Hen­rik gør som Joachim

BT - - NYHEDER -

BON­DEN

Da re­gent­par­ret i 1974 køb­te som­mer­re­si­den­sen Cha­teau de Cayx, var det især eft er øn­ske fra Prins­ge­ma­len. Men eft er 40 år som vin­bon­de har 80- åri­ge prins Hen­rik nu be­slut­tet at bort­for­pag­te salg og pro­duk­tion til det fran­ske fi rma Vi­nova­lie.

Det skyl­des især Prin­sens al­der, den geo­gra­fi ske af­stand og må­ske en lil­le smu­le in­spira­tion fra prins Joachim, der i fj or over­drog for­pagt­nin­gen af Scha­ck­en­borg Slot i Mø­geltøn­der til en fond . Kon­ge­hu­sets øko­no­mi­chef, Sø­ren W. Kru­se, si­ger:

» Uden jeg skal sam­men­lig­ne med prins Joachim, så har Prins­ge­ma­len jo i vir­ke­lig­he­den selv be­nyt­tet sig af sam­me mu­lig­hed som med Scha­ck­en­borg. Så den ene kan jo godt in­spi­re­re den an­den, uden jeg ved, hvor me­get de har talt sam­men om det, « un­der­stre­ger Sø­ren W. Kru­se.

Gårs­da­gens ud­mel­ding om bort­for­pagt­nin­gen har væ­ret for­be­redt læn­ge:

» Vi for­be­re­der et ge­ne­ra­tions­skift e for­stå­et på den må­de, at når man har en for­pag­ter, så be­hø­ver man ik­ke at ha­ve ’ hands on’ hver dag, hver­ken i den dag­li­ge pro­duk­tion el­ler sal­get. Det gør det nem­me­re bå­de for Prins­ge­ma­len og de el­ler den, der på et tids­punkt skal føl­ge ef­ter. Der­for har vi i et styk­ke tid drøft et, hvor­dan den nem­me­ste må­de at dri­ve et vin­sel­skab på lang af­stand kun­ne væ­re, « for­kla­rer Sø­ren W. Kru­se, der på veg­ne af prins Hen­rik har stå­et for for­hand­lin­ger­ne .

Øko­no­mi­di­rek­tø­ren un­der­stre­ger , at der end­nu ik­ke er ta­get stil­ling til, om kron­prins Fre­de­rik el­ler prins Joachim til sin tid skal ar­ve Cha­teau de Cayx eft er re­gent­par­ret. Iføl­ge Sø­ren W. Kru­se har for­hand­lin­ger­ne om, hvem der skul­le for­pag­te pro­duk­tio­nen, stå­et på i må­ne­der. Den kon­ge­li­ge fa­mi­lie kan fort­sat bru­ge slot­tet som fe­ri­e­resi­dens. lots

Prins Hen­rik på vin­slot­tet i Cayx , hvor han nu over­la­der pro­duk­tio­nen til an­dre. Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.