Ja, det vil hjæl­pe fl ygt­nin­ge­ne

BT - - DEBAT - MARTIN HEN­RIK­SEN

Ud­læn­din­ge­ord­fø­rer ( DF)

og an­spo­rer folk til at ta­ge chan­cen på en gam­mel øde­lagt båd og sej­le over Mid­del­ha­vet. Sy­ste­met skul­le red­de en mas­se fl ygt­nin­ge, men i vir­ke­lig­he­den med­vir­ker sy­ste­met til det mod­sat­te – og det er tragisk. Vi må vi­se folk, at det ik­ke læn­ge­re kan be­ta­le sig at ta­ge til Eu­ro­pa. Det er op­lagt at sen­de fl ygt­nin­ge til­ba­ge til de­res tran­sit­land. Så må vi drøft e, om vi skal øge pa­trul­je­rin­gen i Mid­del­ha­vet med dansk del­ta­gel­se, men

SY­STE­MET FUN­GE­RER IK­KE

sam­ti­dig sen­de ski­be­ne til­ba­ge til der, hvor de kom­mer fra el­ler et an­det sted. Vi bør sen­de en de­le­ga­tion til Au­stra­li­en, så vi kan se, hvor­dan de gør det og må­ske læ­re no­get.

væ­re en ri­me­lig stan­dard, hvis vi be­gyn­der at etab­le­re asyl­cen­tre i an­dre lan­de. Vi har tid­li­ge­re fo­re­slå­et Ma­rok­ko, men det er en lang pro­ces, hvor vi skal af­prø­ve for­skel­li­ge lan­de. Der vil selv­føl­ge­lig væ­re nog­le for­søg, hvor det ik­ke går så godt, men på sigt vil sy­ste­met ska­be en po­si­tiv eff ekt, bå­de for os selv og for de man­ge

DER SKAL SELV­FØL­GE­LIG

fl ygt­nin­ge. Hvis der kom­mer fær­re fl ygt­nin­ge til Dan­mark, spa­rer vi pen­ge på off ent­lig for­sør­gel­se. Det vil fri­gø­re res­sour­cer, som vi kan bru­ge på vel­færd her­hjem­me, men må­ske og­så på at hjæl­pe fl ygt­nin­ge i de­res nær­om­rå­der.

an­sva­ret fra os. Men vi har og­så et an­svar for vo­res egen be­folk­ning. Vi op­le­ver om­rå­der med mas­siv ghet­to­dan­nel­se og kri­mi­na­li­tet – det går ud over folk i Dan­mark. Vi må fi nde en balancegang mel­lem at hjæl­pe vo­res eg­ne og sam­ti­dig hjæl­pe fl ygt­nin­ge.

VI SKUB­BER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.