LØK­KES SVÆ­RE Per­so­ner på pas­siv for­sør­gel­se i Dan­mark

Re­ge­rings­bej­le­ren vil ha­ve an­tal­let af pas­sivt for

BT - - PASSIV FORSØRGELSE - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

VEL­FÆRD

I en ny an­non­ce- kampag­ne blæ­ser Ven­stre og par­tiets stats­mi­ni­ster­kan­di­dat Lars Løk­ke Ras­mus­sen igen til kamp mod, at for få men­ne­sker i Dan­mark ar­bej­der.

Par­ti­et er gå­et i of­fen­si­ven mod, at ‘ næ­sten 800.000’ men­ne­sker ik­ke er en del af ar­bejds­mar­ke­det. Men selv­om po­li­ti­ker­ne har gen­nem­ført re­form på re­form, er det nær­mest en na­tur­lov, at der skal væ­re hund­redt­u­sind­vis af dan­ske­re på ‘ pas­siv for­sør­gel­se’, ly­der det fra øko­no­mer.

» Vi har det pro­blem i Dan­mark, at næ­sten 800.000 voks­ne dan­ske­re er sat uden for ar­bejds­mar­ke­det. Vi skal sim­pelt­hen ha­ve nog­le fle­re med, « ly­der fra Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

V- for­man­den fort­sæt­ter så­le­des den åre­lan­ge de­bat om ‘ de 800.000’, der er på ‘ pas­siv for­sør­gel­se’.

Men kig­ger man på tal fra den bor­ger­lig- li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos og Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd, så har in­gen re­ge­ring end­nu væ­ret i stand til for al­vor at knæk­ke pas­siv for­sør­gel­ses- ko­den i Dan­mark.

» Nyrup vil si­ge, at han gjor­de det i 1990er­ne, da der kom gan­ske man­ge i ar­bej­de. Men an­tal­let på over­før­sel faldt fak­tisk ik­ke me­get. Man kan kon­klu­de­re, at der ik­ke er no­gen re­ge­ring, som har for­må­et at ned­brin­ge an­tal­let af pas­sivt for­sør­ge­de mar­kant, « si­ger Mads Lund­by Han­sen, che­fø­ko­nom i Cepos. Han til­fø­jer:

» Skif­ten­de re­ge­rin­ger har trin­vis gen­nem­ført re­for­mer, men det æn­drer ik­ke på, at vi sta­dig står med en me­get stor grup­pe af bor­ge­re i den er­hvervsak­ti­ve al­der, der le­ver på over­før­sels­ind­komst. «

800.000 – en blan­det land­han­del

Et Cepos- no­tat vi­ser, at der i 1982, ef­ter vel­færds­sta­tens etab­le­ring og ud­byg­ning i 1960er­ne og 1970er­ne, var 622.000 på pas­siv for­sør­gel­se, mens tal­let i 2014 lan­de­de på 735.000. Tal fra Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd vi­ser, at an­de­len i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der uden be­skæf­ti­gel­se de sid­ste man­ge år har lig­get mel­lem 25 og 32 pct.

‘ De 800.000’, som dem uden for ar­bejds­mar­ke­det kal­des, skæ­res of­te over én kam, men de er gan­ske for­skel­li­ge, da de bå­de er ek­sem­pel­vis for­æl­dre på bar­selsor­lov, før­tids­pen­sio­ni­ster, fleksjob­be­re, ef­ter­løn­ne­re, dag­pen­ge­mod­ta­ge­re og kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re.

Øko­no­mer­ne, som BT har talt med, er eni­ge om, at de hund­re­de­tu­sind­vis af dan­ske­re nær­mest er en na­tur­lig, in­te­gre­ret del af det dan­ske vel­færds­sam­fund, men her hø­rer enig­he­den og­så op.

Cepos’ Mads Lund­by Han­sen pe­ger på, at grun­den til det hø­je an­tal af per­so­ner i grup­pen bl. a. er ’ over­før­sels­ind­kom­ster­nes re­la­tivt hø­je ni­veau’.

De ar­bejds­lø­se var der og­så før

Che­f­a­na­ly­ti­ker i Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd, Erik Bjør­sted, er ue­nig: Han me­ner, at der var li­ge så man­ge dan­ske­re i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der uden for ar­bejds­mar­ke­det, al­le­re­de in­den vel­færds­sta­tens op­byg­ning fra 60er­ne og frem.

» Man kan ik­ke uden vi­de­re kon­klu­de­re, at for­di man har op­byg­get et vel­færds­sam­fund med mu­lig­hed for of­fent­lig for­sør­gel­se, at en hø­je­re an­del så ik­ke ar­bej­der. Og man kan ik­ke si­ge, at folk er val­far­tet til over­før­sels­ind­kom­ster­ne i ste­det for at ar­bej­de, « si­ger Erik Bjør­sted, der ik­ke tror på, at der er den sto­re ge­vinst ved at skæ­re i ydel­ser­ne.

» Det får ik­ke folk, der ik­ke kan ar­bej­de i job. «

Så du me­ner ik­ke, at det her er et pro­blem?

» Nej. Jeg er ik­ke så be­kym­ret. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke ønsk­vær­digt, når folk ik­ke har et ar­bej­de. Men vi er der­ne­de ( ef­ter de se­ne­ste års ar­bejds­mar­keds­re­for­mer, red.), hvor de lav­t­hæn­gen­de frug­ter er ble­vet pluk­ket. Vi må og­så si­ge, at man­ge slås med an­dre pro­ble­mer end det, at de ik­ke har et ar­bej­de, « si­ger Erik Bjør­sted.

Fort­sat lav­t­hæn­gen­de frug­ter

I re­ge­rin­gens Øko­no­mi­ske Re­de­gø­rel­se fra de­cem­ber 2014 frem­går det, at an­tal­let i 2016 for­ven­tes at væ­re 722.000 per­so­ner. Skif­ten­de re­ge­rin­gers til­tag har alt­så haft en ef­fekt. Men skal tal­let læn­ge­re ned kræ­ver det nye ini­ti­a­ti­ver. Mads Lund­by Han­sen me­ner mod­sat Erik Bjør­sted, at der sta­dig er ‘ lav­t­hæn­gen­de frug­ter, som kan pluk­kes’, hvis man – i øko­no­misk for­stand – øn­sker at kom­me en stør­re del af ’ de 800.000’ til livs.

» Du kan skæ­re 10 pct. i dag­pen­ge­ne, så får du 14.000 fær­re på over­før­sels­ind­komst. Du kan fø­re bar­selsor­loven, som Fogh ud­vi­de­de, til­ba­ge til Nyrup- ni­veau, hvil­ket vil sen­de op til 18.000 i job. Du kan helt af­vik­le ef­ter­løn­nen, som 79.000 er på i 2015. Og så­dan kan du la­ve di­ver­se re­for­mer, « si­ger Mads Lund­by Han­sen.

Han er over­be­vist om, at re­for­mer, der skal gø­re grup­pen af pas­sivt for­sør­ge­de min­dre, og­så ef­ter val­get vil væ­re på ta­pe­tet, uan­set om det er Thor­ning el­ler Løk­ke, der står på po­di­et som sej­r­her­re.

ONS­DAG 22. APRIL 2015 Stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen

Kil­de: Cepos, på bag­grund af tal fra Øko­no­misk Re­de­gø­rel­se fra de­cem­ber 2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.