Fle­re bil­li­ge fly til Norwe­gi­an

BT - - NAF ER - Mads Kolby marko@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Bjørn Kjos, di­rek­tør, Norwe­gi­an

TRE RU­TER

Der er lagt op til sol, sand og enar­me­de ty­vek­næg­te, når Norwe­gi­an til novem­ber åb­ner end­nu tre lang­di­stan­ce­ru­ter fra Kø­ben­havn.

Det dre­jer sig om den tid­li­ge­re dan­ske ko­lo­ni St. Croix, Pu­er­to Ri­co og un­der­hold­nings­mek­ka­et Las Ve­gas.

Pri­ser­ne lig­ger fra 1.699. kr.

» Jeg har al­drig væ­ret i Pu­er­to Ri­co, men jeg har kun hørt godt om det. Det er sam­ti­dig et knu­de­punkt for kryd­stog­trej­ser­ne i Ca­ri­bi­en, så det er en op­lagt desti­na­tion, « si­ger adm. di­rek­tør Bjørn Kjos.

I for­vej­en fly­ver det nor­ske fly­sel­skab fra Dan­mark til New York, Los An­ge­les, Bang­kok, Du­bai og Fort Lau­der­da­le ( Fl­o­ri­da).

An­non­ce­rin­gen af ru­ter­ne har væ­ret ud­skudt i fle­re uger, hvil­ket har ført til spe- ku­la­tio­ner om mang­len­de til­la­del­ser el­ler god­ken­del­ser. Det he­le lod nem­lig til at væ­re an­ret­tet og klar til ser­ve­ring for kun­der­ne i slut­nin­gen af marts.

På so­ci­a­le me­di­er var man al­le­re­de i gang med at læg­ge en fors­mag for desti­na­tio­ner­ne ud og igang­sæt­te kon­kur­ren­cer om fri­bil­let­ter.

Men Ger­man Wings­flystyr­tet i Al­per­ne sat­te en brat stop­per for pla­ner­ne.

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Ca­ri­bi­en kal­der dan­sker­ne, me­ner lav­pris­sel­ska­bet Norwe­gi­an, der har of­fent­lig­gjort en ny fly­ru­te til St. Croix. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.