Med li­vet som ind­sats

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

FA­RE­FULD FÆRD Drøm­men om et bed­re liv i Eu­ro­pa har få­et man­ge hund­redt­u­sin­de bå­d­fl ygt­nin­ge fra sær­ligt Nord­afri­ka til at ta­ge chan­cen og sej­le over Mid­del­ha­vet. Men det er med li­vet som ind­sats. Oft e går det galt. Me­get galt. Med ka­ta­stro­fen i søn­dags an­slås det, at op mod 1.500 fl ygt­nin­ge ind­til vi­de­re i år har mi­stet li­vet på de død­sens­far­li­ge sejlad­ser.

Her er en over­sigt over de vær­ste for­lis med bå­d­fl ygt­nin­ge de se­ne­ste må­ne­der:

20. april:

En fl ygt­nin­gebåd med 300 men­ne­sker om bord kæn­trer i Mid­del­ha­vet. 20 men­ne­sker mel­des om­kom­met.

19. april:

Om­kring 800 per­so­ner fryg­tes druk­net, eft er et skib kæn­trer 200 ki­lo­me­ter syd for Lam­pe­dusa. 28 over­le­ven­de bli­ver red­det i land, og ulyk­ken bli­ver kaldt ’ den vær­ste ka­ta­stro­fe i Mid­del­ha­vet i ny­e­re tid’ af blandt an­dre den fran­ske præ­si­dent, Fran­cois Hol­lan­de.

Knap 400 sav­nes eft er et skibs­for­lis ud for Li­by­ens kyst, iføl­ge Red Bar­net.

Over 300 fryg­tes dø­de eft er fi re skibs­for­lis ud for den ita­li­en­ske ø Lam­pe­dusa. Ski­be­ne var på vej fra Li­by­en til Ita­li­en.

29 men­ne­sker druk­ner på vej fra Li­by­en til Ita­li­en.

15. april:

11. fe­bru­ar:

8. fe­bru­ar:

4. de­cem­ber:

Ita­li­ens kystvagt fi nder en jol­le ca. 75 ki­lo­me­ter ud for Li­by­ens kyst med 16 lig om bord.

Op til 700 fryg­tes dø­de eft er to sto­re ulyk­ker. Her­un­der en til­sy­ne­la­den­de be­vidst sæn­ket båd med 500 per­so­ner om­bord. Iføl­ge den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gran­ter var de på vej fra Egyp­ten til Eu­ro­pa. Op­lys­nin­ger­ne er be­hæft et med en vis usik­ker­hed, da det er umu­ligt at fø­re præ­cis kon­trol med an­tal­let af om­kom­ne.

15. sep­tem­ber:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.