’ Gør vi ik­ke no­get, sli­der vi vel­færds­sam­fun­det op’

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen me­ner, at de pas­sivt for­sør­ge­de er et af Dan­marks stør­ste pro­ble­mer

BT - - FORSØRGELSE - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk Er det en ga­ran­ti? Hvor­for er det ik­ke det?

IN­TER­VIEW

Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) kal­der ud­for­drin­gen med ’ de 800.000’ en af ’ de svæ­re­ste op­ga­ver’, han skal lø­se som stats­mi­ni­ster, hvis han alt­så vin­der mag­ten.

Hvis ik­ke vi får gjort no­get, så sli­der vi vel­færds­sam­fun­det op, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen til BT.

Det her bli­ver en af di­ne svæ­re­ste ud­for­drin­ger, hvis du bli­ver stats­mi­ni­ster?

» Ja. Men det kan ik­ke væ­re så­dan, at man si­ger, at med­min­dre man har al­le sva­re­ne, så må man ik­ke ha­ve no­gen af sva­re­ne. Og det er lidt så­dan, jeg sy­nes, de­bat­ten er. «

Hvor langt ned un­der 800.000 skal vi væ­re i 2025?

» Det kan jeg ik­ke sæt­te no­get tal på i dag. Men tal­let skal ned. Det kan al­drig bli­ve nul, og bag det her gem­mer sig go­de ting. Det er fint, at le­ve i et sam­fund, hvor man, hvis man er født med et fy­sisk el­ler men­talt han­di­cap, kan få en an­stæn­dig vok­sen­til­væ­rel­se på før­tids­pen­sion. Og det er fint, at folk er på bar­selsor­lov. Men hver gang man kan ta­ge en på kon­tant­hjælp og flyt­te ud til et lav­t­lønsjob, så – ud­over at ved­kom­men­de og­så får ind­hold i sit liv – bli­ver vi og­så 175.000 kr. ri­ge­re. Kan du flyt­te 6.000, så har du en mil­li­ard kr. Vi har 36.000 kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, som er fuldt ar­bejds­mar­keds­pa­ra­te. Vi har 42.000 øst­eu­ro­pæ­e­re. For mig er det et vid­nes­byrd om, at der fin­des ar­bej­de, som ik­ke er på dan­ske hæn­der, men som bur­de væ­re det. Så der­for er vi nødt til at øge ge­vin­sten. « Lars Løk­ke Ras­mus­sen til­fø­jer: » Hvis man hav­de så­dan en skri­ve­bord­s­ag­tig til­gang til det, så kun­ne man ba­re gø­re så­dan og så­dan og så­dan. Og så var al­le pro­ble­mer løst. Hvis man skal spi­se ele­fan­ter - og det her er en kæm­pe ele­fant - så skal de skæ­res i ski­ver. Og så skal man be­gyn­de med de skri­ver, som er nem­mest. «

Men du har ik­ke et pa­pir, der vi­ser, hvad du præ­cis vil gø­re, som du kan gi­ve mig med i dag?

» Vi øger ge­vin­sten ved at ar­bej­de ved at gø­re to ting. Vi læg­ger loft over, hvor me­get man kan få, og så gi­ver vi en skat­te­let­tel­se. Vi har in­gen pla­ner om at skæ­re i bør­ne­pen­ge, bo­ligsik­ring el­ler no­gen af de an­dre ting. Det er kon­tant­hjæl­pen, vi skæ­rer i. «

Hvor kom­mer det ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’ til at lig­ge?

» Hvis vi ta­ler om fa­mi­li­er, der kom­mer til Dan­mark ude­fra, så fo­re­slår vi, at vi skal ha­ve en ydel­se, der mat- cher det, vo­res un­ge med for­æl­dre­ansvar får på SU. Oven i den ydel­se kan man få en sprog­bonus. I for­hold til de an­dre: Det kon­tant­hjælpsloft, der var der sidst, sva­rer til ca. 3.000 min­dre om må­ne­den for den her be­røm­te fa­mi­lie med de tre børn. Jeg har ik­ke lagt mig fast på et be­løb. Li­ge så snart jeg næv­ner et be­løb, så er det helt sik­kert, at det al­drig bli­ver dét, for så be­gyn­der folk at po­si­tio­ne­re sig i for­hold til det. Og det an­det er, at be­lø­bet for al­vor er in­ter­es­sant, når man ser det i sam­men­hæng med den skat­te­let­tel­se, man får. Vi er på jagt ef­ter, at ge­vin­sten ved at ar­bej­de bli­ver stør­re. Den kan i prin­cip­pet kom­me på to må­der: En­ten ved at få min­dre ved ik­ke ar­bej­de el­ler me­re ved at ar­bej­de. Og vi skal gø­re beg­ge de­le. Vi har hel­ler ik­ke lagt os fast på, hvor stor skat­te­let­tel­sen skal væ­re. «

Cepos’ Mads Lund­by Han­ser pe­ger på, at man kan skæ­re i dag­pen­ge, brin­ge bars­len til­ba­ge på Nyrup­ni­veau og helt af­vik­le ef­ter­løn­nen for at få an­tal­let af pas­sivt for­sør­ge­de væ­sent­ligt ned. Er det no­get for Ven­stre?

» Nej. « » Det er et svar på spørgs­må­let, om det er no­get for Ven­stre. « » Vi har og­så et øn­ske om at fast­hol­de tryg­he­den i sam­fun­det. Jeg tog an­sva­ret, da jeg kig­ge­de dan­sker­ne i øj­ne­ne og sag­de, at nu pil­ler vi i je­res ef­ter­løn og sæt­ter fol­ke­pen­sions­al­de­ren i vej­ret. Jeg vil ik­ke gå til­ba­ge til de sam­me dan­ske­re og si­ge: ‘ Ved I hvad, vi gi­ver den li­ge en skal­le me­re’. «

Er der an­dre ’ mo­der­ne lof­ter’ over an­dre ydel­ser på vej?

» Nej. Det plan­læg­ger vi ik­ke. Men vi er åb­ne for at kig­ge på dag­pen­ge­sy­ste­met. Er vo­res sy­ste­mer skru­et godt nok sam­men, hvis der er en jobåb­ning på tre må­ne­der? Det er den nye de­bat, som jeg er åben over det. Et langt liv i po­li­tik har lært mig, at man al­drig når no­gen veg­ne, hvis man ik­ke sæt­ter sig nog­le mål. Det vig­ti­ge er at dri­ve tal­let ( 800.000, red.) ned, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Læs he­le in­ter­viewet med Lars Løk­ke Ras­mus­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.