L strand og stor­by

BT - - NYHEDER - Mja@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Der har væ­ret blæst si­den Ry­a­nairs an­komst til Kø­ben­havns Luft­havn, hvor de­mon­stra­tio­ner og fag­lig kon­flikt har præ­get bil­le­det.

Det har dog ik­ke stop­pet det ir­ske sel­skab i at lan­ce­re nye ru­ter ud af den dan­ske ho­ved­stad.

I går af­holdt Ry­a­nair det fem­te pres­se­mø­de, si­den lav­pris­sel­ska­bet i ok­to­ber of­fent­lig­gjor­de, at man vil­le etab­le­re ba­se i Kø­ben­havns Luft­havn.

Og den­ne gang var top­chef Mi­cha­el O’Leary selv med i Kø­ben­havn, hvor han kun­ne løf­te slø­ret for tre nye ru­ter til hen­holds­vis Bu­da­pe­st i Un­garn samt Ali­can­te og Ma­la­ga i Spa­ni­en.

Der er ta­le om tre desti­na­tio­ner, som pas­sa­ge­rer al­le- re­de i dag kan kom­me til fra Kø­ben­havn med hen­holds­vis SAS og Norwe­gi­an. Der­med er der lagt op til ny hård kon­kur­ren­ce.

Ry­a­nair be­gynd­te i mid­ten af marts at fly­ve dag­ligt til og fra Kø­ben­havns Luft­havn. Men det før­ste fly, der skul­le let­te fra Kø­ben­havn, blev for­sin­ket i me­re end tre ti­mer af de­mon­stran­ter, der er util­fred­se med, at irer­ne ik­ke vil teg­ne overenskom­ster med de an­sat­te.

Stri­den om overenskom­ster­ne fort­sæt­ter. Ar­bejds­ret­ten for­ven­tes at kom­me med en ken­del­se 20. maj om, hvor­vidt den dan­ske fag­be­væ­gel­se kan kon­flik­te mod sel­ska­bet. Si­de­lø­ben­de skal Kø­ben­havns By­ret og­så i maj se på de­mon­stra­tio­nen i luft­hav­nen i marts, hvor Ry­a­nair øn­sker at få et for­bud mod, at an­sat­te i Kø­ben­havns Luft­havn kan la­ve en fy­sisk blo­ka­de mod sel­ska­bets af­gan­ge.

Ry­a­nair vil frem­over sen­de fle­re dan­ske­re til den un­gar­ske ho­ved­stad, Bu­da­pe­st. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.