Bur­de det væ­re til­ladt at fy­re i sin egen bræn­de­ovn om nat­ten?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.32 SY­GE­LIG KON­TROL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.39 GE­NE­RER NA­BO­ER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.51 FORU­RE­NER FOR ME­GET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.42 FOR­BYD BRÆN­DE I BY­ER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.16

Nej,

vi skal ha­ve ned­bragt an­tal­let af sund­heds­ska­de­li­ge par­tik­ler

Ja,

det kan folk godt selv ad­mi­ni­stre­re

15.537 stem­mer på bt. dk

NAV­LEPI­L­LEN­DE BY­RÅD

Mor­ten Ni­co­lai­sen

Der er åben­bart nog­le po­li­ti­ke­re i Fre­de­riks­berg By­råd, der har tid til så­dan en gang nav­lepi­l­le­ri. Hvis de ik­ke har no­get for­nuft igt at ta­ge sig til, så bur­de de hel­le­re klap­pe i.

Mi­chal H. Andersen

Jeg skal nok selv sty­re, hvor­når jeg vil fy­re, eft er­som bræn­de­ov­nen fun­ge­rer som ene­ste var­mekil­de. Det er rart, at der ik­ke er mi­nus­gra­der, når man står op. Styr je­res sy­ge­li­ge kon­trol!

Linda P. Ras­mus­sen

Jeg sy­nes, det er okay. Jeg bor i bo­lig­blok, hvor der lig­ger et en­kelt hus tæt på, hvor man det me­ste af som­me­ren og­så bru­ger bræn­de­oven. Det be­ty­der, at vi an­dre skal luk­ke vin­du­er og dø­re, hvis vo­res lej­lig­he­der ik­ke skal stæn­ke af røg.

Elisa­beth Mørk

Det skal væ­re helt for­budt med bræn­de­ov­ne. De foru­re­ner så me­get, at der må fi ndes an­dre var­mekil­der.

Evan Baun­høj

Det skul­le slet ik­ke væ­re til­ladt at bru­ge bræn­de­ovn i by­mæs­sig be­byg­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.