ler­ne føl­te sig for­rå­dt på grund af for­bun­dets age­ren.

» Jeg har re­gi­stre­ret me­get bit­ter­hed fra spil­ler­nes si­de. Al­le­re­de ugen ef­ter vi ind­gik af­ta­len, gav de ud­tryk for, hvem de vil­le, og hvem de ik­ke vil­le co­a­ches af, « ly­der det fra for­mand for Bad­min­ton Dan­mark, René Toft, der selv be­kla­ger land­stræ­ner­nes dob­bel­trol­le i sponsor­sa­gen og kal­der den ’ uhel­dig’.

Spæn­din­ger­ne mel­lem par­ter­ne be­tød, at spil­ler­ne stod uden træ­ner til eu­ro­pa­mester­ska­bet for hold i Bel­gi­en i fe­bru­ar på grund af ue­nig­he­der­ne. Chri­stin­na Pe­der­sen, der er en af de fy­re­de lands­holds­spil­le­re, be­kræf­ter, at spil­ler­ne tog af­stand til især Jesper Lar­sen.

» Jesper Lar­sen har væ­ret as­si­ste­ren­de træ­ner og sponsor­ansvar­lig sam­ti­dig. Da det kom frem, tog vi fem spil­le­re af­stand fra Jesper Lar­sen, for­di vi ik­ke kun­ne se os selv sam­ar­bej­de med én, vi sy­nes,

I BE­GYN­DEL­SEN AF FE­BRU­AR

har sat os i et al­vor­ligt di­lem­ma. Det har væ­ret grun­den til, at vi fem spil­le­re har stå­et uden træ­ner, når Jesper Lar­sen har væ­ret den an­svar­li­ge træ­ner til tur­ne­rin­ger, « si­ger hun.

Løs­ning er tvivl­s­om

Kan til­li­den genop­ret­tes?

» Jeg er en per­son, der al­drig kan fin­de på at si­ge al­drig. Men jeg hav­de hel­ler ik­ke fo­re­stil­let mig, at vi kun­ne kom­me helt her­ud, så der ven­ter no­get af et re­pa­ra­tions­ar­bej­de fra al­le par­ter, hvis vi skal fin­de sam­men igen, « si­ger Chri­stin­na Pe­der­sen.

Kol­le­ga Joachim Fischer er ik­ke sær­lig op­ti­mi­stisk med hen­blik på at fin­de en løs­ning mel­lem par­ter­ne. For­hol­det har lidt for stor be­last­ning.

» Det er jeg me­get i tvivl om. Jeg ser det som me­get us­and­syn­ligt, at jeg skul­le sæt­te mig ned og fin­de en løs­ning. Man kan jo ik­ke fy­re no­gen og an­sæt­te dem igen. I min ver­den hæn­ger de ting ik­ke sam­men. De har fy­ret os på gråt pa­pir og gjort det gen­nem pres­sen. Jeg kan ik­ke se, der skal kom­me et sam­ar­bej­de op at stå. Ti­den he­ler me­get, men med min al­der ( 36 år, red.) er ti­den ik­ke med mig. «

Hver­ken land­stræ­ner Lars Uhre el­ler as­si­ste­ren­de land­stræ­ner Jesper Lar­sen har øn­sket at kom­men­te­re på op­lys­nin­ger­ne. De har i ste­det hen­vist til for­mand René Toft.

ind­går Bad­min­ton Dan­mark en kol­lek­tiv sponsoraf­ta­le med ka­ge­pro­du­cen­ten Da­nisa, hvil­ket be­ty­der, at spil­ler­ne skal op­træ­de i trø­jer med Da­nisa- logo. Det er i kon­flikt med spil­ler­nes per­son­li­ge af­ta­le med Da­nisa- kon­kur­ren­ten Kel­sen Group. Fre­dag bli­ver Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, Mat­hi­as Boe, Car­sten Mo­gen­sen, Joachim Fischer og Chri­stin­na Pe­der­sen smidt af lands­hol­det som en kon­se­kvens af kon­flik­ten, da al­le for­søg på en løs­ning slår fejl.

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

Chri­stin­na Pe­der­sen er blandt de fem spil­le­re, der ik­ke læn­ge­re kan spil­le på lands­hol­det.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.