’’

BT - - NYHEDER - Thomas Mikkel Mor­ten­sen th­mo@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Jør­gen Vig Knud­storp, top­chef i Le­go

Vi har med suc­ces skabt en stærk re­la­tion til børn, for­æl­dre og bedste­for­æl­dre

PO­PU­LÆR

Le­gos top­chef Jør­gen Vig Knud­storp jub­le­de og sang med ar­me­ne over ho­ve­d­et, da den dan­ske le­ge­tøjs­kon­cern for et par må­ne­der si­den lan­de­de et re­kor­dregn­skab i sel­ska­bets ho­ved­sæ­de i Bil­lund.

Nu er der me­re at jub­le over i Le­go- ho­ved­kon­to­ret. Virk­som­he­den fra Bil­lund er nem­lig pla­ce­ret som num­mer fem på en li­ste over sel­ska­ber med det bed­ste glo­ba­le om­døm­me for­an in­ter­na­tio­na­le su­per­brands som Ap­ple og Dis­ney.

Un­der­sø­gel­sen er la­vet af Re­puta­tion In­sti­tu­te, der hvert år la­der be­folk­nin­ger­ne i 15 lan­de rang­ord­ne in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der. Ved sid­ste må­ling var Le­go på ni­en­de­plad­sen, men kan alt­så den­ne gang glæ­de sig over at ha­ve ta­get fi re hop op ad li­sten.

Le­go har sin stør­ste fan­ba­se i Nor­da­me­ri­ka, hvor selska- bet lig­ger helt i top på li­sten, mens det i Eu­ro­pa er ble­vet til en an­den­plads. Sam­let lig­ger Le­go i top 10 i ni ud af de 15 lan­de, der har med­vir­ket i un­der­sø­gel­sen.

Po­pu­lær i tre ge­ne­ra­tio­ner

» Vi har ar­bej­det fo­ku­se­ret på at ska­be en stærk re­la­tion til børn og for­æl­dre glo­balt gen­nem man­ge år. I Eu­ro­pa har vi haft en mar­kant til­ste­de­væ­rel­se gen­nem år­ti­er, og i Nor­da­me­ri­ka ser vi nu den tred­je ge­ne­ra­tion af Le­go­byg­ge­re bli­ve født og in­tro­du- ce­ret til Le­go- leg. Det be­ty­der, at vi med suc­ces har skabt en stærk re­la­tion til børn, for­æl­dre og bedste­for­æl­dre, « si­ger Le­gos top­chef, Jør­gen Vig Knud­storp, i en kom­men­tar til un­der­sø­gel­sen.

Le­go lan­de­de for knap to må­ne­der si­den et re­kor­dregn­skab for 2014, hvor om­sæt­nin­gen run­de­de 28,6 mil­li­ar­der kr. Det fi k Le­go­top­che­fen til at slip­pe sit in­dre le­ge­barn løs, da han for­an den sam­le­de ver­denspres­se brød ud i spon­tan sang og dans.

Le­go er ik­ke kun godt kø­ren­de, når det gæl­der ind­tje­nin­gen. Og­så på om­døm­met er sel­ska­bet med helt i front. Her det Le­gos top­chef, Jør­gen Vig Knud­strup, der er i ju­bel­hu­mør ved sel­ska­bets se­ne­ste regn­skabs­frem­læg­gel­se. Fo­to: Martin Dam Kristensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.