Spil­le­re in­drøm­mer juri­disk fejl

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KOM­PLI­CE­RET Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Spil­ler­kon­flik­ten ra­ser i dansk bad­min­ton. Fem spil­le­re er ble­vet smidt af lands­hol­det. Spil­ler­ne in­drøm­mer at ha­ve kva­jet sig juri­disk, men sky­der med skar­pt mod for­bun­dets moral og etik.

Joachim Fischer, Chri­stin­na Pe­der­sen, Mat­hi­as Boe, Car­sten Mo­gen­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl er for­tid på det dan­ske bad­min­ton­lands­hold, som lan­det lig­ger nu. Bad­min­ton Dan­mark valg­te at fy­re de fem spil­le­re, for­di de­res per­son­li­ge sponsoraf­ta­ler er i kon­flikt med for­bun­dets eg­ne af­ta­ler.

Bad­min­ton Dan­mark står fast på, at de har ju­ra­en på de­res si­de. Spil­ler­ne har selv skre­vet un­der på og gi­vet for­bun­det lov til at ind­gå kol­lek­ti­ve af­ta­ler på de­res veg­ne i lands­holds­re­gi.

» Det er en me­get prin­ci­pi­el sag for os, og det er der­for, vi står fast. Vi vid­ste selv­føl­ge­lig godt, at de hav­de en an­den kon­trakt, men vi kan jo ik­ke, hver gang vi skal snak­ke med en sponsor, li­ge spør­ge spil­ler­ne, om det er okay med dem. Hvis spil­ler­ne hav­de en kon­trakt med en trans­portvirk­som­hed, måt­te vi så ik­ke la­ve en af­ta­le med DSV? Så kun­ne vi ik­ke la­ve an­det. Det hol­der jo ik­ke, « si­ger for­mand for Bad­min­ton Dan­mark, René Toft.

Skuf­fet over be­hand­ling

De fem spil­le­re be­gynd­te en ny til­væ­rel­se man­dag, da lands­holds­fy­rin­gen be­tød, at spil­ler­ne er nødsa­get til at fin­de nye træ­nings­om­gi­vel­ser, ef­ter de er ble­vet band­lyst fra Team Dan­marks træ­ning i Brønd­by Hal­len. Den nu tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Chri­stin­na Pe­der­sen in­drøm­mer, at spil­ler­ne har be­gå­et en juri­disk fejl. Hun sky­der dog ef­ter for­bun­dets moral.

» Vi har ik­ke i vo­res vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let os, at for­bun­det kun­ne fin­de på at la­ve en sponsoraf­ta­le med en ka­ge­kon­kur­rent uden at ta­ge os med i di­a­lo­gen. Det er rig­tigt, at vi juri­disk har bun­det os for­kert, men etisk og moralsk sy­nes vi, at der mang­ler rig­tig me­get fra vo­res for­bund, « si­ger hun og bak­kes op af den li­ge­le­des fy­re­de Joachim Fischer.

» Det er nok det, jeg ærg­rer mig al­ler­mest over, at jeg har væ­ret så dum at tro, at det ik­ke kun­ne en­de så­dan. Jeg kan godt for­stå, at for­bun­det går op i at tje­ne pen­ge, men jeg vil og­så si­ge, at en stor del af be­lø­bet de tje­ner, er på grund af os fem spil­le­re. For mig dre­jer det sig me­get me­re om moral, etik - og hvor­dan man be­hand­ler folk. De vid­ste, da de la­ve­de af­ta­len med Da­nisa, hvor tin­ge­ne vil­le en­de. Jeg vil ik­ke en­de min kar­ri­e­re så­dan her. Jeg er skuf­fet over den be­hand­ling, vi har få­et, og jeg er skuf­fet over, at jeg får at vi­de på en mail, at jeg ik­ke skal kom­me me­re, « si­ger Fischer om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.