Slug et ka­me­ra og bliv tjek­ket for kræft En bå­de bil­li­ge­re og be­ha­ge­li­ge­re scre­e­ning­me­to­de kan bli­ve frem­ti­dens må­de at un­der­sø­ge tarm­kræft på. Et nyt forsk­nings­pro­jekt skal un­der­sø­ge ef­fek­ten ’’

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Jens Sten­bæk, be­sty­rel­ses- for­mand for sund­hed. dk

Vi tror på, at vi kan få un­der­søgt langt fle­re folk, for­di det er en smer­teog ri­si­kof­ri scre­e­ning

GEN­NEM­BRUD

Ved at slu­ge et ka­me­ra på stør­rel­se med en fi­ske­o­liepi­l­le kan du bli­ve scre­e­net for tarm­kræft.

Et forsk­nings­pro­jekt, som bl. a. den of­fent­li­ge sund­heds­por­tal sund­hed. dk står bag, skal den kom­men­de tid te­ste en ræk­ke per­so­ner for at se, om det er en me­to­de, der kun­ne bli­ve et al­ter­na­tiv til kik­kertun­der­sø­gel­sen.

» Må­let med pro­jek­tet er at fin­de en me­re pa­tient­ven­lig me­to­de. Det er vig­tigt, at vi he­le ti­den ud­nyt­ter den nye tek­no­lo­gi til at gen­nem­fø­re di­ag­no­sti­ce­ring af tarm­kræft. Ka­me­ra­pil­len er et ek­sem­pel på, hvor­dan ny tek­no­lo­gi kan re­du­ce­re syg­dom og om­kost­nin­ger i sund­heds­væ­se­net, « si­ger Jens Sten­bæk, be­sty­rel­ses­for­mand for sund­hed. dk.

Kan fø­re til tid­li­ge­re ind­greb

Hvis den nye me­to­de vir­ker, kan bor­ger­ne se frem til at bli­ve un­der­søgt for tarm­kræft på en langt me­re be­ha­ge­lig må­de. I dag be­nyt­ter ho­spi­ta­ler­ne sig af kik­kertun­der­sø­gel­ser for at un­der­sø­ge, om en per­son har tarm­kræft el­ler ej. Er du mel­lem 50- 75 år, bli­ver du au­to­ma­tisk in­vi­te­ret til en un­der­sø­gel­se hvert an­det år, men for man­ge bor­ge­re er det et til­bud, de tak­ker nej til.

Mest af alt for­di det kan væ­re en ube­ha­ge­lig og be­svær­lig op­le­vel­se for bor­ge­ren. Ka­me­ra­pil­len er der­i­mod er smer­te­fri me­to­de, for­di den nemt kan gli­de gen­nem sy­ste­met og ta­ge me­re end 400.000 bil­le­der af tar­me­nes in­der­si­de. Der­u­d­over er ka­me­ra­pil­len og­så en bil­li­ge­re må­de at un­der­sø­ge folk på, for­di det kan fo­re­gå i hjem­met og ik­ke på ho­spi­ta­let.

» Vi tror på, at vi kan få un­der­søgt langt fle­re folk, for­di det er en smer­te- og ri­si­kof­ri scre­e­ning. Det er vig­tigt, at vi får fan­get mu­li­ge kræft­til­fæl­de og får igang­s­at en be­hand­ling i ti­de, « si­ger Jens Sten­bæk.

Over 3.000 test­per­so­ner

Fo­re­lø­big skal 250 test­per­so­ner de kom­men­de uger del­ta­ge i for­sø­get. Til ok­to­ber vil yder­li­ge­re 3.000 bor­ge­re fra Fyn bli­ve ind­kaldt. Jens Sten­bæk hå­ber, at forsk­nings­pro­jek­tet vi­ser, at det er en sik­ker må­de at scre­e­ne på, så det kan ind­fø­res i he­le lan­det.

» For­hå­bent­lig kan det spre­des til an­dre ste­der, men vi må respek­te­re den test, der kø­rer. Der skal væ­re sik­ker­hed for, at det er en va­lid me­to­de, og det er en or­dent­lig scre­e­ning, hvor vi ik­ke over­ser no­get, in­den vi sæt­ter det i gang i en stør­re ska­la, « si­ger han.

For­u­den sund­hed. dk står Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Syd­dan­mark og ty­ske Cor­pora­te He­alth bag pro­jek­tet. Der kon­sta­te­res ca. 4.200 nye til­fæl­de af tarm­kræft om året i Dan­mark, og år­ligt dør om­kring 2.000 per­so­ner af syg­dom­men. Ri­si­ko­en for tarm­kræft sti­ger med al­de­ren.

År­sa­ger

Man ved, at ryg­ning, al­ko­hol­for­brug, al­der og ar­ve­lig­hed har ind­fly­del­se på ri­si­ko­en for at ud­vik­le tarm­kræft. For de fle­ste per­so­ner med tarm­kræft kan man dog ik­ke pe­ge på be­stem­te år­sa­ger til, at net­op de har få­et syg­dom­men.

Symp­to­mer

Symp­to­mer­ne på tarm­kræft er of­te sva­ge og kan min­de om al­min­de­li­ge pro­ble­mer, man kan ha­ve med ma­ven. Man kan der­for gå lang tid med syg­dom­men uden at væ­re klar over det. Op­le­ver du blo­dig el­ler sli­met af­fø­ring, æn­dret af­fø­rings­møn­ster, ufor­klar­li­ge ma­ve­s­mer­ter el­ler har du fø­lel­sen af, at du ik­ke har få­et tømt tar­men helt ef­ter toilet­be­søg, skal du kon­tak­te din læ­ge.

Be­hand­ling

Tarm­kræft kan i de fle­ste til­fæl­de be­hand­les med ope­ra­tion, hvor det an­greb­ne styk­ke af tar­men fjer­nes. Ef­ter­be­hand­lin­gen af­hæn­ger af, hvor me­get syg­dom­men har spredt sig. Der kan væ­re be­hov for ke­mo­te­ra­pi og strå­le­be­hand­ling. Nog­le pa­tien­ter i be­hand­ling for tarm­kræft vil få en mid­ler­ti­dig el­ler per­ma­nent st­o­mi.

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.