PRINS HEN­RIKS

Prins Hen­rik meld­te afb ud til Dron­nin­gens fest, rej­ste ale­ne til Ve­ne­dig og har nu op­gi­vet sit livs­værk - vin­pro­duk­tion

BT - - NF ER - Julie Kragh jukr@ bt. dk wib@ bt. dk

FAR­VEL

Lyk­ke Wi­borg Christensen Prins Hen­rik har for­må­et at træk­ke over­skrift er næ­sten hver ene­ste dag i en uge – først med sin syg­dom og si­den sin spon­ta­ne fe­rie i Ve­ne­dig.

I går gjor­de han det igen med med­del­el­sen om, at han har be­slut­tet sig for at bort­for­pag­te sal­get og pro­duk­tio­nen af si­ne vi­ne fra Cha­teau de Cayx til et fransk fi rma. Der­med op­gi­ver den 80- åri­ge prins­ge­mal sit livs­værk, som han tid­li­ge­re har ud­trykt øn­ske om skul­le gå i arv til næ­ste ge­ne­ra­tion.

» Jeg har talt med mi­ne søn­ner om det. Jeg vil me­get ger­ne ha­ve, at det er én, som må­ske vil fort­sæt­te med vin­dyrk­ning. Men hvis det er for kom­pli­ce­ret, kan de gø­re, hvad de vil, og fi nde en løs­ning og be­hol­de det som en som­mer­re­si­dens, hvis de vil, « for­tal­te prins Hen­rik i et stort in­ter­view i BT i 2008.

Stolt af vi­nen

Men så­dan er det ty­de­lig­vis ik­ke gå­et. Hver­ken kron­prins Fre­de­rik el­ler prins Joachim har øn­sket at på­ta­ge sin rol­len som vin­bon­de, og det har uden tvivl sår­et de­res fran­ske pa­pa, me­ner fl ere eks­per­ter.

» Det har lig­get prins Hen­rik me­get på sin­de, at en af søn­ner­ne skul­le over­ta­ge det eft er ham. Så at han har måt­tet op­gi­ve si­ne pla­ner om, at vin­pro­duk­tio­nen skul­le vi­dere­fø­res in­den for fa­mi­li­en, hav­de han nok helst væ­ret for­u­den, « for­kla­rer hi­sto­ri­ke- ren Lars Hov­bak­ke.

Anet­te Kok­holm, der er uge­blads­di­rek­tør hos Al­ler og kon­ge­hus- kom­men­ta­tor, kal­der det for en trist nyhed, at prins Hen­rik op­gi­ver sin pas­sion:

» Til de sto­re fe­ster i Dan­mark har al­le vi­ne væ­ret fra Cha­teau de Cayx, så han har væ­ret su­per­stolt. Nu har han sagt far­vel til no­get af det, som har gi­vet ham rig­tig me­get me­ning i til­væ­rel­sen, « vur­de­rer Kok­holm.

Og­så Prins­ge­ma­lens ven, mo­de­man­den Erik Brandt, be­ret­ter om Hen­riks sto­re glæ­de ved vin­slot­tet.

» Han er me­get, me­get stolt af vin­pro­duk­tio­nen, som han jo selv har op­byg­get. Det er og­så me­get dyg­tigt gjort, « ly­der det fra mo­de­man­den.

Ge­ne­rel kri­se

Fle­re eks­per­ter hæft er sig ved, at nyhe­den om bort­for­pagt­nin­gen af vin­pro­duk­tio­nen kom­mer på et tids­punkt, hvor prins Hen­rik i for­vej­en vir­ker pres­set og i kri­se. Det har og­så med­ført kri­tik, at Prins­ge­ma­len valg­te at ta­ge på pri­vat rej­se til Ve­ne­dig i di­rek­te for­læn­gel­se af sin in­fl uen­za- sy­ge­mel­ding, som be­tød, at han ik­ke var med til at fejre Dron­nin­gens 75 års fød­sels­dag.

» Han har selv valgt at iso- le­re sig ved ik­ke at gå med til den sto­re fest for sin ko­ne, uan­set grun­den til det, ta­ge ale­ne af sted til Ve­ne­dig, og sam­ti­dig det fak­tum, at in­gen i fa­mi­li­en har haft lyst til at over­ta­ge hans livs­ger­ning - det vir­ker trist. Hvis det var min bedste­far el­ler on­kel, så vil­le jeg bli­ve be­kym­ret, « fast­slår Kok­holm.

Lars Hov­bak­ke min­der om, at det ik­ke er før­ste gang, at Prins­ge­ma­len er i mod­vind:

» Han har oft e bragt sig i en si­tu­a­tion, hvor han er ble­vet en om­dis­ku­te­ret per­son. Pa­ra­dok­set ved prins Hen­rik er, at han har gjort en mas­se godt for kon­ge­hu­set ved at væ­re ved Mar­gret­hes si­de, men så in­di­mel­lem kom­mer de her be­kla­gel­ser over, at han ik­ke har en an­den ti­tel, « si­ger Hov­bak­ke.

Han re­fe­re­rer til et pres­se­mø­de i fe­bru­ar, hvor prins Hen­rik igen gav ud­tryk for sin fru­stra­tion over ik­ke at ha­ve ti­tel af kon­ge, når han nu er gift med en dron­ning.

» Han er ik­ke sin egen bed­ste spin­dok­tor, « ly­der det diplo­ma­tisk fra hi­sto­ri­ke­ren.

Og­så Anet­te Kok­holm pe­ger på, at util­freds­he­den over den mang­len­de kon­ge­ti­tel spø­ger hos Prins­ge­ma­len.

Og at det ik­ke var vel­ti­met at gi­ve ud­tryk for fru­stra­tio­nen på et pres­se­mø­de, der fandt sted kort eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn.

» Når han ik­ke kan la­de væ­re med at ta­le om det i si­tu­a­tio­ner, hvor det åben­lyst er mal­pla­ce­ret, så må det fyl­de så me­get for ham, at man godt kan kal­de det i kri­se, « fast­slår hun.

Prins Hen­rik har iføl­ge kon­ge­hu­sets ka­len­der in­gen of­fi ci­el­le op­ga­ver før d. 5. maj, hvor han og dron­ning Mar­gret­he eft er pla­nen sti­ger om­bord på Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog.

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Prins Hen­rik på tur i vin­mar­ker­ne ved Cha­teau de Cayx. Hver­ken Kron­prins Fre­de­rik el­ler prins Joachim ser ud til at øn­ske at ar­ve det fran­ske vin­slot ef­ter Pa­pa. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.