00.000 mord

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

ONS­DAG 22. APRIL 2015

NAZI- RETS­SAG

Støt­ten­de sig til en rol­la­tor var den 93- åri­ge Oskar Grö­ning i går li­ge i stand til selv at gå ind i ret­ten i den nordty­ske by Lü­ne­burg.

Men for godt 70 år si­den var det den­gang 21- åri­ge SS­med­lem an­der­le­des spændstig, når han stod ved ram­pen i den na­zi­sti­ske døds­lejr Aus­chwitz, mens tog­vogn ef­ter tog­vogn kør­te jø­der i tu­sind­tal til de ven­ten­de ga­skam­re.

Den un­ge SS- sol­dat blev som tid­li­ge­re bankas­si­stent ud­valgt til at hol­de styr på de pen­ge og øv­ri­ge ejen­de­le, der blev kon­fi­ske­ret hos de an­kom­ne fan­ger i kz- lej­ren. Som kon­se­kvens her­af måt­te han i går med sin rol­la­tor tril­le ind i rets­sa­len i Lü­ne­burg for at stå til­talt som med­skyl­dig i 300.000 mord på lej­re­ns fan­ger.

Han har er­kendt et moralsk an­svar, men næg­ter sig skyl­dig i juri­disk for­stand, for­di han kun hand­le­de ef­ter or­dre.

Han an­kom til kz- lej­ren Aus­chwitz- Bir­ke­nau i det tysk- be­sat­te Po­len i 1942 i en al­der af 21 år som med­lem af de ty­ske na­zi­sters eli­te­kor­ps SS ( Schutzstaf­fel).

Ved fan­ge­vog­ne­nes an­kom­stram­pe i døds­lej­ren var det Oskar Grö­nings op­ga­ve at bog­fø­re de be­løb og vær­di­gen­stan­de, der blev kon­fi­ske­ret fra fan­ger­ne. Pen­ge­ne blev sendt di­rek­te til SS- ho­ved­kvar­te­ret i Ber­lin – nog­le gan­ge med ham selv som be­tro­et ku­rer. Det gav ham til­nav­net ’ Bog­hol­de­ren fra Aus­chwitz’.

Li­ge­le­des skul­le han iføl­ge an­kla­ger­ne og­så ha­ve væ­ret an­svar­lig for fan­ger­nes ba­ga­ge, her­un­der at få den gemt af vej­en in­den et nyt hold an­kom til lej­ren, så de ny­an­kom­ne ik­ke be­gynd­te at ane uråd om de­res skæb­ne.

’ Et lil­le tand­hjul’

Han har tid­li­ge­re be­skre­vet sin rol­le i døds­lej­ren som ’ et lil­le tand­hjul i det sto­re spil’, men mod­sat an­dre har han tid­li­ge­re er­kendt, at myr­de­ri­er­ne fandt sted. In­drøm­mel­sen kom som re­ak­tion på ud­ta­lel­ser fra ho­lo­caust- be­næg­te­re.

» Jeg så ga­skam­re­ne. Jeg så kre­ma­to­ri­er­ne. Jeg stod på ram­pen, når sor­te­rin­gen til ga­skam­re­ne fandt sted, « for­tal­te han i 2005 til BBC.

Han for­tal­te og­så, at han hav­de over­væ­ret, hvor­dan en SS- sol­dat hav­de dræbt et spæd­barn, og at be­hand­lin­gen af fan­ger hav­de ’ for­fær­det’ ham.

Oskar Grö­ning tog med eg­ne ord ik­ke selv del i myr­de­ri­er­ne. Han hæv­der, at det at væ­re ’ et lil­le hjul’ ik­ke er ens­be­ty­den­de med at væ­re med­skyl­dig.

Den un­ge SS- sol­dat kom fra en fa­mi­lie, hvor fa­de­ren var en glø­de­n­de na­tio­na­list, der til­slut­te­de sig en mi­li­tant grup­pe kal­det ’ Sta­hl­helm’. Fa­de­ren før­te sin vre­de over den ty­ske yd­my­gel­se ef­ter Før­ste Ver­denskrig vi­de­re til sin søn, der ef­ter Hit­lerju­gend meld­te sig til SS og i 1942 blev et hjul i den na­zi­sti­ske ud­ryd­del­ses­ma­ski­ne.

» Vi var med vo­res ver­dens­syn over­be­vi­ste om, at vi var ble­vet for­rå­dt, og at der var en stor sam­men­svær­gel­se blandt jø­der i gang mod os, « har han sagt til BBC.

Sa­gen gen­op­ta­get

Oskar Grö­ning for­lod lej­ren i 1944 ef­ter tre gan­ge at ha­ve søgt om at kom­me væk. Han til­brag­te de sid­ste må­ne­der af kri­gen som del­ta­ger i Ar­den­ner- of­fen­si­ven mod de al­li­e­re­de. Ef­ter at væ­re ble­vet sår­et, blev han dog fan­get af bri­ter­ne og sad fængs­let ind­til 1948.

Ef­ter løsla­del­sen be­gynd­te han et stil­le liv på Lü­ne­bur­ger Hei­de, hvor han al­drig om­tal­te sin for­tid. Nu tvin­ges han til at stå an­sigt til an­sigt med den i det, der bli­ver et af de sid­ste rets­op­gør af sin art.

Rets­sa­gen er an­lagt i fæl­les­skab af om­kring 60 sagsø­ge­re, ef­ter at de ty­ske myn­dig­he­der al­le­re­de i 1985 opgav at fø­re sag mod Oskar Grö­ning. Ef­ter en rets­sag i 2012, hvor en ukrainsk- født kz- vagt blev dømt med­skyl­dig i mord ved ale­ne at ha­ve ar­bej­det i lej­ren, vej­re­de man dog mor­gen­luft i for­hold til nye rets­sa­ger mod sta­digt le­ven­de nazi- ve­te­ra­ner fra lej­re­ne.

30 tid­li­ge­re SS- med­lem­mer blev iden­ti­fi­ce­ret, men på grund af døds­fald og dår­ligt hel­bred har det kun væ­ret mu­ligt at for­be­re­de rets­sa­ger mod tre af dem, hvoraf sa­gen mod Oskar Grö­ning nu er den før­ste.

Det vur­de­res, at me­re end en mil­li­on men­ne­sker blev myr­det af na­zi­ster­ne i Aus­chwitz- Bir­ke­nau, men ved sa­gen mod den 93- åri­ge ve­te­ran har man kon­cen­tre­ret sig om pe­ri­o­den mel­lem maj og juli 1944, hvor jø­der fra Un­garn blev mas­se­depor­te­ret til ud­ryd­del­ses­lej­ren. I pe­ri­o­den trans­por­te­re­de 137 tog 425.000 men­ne­sker til Aus­chwitz, hvoraf mindst 300.000 blev myr­det.

Den 93- åri­ge nazi- ve­te­ran læg­ger ik­ke skjul på, at han i to år gjor­de SStje­ne­ste i ud­ryd­del­ses­lej­ren Aus­chwitz, men han næg­ter sig skyl­dig i til­ta­len for med­vir­ken til 300.000 mord på kz- lej­re­ns fan­ger.

Fo­to: Scan­pix

Den 93- åri­ge Oskar Grö­ning måt­te støt­te sig til en rol­la­tor, da han i går for før­ste gang skul­le på an­kla­ge­bæn­ken i Lü­ne­burg. Han ri­si­ke­rer op til 15 års fængsel, men for de over­le­ven­de fra døds­lej­ren er ret­fær­dig­hed vig­ti­ge­re end sel­ve straf­fen. Fo­to: Scan­pix Med i ret­ten var 90- åri­ge Eva Puszta­ti- Fa­hi­di fra Un­garn, der her ses med sit bar­ne­barn Luca. Eva over­le­ve­de op­hol­det i Aus­chwitz, men så sin mor og 11- åri­ge sø­ster for sid­ste gang på lej­re­ns an­kom­stram­pe. » Jeg vil ger­ne ha­ve ham til at in­drøm­me, hvad det be­tød, at han var i Aus­chwitz. Han tog for­ment­lig ba­ga­gen fra nog­le af de 49 med­lem­mer af min fa­mi­lie, der blev myr­det i lej­ren, « si­ger hun. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.