Hen­rik har in­gen pli

BT - - DEBAT - PRINS HEN­RIK Kø­ben­havn S FAK­TA OM FOGH Skat­te­o­rd­fø­rer ( V)

Poul Ve­ber Fin­nedal

Prins­ge­ma­len går sta­dig ik­ke al­tid i ’ blan­ke diplo­matsko’, når han træ­der, selv eft er snart 50 år i de kon­ge­li­ge kred­se.

To da­ge eft er Dron­nin­gens sto­re dag duk­ker han op på Mar­kus­plad­sen i Ve­ne­dig. Må­ske en form for re­kre­a­tion eft er syg­dom­men, der til­sy­ne­la­den­de var så al­vor­lig, at han ude­blev fra fest­lig­he­der­ne.

Det hav­de dog set pæ­ne­re ud, hvis han ved den før­ste off ent­li­ge op­træ­den eft er syg­dom­m­men blev set i Dan­mark sam­men med Dron­nin­gen. Man­ge dan­ske­re kun­ne tæn­kes at ha­ve væ­ret be­kym­ret for hans hel­hel­bredstil­stand.

Selv eft er 48 år i Kon­ge­hu­set har Prins­ge­ma­len svært ved at be­gå sig i de ’ fi ne­re kred­se’ hvor pli og kor­rekt op­før­sel er en stor del af ga­met.

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen

Den LO- be­tal­te hi­sto­ri­ker Hen­ning Tjør­ne­høj ud­g­y­der end­nu en­gang sin kri­tik mod Anders Fogh i BT 21/ 4. En løgn bli­ver dog ik­ke me­re sand af at bli­ve gen­ta­get.

Vir­ke­lig­he­den er, at un­der Anders Fogh blev sta­tens gæld dra­ma­tisk ned­bragt, hvil­ket gav mu­lig­hed for at afb øde de vær­ste kon­se­kven­ser af fi nanskri­sen. Be­skæft igel­sen steg og le­dig­he­den faldt. Re­ge­rin­gen mod­stod sær­ligt So­ci­al­de­mo­kra­tiets evin­de­lig krav om at bru­ge fl ere pen­ge. S kun­ne al­drig be­stem­me sig for, om der blev gi­vet ufi nan­si­e­re­de skat­te­let­tel­ser, el­ler der blev gen­nem­ført skat­teo­m­læg­nin­ger til gavn for dansk øko­no­mi. Den ube­ha­ge­li­ge sand­hed er, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i 00’ er­ne no­to­risk var imod be­skæft igel­ses­fradra­get, som gjor­de det me­re at­trak­tivt at væ­re i ar­bej­de.

Mon den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske hi­sto­ri­ker kan genop­fri­ske S’s løf­ter fra sid­ste valg­kamp – se det vil­le væ­re en langt me­re sand­fær­dig og in­ter­es­sant hi­sto­rie!

Prins Hen­rik er ta­get på fe­rie i Ve­ne­dig. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.