Kap­ta­jn på døds­skib an­holdt Om­kring 800 des­pe­ra­te fl ygt­nin­ge mi­ste­de li­vet, da det smug­ler­skib, de var om bord på, kæn­tre­de søn­dag. Nu er kap­ta­j­nen sig­tet for mas­sed­rab

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

KA­TA­STRO­FE

Nervøst bid­der han si­ne neg­le. For øj­ne­ne af ham bæ­res fl ere af de om­kom­ne fra det, de ita­li­en­ske myn­dig­he­der be­teg­ner som det hidtil vær­ste fl ygt­nin­ge- for­lis i Mid­del­ha­vet, i land. Nu er han an­holdt, sig­tet for mas­sed­rab på om­kring 800 men­ne­sker.

Ita­li­ensk po­li­ti off ent­lig­gjor­de i går de før­ste bil­le­der af kap­ta­j­nen på det men­ne­skes­mug­ler­skib, der kæn­tre­de i Mid­del­ha­vet søn­dag mor­gen. Den 27- åri­ge tu­ne­ser Mo­ham­med Ali Ma­lek.

Han er nu an­kla­get for at ha­ve med­vir­ket til mas­sed­rab og for at ha­ve for­år­sa­get skibs- for­li­set. Sam­ti­dig er han mistænkt for at væ­re med­lem af en men­ne­skes­mug­ler­ban­de.

Ka­ta­stro­fen ske­te iføl­ge de ita­li­en­ske an­kla­ge­myn­dig­he­der dels på grund af men­ne­ske­li­ge fejl be­gå­et af kap­ta­j­nen, og dels for­di fl ygt­nin­ge­ski­bet var over­fyldt.

Ram­te ind i fragtskib

Den sto­re fi sker­båd med de man­ge dæk og om­kring 900 fl ygt­nin­ge om bord holdt sig fl yden­de ud for Li­by­ens kyst, da et po­rtu­gi­sisk fragtskib nær­me­de sig nat­ten til søn­dag.

Fragtski­bet hav­de for­in­den op­fan­get nød­sig­na­ler fra fi sker­bå­den, der var i pro­ble­mer. Men det, der skul­le ha­ve væ­ret de man­ge hund­re­de, des­pe­ra­te om­bord­væ­ren­de fl ygt­nin­ges red­ning, end­te med at ko­ste dem li­vet.

Af uvis­se år­sa­ger kom Mo- ham­med Ali Ma­lek iføl­ge den ita­li­en­ske an­kla­ge­myn­dig­hed ved en fejl til at sej­le det over­fyld­te fi sker­skib ind i fragtski­bet. Ved sam­men­stø­det end­te pas­sa­ge­rer­ne i den ene si­de af fi sker­ski­bet.

Og det fi k ski­bet til at mi­ste ba­lan­cen og kæn­tre.

Kun 28 over­le­ve­de ulyk­ken, deri­blandt kap­ta­j­nen. Om­kring 800 men­ne­sker mi­ste­de li­vet.

En af de 28 over­le­ven­de hæv­der, at der var 950 per­so­ner om bord på fi sker­ski­bet. Man­ge af dem var låst in­de i la­strum­met, da ski­bet kæn­tre­de.

Sty rmand og­så sig­tet

Den an­hold­te kap­ta­jn an­kom til den si­ci­li­an­ske hav­ne­by Ca­ta­nia man­dag aft en sam­men med fl ygt­nin­ge­ski­bets styr­mand, den sy­ri­ske Ma­hm­ud Bik­hit. Og­så styr- man­den er sig­tet for mand­drab og er mistænkt for at væ­re med­lem af en men­ne­skes­mug­ler­ban­de.

Be­sæt­nin­gen på det po­rtu­gi­si­ske skib fri­hol­des fra en­hver skyld i ulyk­ken.

Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion ( IOM) vur­de­rer, at cir­ka 22.000 mi­gran­ter er ble­vet sam­let op i ha­vet el­ler nå­et frem til Ita­li­en i de før­ste må­ne­der af 2015.

I 2014 an­kom i alt 170.000, ly­der tal­let fra IOM. Fle­re end 3.200 dø­de på tu­ren sid­ste år.

I går præ­sen­te­re­de EUKom­mis­sio­nen 10 for­slag til, hvad man kan gø­re for at sik­re en bed­re hånd­te­ring af mi­gran­ter, der sej­ler ud på Mid­del­ha­vet i syn­ke­fær­di­ge bå­de.

Et af for­sla­ge­ne er at po­ste fl ere pen­ge, me­re ud­styr og fl ere folk i EUs ind­sats i Mid­del­ha­vet.

Det­te bil­le­de vi­ser en ty­de­ligt nervøs kap­ta­jn Mo­ham­med Ali Ma­lek om bord på et ita­li­ensk kystvagt- skib, der er ved at sej­le ham og øv­ri­ge over­le­ven­de til Mal­ta kort ef­ter det tragi­ske skibs­for­lis. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.