Smæ­de­kampag­ner kan væ­re guld værd

Hvad sker der, in­den or­det ’ nazi- is­lam- isme’ el­ler be­lø­bet 454.215 kro­ner kom­mer op på sto­re pla­ka­ter på tog­sta­tio­ner og bus­ser? Ber­ling­s­kes Po­li­ti­ko har kig­get po­li­ti­ker­ne i kor­te­ne op til det kom­men­de valg

BT - - NF HBILLEE R - Thue Ahrenkil­de Holm thho@ ber­ling­s­ke. dk

VALG­KAMP

Der var en­gang, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hø­ste­de 46,1 pro­cent af stem­mer­ne. Ka­len­de­ren vi­ste 1935, og valg­pla­ka­ten ’ Stau­ning el­ler ka­os’ hav­de mu­lig­vis en stor del af æren for valgsej­ren.

Med de go­de er­fa­rin­ger in men­te la­ve­de par­ti­et her­eft er en ma­nu­al til par­tiets så­kald­te agi­ta­tor­kor­ps:

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et skul­le ’ stær­ke­re end tid­li­ge­re ta­le til mas­ser­nes fø­lel­ser’, for ’ pro­pa­gan­da­en må væ­re en­kel og let­fat­te­lig’, stod der.

De enk­le bud­ska­ber bru­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så i dag. Si­den nytår har par­ti­et haft den ene kampag­ne eft er den an­den hæn­gen­de i by­bil- le­det. ’ Det Dan­mark, du ken­der’ og ’ Vi skal vi­de­re’ er to af dem.

Si­de­lø­ben­de fi k Ven­stre sat ild til de­bat­ten om kon­tant­hjæl­pen med sin ’ 454.215,00’- kampag­ne, mens de Kon­ser­va­ti­ve har få­et stor op­mærk­som­hed for ud­tryk­ket ’ Stop nazi- is­lam- isme’.

Hvor­dan når par­ti­er­ne der­til?

Kampag­ner til ek­sa­men

I går lan­ce­re­de Ven­stre en ny stor­off en­siv med bud­ska­bet, at » Ven­stre har sik­ret Dan­marks øko­no­mi « .

År­sa­gen til kampag­nen er de po­li­ti­ske mod­stan­de­res sla­gord om, at Ven­stre ik­ke skul­le ha­ve en po­li­tik, me­ner Pe­ter Mo­gen­sen, som er di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Kra­ka og tid­li­ge­re rå­d­gi­ver for Poul Nyrup Ras­mus­sen.

» Så ta­ger man fat i et re­kla- me­bu­reau og si­ger, at den nu skal ha­ve fuld ham­mer, og så har man nog­le po­li­tisk- øko­no­mi­ske me­d­ar­bej­de­re, der fi nder frem til nog­le po­in­ter, der skal igen­nem. Og dem god­ken­der Lars Løk­ke selv­føl­ge­lig, hvor­eft er re­k­la­me­fol­ke­ne kom­mer til­ba­ge med en ud­ga­ve, de tror, folk kan for­stå, « si­ger han.

Oft e har det væ­ret lidt af en kom­pro­mi­sø­vel­se for par­ti og re­k­la­me­bu­reau at for­mu­le­re et bud­skab, for­tæl­ler Fre­de­rik Prei­s­ler, som er part­ner i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Mensch:

» Der op­står en sjov dans om­kring det dér, for par­ti­er­ne vil ger­ne ha­ve hjælp til at for­mu­le­re de­res bud­ska­ber, men me­get nø­digt fø­le, at det er et re­k­la­me­bu­reau, der har for­mu­le­ret de­res po­li­tik, « si­ger han.

Oft e bli­ver bud­ska­ber­ne først te­stet i så­kald­te fo­kus­grup­per, før par­ti­er­ne kø­ber an­non­ce­plads i dag­bla­de­ne.

» De la­ver en grup­pe ud fra, at de nu la­ver en kampag­ne om det her pro­blem, og hvad vir­ker så bedst? Så præ­sen­te­rer de for­skel­li­ge bud­ska­ber over for fo­kus­grup­per­ne, der bå­de kan re­præ­sen­te­re ens eg­ne væl­ge­re og de væl­ge­re, man ger­ne vil stjæ­le. Og det, de tæn­der mest på, det væl­ger man, « si­ger Pe­ter Mo­gen­sen.

DF er bedst

Jo me­re valg­da­gen nær­mer sig, de­sto kor­te­re tid har par­ti­er­ne dog til at få te­stet re­k­la­mer­ne, un­der­stre­ger bå­de Pe­ter Mo­gen­sen og Fre­de­rik Prei­s­ler. Sidst­nævn­te me­ner ge­ne­relt, at Dansk Fol­ke­par­ti er det par­ti, der har størst suc­ces med si­ne po­li­ti­ske kampag­ner.

» Det er jo nær­mest kits­chet, de­res bil­le­der og he­le typo­gra­fi val­get. Og det er helt be­vidst, for det le­gi­ti­me­rer par­tiets fol­ke­lig­hed. Dansk Fol­ke­par­ti kan si­ge til væl­ger­ne, at de jo ik­ke får et re­k­la­mepo­le­ret bil­le­de. Par­ti­et ny­der og­så at for­tæl­le hi­sto­ri­en om, at det er la­vet hjem­me på Sø­ren Es­per­sens køk­ken­bord, « si­ger Fre­de­rik Prei­s­ler.

Evig­gyl­di­ge tek­nik­ker

Er par­ti­er­ne pres­se­de, vil re­k­la­mer­ne der- imod oft e få ka­rak­ter af smæ­de­kampag­ne, for­tæl­ler Pe­ter Mo­gen­sen.

» De ne­ga­ti­ve bud­ska­ber vir­ker vir­ke­ligt godt. Jo me­re hid­sig og skin­ger, kam­pen bli­ver, jo me­re får vi af de ne­ga­ti­ve ting. Så­dan er det. De går jo al­le sam­men i pa­nik før el­ler si­den, « si­ger han og slår på, at par­ti­er har en af­de­ling for ’ dir­ty tri­cks’:

» De sid­der re­gu­lært og la­ver kampag­ner ud fra, hvad de kan lan­ce­re af ube­ha­ge­lig­he­der, der vir­ke­ligt kan ge­ne­re, « si­ger han.

Iføl­ge Fre­de­rik Prei­s­ler har hi­sto­ri­en da og­så vist, » at man kan ven­de stem­nin­gen med den rig­ti­ge smæ­de­kampag­ne « .

Kan par­ti­er­ne sta­dig den dag i dag med for­del fi nde den 80 år gam­le ma­nu­al fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et frem fra gem­mer­ne?

Helt be­stemt, me­ner Fre­de­rik Prei­s­ler:

» Det er li­ge så sandt i dag som i 193 5. Der er selv­føl­ge­lig langt me­re nu­an­ce­re­de me­di­e­mu­lig­he­der i dag, men me­ka­nis­mer­ne i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion er al­ment men­ne­ske­li­ge. Det hand­ler om fø­lel­ser. «

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) kan ven­te så læn­ge som 20 uger og fem da­ge med at af­hol­de valg. Par­ti­er­ne har dog for længst sø­sat en ræk­ke op­sigtsvæk­ken­de kampag­ner. Den 80 år gam­le ’ Stau­ning el­ler Ka­os’kampag­ne er op­byg­get ef­ter en ska­be­lon, der sta­dig vir­ker.

454.215 kro­ner. Det er det cen­tra­le be­løb i en kampag­ne, som op­po­si­tions­par­ti­et Ven­stre står bag. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.