Hård hund i Løk­kes in­der­kreds

BT - - NAVNE - Elisa­beth Arns­dorf Ha­slund eah@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går

40 I MOR­GEN

Hans ti­tel ly­der of­fi ci­elt fi nans­po­li­tisk ord­fø­rer.

Men vir­ke­lig­he­den er, at Pe­ter Chri­sten­sens rol­le i Ven­stre er langt stør­re. Han bli­ver i dag an­set for at væ­re en af de mest magt­ful­de pro­fi ler i par­ti­et, og han er helt in­de i in­der­kred­sen om­kring V- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Pe­ter Christensen, der fyl­der 40 år i mor­gen, blev eft er val­get i 2011 ud­pe­get af Løk­ke til ch­eff or­hand­ler. Det be­ty­der, at han ty­pisk har en fi nger med i spil­let, når det sto­re op­po­si­tions­par­ti lan­der en aft ale el­ler et for­lig med re­ge­rin­gen. For­vent­nin­gen er, at Pe­ter Christensen – el­ler ’ PC’, som han bli­ver kaldt på Chri­sti­ans­borg – vil få en cen­tral rol­le i en bor­ger­lig re­ge­ring, hvis mag­ten skif­ter eft er næ­ste valg. Fle­re kom­men­ta­to­rer har di­rek­te pe­get på ham som et godt bud på en kom­men­de fi nans­mi­ni­ster.

Pe­ter Christensen er født og op­vok­set i lands­by­en Hjer­ting i Søn­derjyl­land – og ulig man­ge an­dre par­ti­fæl­ler og kol­le­ger i Fol­ke­tin­get har han hver­ken stu­den­terek­sa­men el­ler kan­di­dat­grad på CVet. Han er fag­lært med et sven­de­brev som elek­tri­ker, og så nå­e­de han at be­gyn­de på in­ge­ni­ør­stu­di­et, in­den han i 2001 blev valgt ind i Fol­ke­tin­get.

Kræft svulst blev hans skæb­ne

Hans in­ter­es­se for po­li­tik var væk­ket ad­skil­li­ge år tid­li­ge­re. Selv har han i in­ter­view for­talt, at han meld­te sig ind i Ven­stre, da han som ung te­e­na­ger blev ramt af en al­vor­lig kræft syg­dom, der be­tød, at dø­den ryk­ke­de ut­ro­ligt tæt på. For så ’ hav­de han da gjort et el­ler an­det’. Pe­ter Christensen over­vandt kræft svul­stens svæ­re od­ds, og få år eft er kom han helt til tops i ung­doms­par­ti­et. 1999- 2001 sad han som lands­for­mand for Ven­stres Ung­dom.

I lø­bet af de før­ste år i Fol­ke­tin­get sej­le­de Pe­ter Christensen langt­fra i smult van­de. Især den øko­no­mi­ske kurs, som da­væ­ren­de for­mand Anders Fogh Ras­mus­sen lag­de for da­gen, var svær at slu­ge ide­o­lo­gisk, hvil­ket Pe­ter Christensen ik­ke al­tid lag­de skjul på. Og da han i som­me­ren 2003 støt­te­de ven­nen og me­nings­fæl­len Sø­ren Pind i ud­vik­lin­gen og mar­keds­fø­rin­gen af de 10 li­be­ra­le te­ser som et op­gør mod par­ti­linj­en, røg beg­ge for al­vor på kant med par­ti­top­pen. Det var på det tids­punkt, at der i par­ti­et var min­dre ’ eft er­spørgsel’ på Pe­ter Chri­sten­sens po­li­ti­ske ar­bej­de, som han selv har be­skre­vet det – og det gav ham så i ste­det tid til at byg­ge sit eget som­mer­hus på Born­holm, der, med tyk­ke iro­ni­ske un­der­to­ner, har få­et nav­net ’ Fog­hs Min­de’.

Kar­ri­e­ren rul­le­de til gen­gæld i lyn­tem­po, da Fogh i 2009 over­lod par­ti­et til Løk­ke, som Pe­ter Christensen al­le­re­de på det tids­punkt hav­de et tæt og til­lids­fuldt for­hold til. Un­der Løk­kes før­ste bi­lags­sag i 2008 gav po­li­ti­ske mod­stan­de­re dril­len­de Christensen til­nav­net ’ bi­lags­ord­fø­rer’, for­di han tog al­le slag for Løk­ke og for­sva­re­de sin da­væ­ren­de næst­for­mand loy­alt og til sid­ste blod­s­drå­be.

Brysk for­hand­ler

Løk­ke ud­pe­ge­de ham først til po­li­tisk ord­fø­rer, hvil­ket ik­ke var en øn­skerol­le, for­di han her skul­le me­ne no­get om al­ting fra mor­gen til aft en. Det er øko­no­mi, fi nan­ser og tal, der in­ter­es­se­rer ham mest, og han har da og­så væ­ret bå­de skat­te­o­rd­fø­rer, med­lem af fi nans­ud­val­get og næst­for­mand i skat­te­ud­val­get. I VK- re­ge­rin­gens sid­ste le­ve­må­ne­der blev han en del af mi­ni­ster­hol­det, da han fra marts til ok­to­ber 2011 sad som skat­te­mi­ni­ster.

Pe­ter Christensen bli­ver be­skre­vet som en me­get di­rek­te og hård for­hand­ler med en brysk fa­con. Bå­de po­li­ti­ske med- og mod­spil­le­re be­skri­ver ham dog og­så som en po­li­ti­ker med hu­mor og sel­viro­ni – og han bli­ver rost for sin go­de næ­se for po­li­tik og sik­re øje for, hvor Ven­stre skal pla­ce­re sig i po­li­ti­ske dis­kus­sio­ner, og hvor­dan par­ti­et stra­te­gisk skal ope­re­re.

We­e­ken­der­ne til­brin­ger han helst hjem­me i Søn­derjyl­land med døtre­ne Maria og An­ne. Hvis ik­ke han er på en af si­ne yn­de­de jagt­tu­re med hund­en Sus­si.

Svær

Dit svar Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Ven­stres fi­nans­po­li­ti­ske ord­fø­rer elek­tri­ke­ren Pe­ter Christensen, meld­te sig ind i po­li­tik som te­e­na­ger, da han blev ramt af en al­vor­lig kræft­syg­dom. Ef­ter nær­mest at væ­re kørt ud på et si­despor un­der Fog­hs midtsø­gen­de kurs, er han nu helt in­de i den var­me in­dercir­kel om­kring Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.