Nej, fl ygt­nin­ge er vo­res an­svar

BT - - DEBAT - AN­DREAS KAMM

Dansk Flygt­nin­ge­hjælp

og ky­nisk. Det be­ty­der re­elt, at man sen­der fl ygt­nin­ge til­ba­ge til for­føl­gel­se. Det er van­ske­ligt at se det som en løs­ning, og det er selv­føl­ge­lig i uove­r­ens­stem­mel­se med FN’s fl ygt­nin­ge­kon­ven­tio­ner. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at Eu­ro­pa på den må­de vil til­si­de­sæt­te sit vær­di­grund­lag, som rum­mer respek­ten for det en­kel­te men­ne­ske. Der er in­gen ba­lan­ce mel­lem de sto­re fl ygt­nin­ge­tal og vilj­en til at hånd­te­re dem.

FOR­SLA­GET ER UHYG­GE­LIGT

til­ba­ge. Går det ik­ke, har de en aft ale med ek­sem­pel­vis Nauru. En lil­le ø uden ind­tægts­grund­lag, som Au­stra­li­en har over­be­vist om, at det er en lu­kra­tiv for­ret­ning at heg­ne fl ygt­nin­ge ind. Det er en hån mod det in­ter­na­tio­na­le fl ygt­nin­ge­ar­bej­de. De ven­der ar­bej­det på vrangen med det for­mål, at der ik­ke skal kom­me fl ygt­nin­ge. DF må hel­le­re rin­ge til Ma­rok­ko og hø­re om de vil ta­ge an­sva­ret for de fl ygt­nin­ge, der dra­ger mod Eu­ro­pa – det, tror jeg ik­ke, de vil. Vi må ik­ke eks­por­te­re vo­res an­svar. Og vi kan ik­ke ta­ge an­svar for, om fl ygt­nin­ge

AU­STRA­LI­EN SEN­DER BÅ­DE­NE

be­hand­les or­dent­ligt i an­dre lan­de.

nem, og det vil ta­ge tid. Vi stå sam­men fra eu­ro­pæ­isk si­de og øge red­nings­ka­pa­ci­te­ten, så folk ik­ke dør, og fi nde ud af, hvem er fl ygt­ning, og hvem er ik­ke. Så må EU la­ve en for­de­lings­mo­del, hvor fl ygt­nin­ge får asyl. Dem, som ik­ke er fl ygt­nin­ge, skal ind i et hjem­sen­del­ses­pro­gram med den for­nød­ne hjælp, så de ik­ke prø­ver igen. Og vi må gø­re me­re for at stop­pe de kon­fl ik­ter, der ska­ber strøm­me­ne, be­græn­se fat­tig­dom og sik­re, at hjæl­pen i nær­om­rå­der­ne er bed­re.

IN­GEN LØS­NING ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.