Op ad bak­ke for Ca­hors- vi­nen

BT - - NYHEDER -

OVER­RA­SKEL­SE

Gårs­da­gens ud­mel­ding fra kon­ge­hu­set om, at prins Hen­rik op­gi­ver sit liv som pas­sio­ne­ret vin­bon­de og bort­for­pag­ter salg og pro­duk­tion af si­ne vi­ne til et lo­kalt koo­pe­ra­tiv, væk­ker min­dre over­ra­skel­se i den dan­ske vin­bran­che.

Umid­del­bart vur­de­res det som en form for ud­van­ding af bran­det. Men hos vin­fi rma­et H. J. Han­sen, der står for im­por­ten af Prins­ge­ma­lens vi­ne i he­le Skan­di­navi­en, ly­der mel­din­gen ik­ke over­ra­sken­de, at for­pagt­nin­gen vil ha­ve en po­si­tiv eff ekt.

» Det koo­pe­ra­tiv har no­get me­re øko­no­mi og knowhow end slot­tet i sig selv, så jeg tror så­dan set, at der vil kom­me en sy­ner­gi- eff ekt, som vil gav- ne vi­nen , « ly­der det fra salgsog ind­købs­di­rek­tør Lars Bo Hen­rik­sen.

Den dan­ske vinim­por­tør Chri­sti­an Phi­lip­son, der har et ind­gå­en­de kend­skab til den fran­ske vin­bran­che, hæft er sig ved, at vi­ne­ne fra Ca­hors- di­strik­tet, som prins Hen­riks slot hø­rer un­der, ge­ne­relt har haft sto­re ud­for­drin­ger de se­ne­ste år­ti­er.

» Man li­der un­der, at om­rå­dets to­ne­an­gi­ven­de Mal­becd­rue er me­re ud­bredt med suc­ces i Ar­gen­ti­na. Der­for har vi­ne­ne fra Ca­hors ik­ke haft min sto­re be­vå­gen­hed, selv om man fak­tisk på det se­ne­ste har for­søgt at læg­ge sig i kølvan­det på de ar­gen­tin­ske vi­nes suc­ces for at pro­mo­te sig i Ca­hors, « si­ger han.

Prins Hen­riks vi­ne ko­ster i Dan­marks fra 70 til 1.500 kr. fl asken. baa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.