Højb­jerg spil­ler U21- EM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­STÆRK­NING Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

En uge ef­ter det stod klart, at An­dreas Cornelius på grund af sin bræk­ke­de an­kel ik­ke kom­mer med til EM- slut­run­den i Tjek­ki­et til ju­ni, er der nu godt nyt for det dan­ske U21- lands­hold.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har nem­lig sagt ja til at del­ta­ge i EM- slut­run­den, selv om Dan­mark spil­ler sin før­ste grup­pe­kamp blot fi­re da­ge ef­ter A- lands­hol­dets vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ser­bi­en, for­tæl­ler U21- land­stræ­ner Jess Thorup til Ek­stra Bla­det.

» Det er selv­føl­ge­lig klart, at frem til land­skam­pen mod Ser­bi­en ( 13. ju­ni, red.), er Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg 100 pro­cent fo­ku­se­ret på op­ga­ven med Mor­ten Ol­sen. Men ef­ter den ven­der han til­ba­ge og spil­ler EM­slut­run­den med U21- lands­hol­det, « si­ger Jess Thorup til Ek­stra Bla­det.

Og­så Vik­tor Fischer er i spil til en EM- bil­let, af­slø­rer Thorup. Ajax­spil­le­ren gjor­de co­me­ba­ck ef­ter 14 må­ne­ders ska­des­pau­se i søn­da­gens kamp mod NAC Bre­da. Men med tre spil­ler­un­der til­ba­ge af Æres­di­vi­sion er der sta­dig tid for den dan­ske of­fen­siv­spil­ler til at kom­me i god kamp­form.

Ajax- træ­ner Frank de Bo­er hå­ber da og­så, at Fischer skal spil­le slut­run­den i Tjek­ki­et.

» Det vil væ­re godt for Vik­tor Fi­s­chers fit­ness at spil­le U21 EM, « sag­de Frank de Bo­er på pres­se­mø­det før kam­pen mod NAC Bre­da.

Vestergaard bli­ver klar

Ud over mel­din­gen om Højb­jerg og Fischer var der og­så godt nyt om­kring an­fø­rer Jan­nik Vestergaard. Søn­dag blev han ud­sat for en hård ta­ck­ling af Ra­fa­el van der Vaart i Wer­der Bre­mens kamp mod ær­ke­ri­va­lenHam­bur­ger SV, og der var en over­gang frygt for, at han vil­le væ­re så al­vor­ligt ska­det, at han vil­le gå glip af slut­run­den.

I går kom det dog frem, at dan­ske­ren slip­per med skræk­ken, og at han bør væ­re til­ba­ge på ba­nen i lø­bet af kort tid.

Dan­mark er i grup­pe med vært­s­na­tio­nen Tjek­ki­et, Tys­kland og Ser­bi­en.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har meldt sig klar til at spil­le U21- EM for Dan­mark i ju­ni. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.