FØR­STE KVIN­DER I FOL­KE­TIN­GET

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 97 år si­den 1918

LØVEN 22.07 - 22.08 Da­gen i dag vil på­læg­ge dig et an­svar, som du må­ske ik­ke umid­del­bart øn­sker at ta­ge. Se­ne­re vil det dog vi­se sig at væ­re det helt rig­ti­ge for dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan se frem til en dej­lig og af­slap­pen­de dag. Uan­set om du er ale­ne el­ler ej, så vil da­gen væ­re fuld af skøn­hed, fred og en be­ha­ge­lig ro. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er sær­lig fo­kus på ting og sa­ger om­kring sø­sken­de, na­bo­er el­ler slægt­nin­ge. Uan­set om du bry­der dig om det el­ler ej, så får du på­lagt et an­svar. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig stil­le og ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil fo­re­gå i li­ge det tem­po, som pas­ser dig. I aft en får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det gi­ver an­led­ning til, at du er i stør­re kon­takt med di­ne fø­lel­ser end sæd­van­ligt og ved, hvad di­ne be­hov er. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du har en stor trang til at gø­re no­get godt for an­dre. Du er god til at væ­re der for an­dre, og det vil de sæt­te stor pris på i dag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er for­vir­ring i luft en. Og uan­set om du gør det ene el­ler det an­det, så vil det ik­ke fal­de i god jord. Et godt råd: Tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er elek­tri­ske vi­bra­tio­ner i luft en. Der er no­get, som gør dig usik­ker. Der er og­så uro i dit kær­lig­heds­liv, uden at du ved hvor­for. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

82). ( Svær 52). ( Mid­del 9). ( Nem

- Beg­ge køn re­præ­sen­te­res for før­ste gang i Fol­ke­tin­get, da Ka­ren An­ker­sted og Mat­hil­de Mal­ling Haus­chultz for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, Hel­ga Lar­sen for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og El­na Munch for Det Ra­di­ka­le Ven­stre bli­ver valgt ind.

Fol­ke­tings­sa­len un­der stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midts åb­nings­ta­le 2014.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.