Sig­tet for sy­ge­hus­drab skal men­ta­lun­der­sø­ges

BT - - NYREDHIGEREET DAF - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ONS­DAG 22. APRIL 2015

VA­RE­TÆGTS­FÆNGS­LET

Ved et rets­mø­de tirs­dag fik den 30- åri­ge sy­ge­hus­an­sat­te, der er sig­tet for tre drab på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, for­læn­get sin va­re­tægts­fængs­ling til 19. maj.

Der­u­d­over blev det be­slut­tet, at hun kan men­ta­lun­der­sø­ges, op­ly­ser an­kla­ger Sø­ren Martin Jensen fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti. Han for­kla­rer, at det er nor­mal pro­ce­du­re, at der la­ves men­ta­lun­der­sø­gel­ser i for­bin­del­se med drabs­sa­ger og an­den grov kri­mi­na­li­tet.

An­kla­ger: Sa­gen er us­væk­ket

Ef­ter­forsk­nin­gen i sa­gen mod kvin­den, der har sid­det fængs­let si­den 2. marts, skri­der plan­mæs­sigt frem, for­tæl­ler Sø­ren Martin Jensen.

» De op­lys­nin­ger, der er kom­met frem, har ik­ke svæk­ket mi­stan­ke­grund­la­get, « si­ger han.

For­sva­re­ren for den 30- åri­ge, Jør­gen Lan­ge, for­tæl­ler, at han er af en helt an­den op­fat­tel­se af mi­stan­ke­grund­la­get. Han har kæ­ret va­re­tægts­fængs­lin­gen til lands­ret­ten.

For­svar: Grund­løs for­læn­gel­se

» Jeg føl­ger med i ef­ter­forsk­nin­gen, så godt det er mu­ligt, og om den har ka­stet nyt lys over sa­gen. Ret­tens vur­de­ring er, at det er det sam­me grund­lag si­den dag ét, der­for er grund­la­get hver­ken ble­vet svæk­ket el­ler be­styr­ket, « si­ger han.

For­sva­re­ren me­ner ik­ke, at kvin­den vil kun­ne på­vir­ke ef­ter­forsk­nin­gen, hvis hun sæt­tes fri, hvil­ket blandt an­det er ret­tens be­grun­del­se for at op­ret­hol­de fængs­lin­gen.

Po­li­ti­et vil men­ta­lun­der­sø­ge den 30- åri­ge kvin­de, der er sig­tet for tre drab på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Hun skal fo­re­lø­big bli­ve bag trem­mer frem til 19. maj. Ar­kiv­fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.