Champag­ne el­ler Cham­pions Le­ague ?

U21- pro­fi len Yus­suf Poul­sen skal træff e en be­slut­ning: Vil han sco­re en ny stor kon­trakt i RB Leipzig, el­ler vil han til Glad­bach for en monster­pris?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLÅ BOG HVEM LØ­BER MED YUS­SUF Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

AL­DER: HØJ­DE: KLUB­BER:

2011- 2013 - Lyng­by BK ( 37 kam­pe, 11 mål) 2013- - RB Leipzig ( 64 kam­pe, 22 mål)

LANDS­HOLD:

A- lands­hol­det: ( 3 kam­pe/ 0 mål) ( 11/ 4)

( 3/ 0) ( 12/ 8)

( 7/ 4) ( 19/ 2)

( 1/ 0) U21: U20: U19: U18: U17: U16: 20 år 193 cm

Der er to sce­na­ri­er for Yus­suf Poul­sen til som­mer. En­ten øger han sin al­le­re­de for­nem­me hy­re ved at un­der­skri­ve en ny kon­trakt med stor­ri­ge og stor­sat­sen­de RB Leipzig, el­ler og­så skal Glad­bach el­ler en an­den bej­ler af med me­re end 75 mil­li­o­ner kro­ner.

For den dan­ske U21- og A- lands­holds­an­gri­ber er me­re end lun for ti­den. Han er brand­varm. Da Yus­suf Poul­sen score­de sit 11. sæ­son­mål mod Kai­ser­slau­tern man­dag aft en, var det iføl­ge BTs op­lys­nin­ger igen med Glad­bach- øj­ne på sig gen­nem he­le kam­pen.

Bun­des­liga- klub­ben med Cham­pions Le­ague- ud­sig­ter­ne vil me­get ger­ne gi­ve Poul­sen bå­de pen og pa­pir til at un­der­skri­ve et kon­trak­t­ud­spil, men det er me­get imod RB Leipzigs vil­je. Der­for skal Glad­bach be­ta­le me­re end 10 mil­li­o­ner eu­ro – el­ler 75 mil­li­o­ner kro­ner, hvis klub­ben skal tur­de hå­be på at sik­re sig dansk kryd­de­ri.

RB Leipzig ken­der godt vær­di­en af Yus­suf Poul­sen, og der­for øn­sker klub­ben med Red Bul­l­mil­li­o­ner­ne at bru­ge nog­le af dem

ONS­DAG 22. APRIL 2015 på at for­bed­re til­væ­rel­sen i Leipzig for Poul­sen. Sport­s­di­rek­tør Ralf Rang­ni­ck vil in­den for de kom­men­de uger på­be­gyn­de sam­ta­ler med Poul­sen og agent Sø­ren Lerby om en for­læn­gel­se af kon­trak­ten, der ud­lø­ber i 2017.

Pæn løn­stig­ning

Poul­sen tje­ner iføl­ge BTs op­lys­nin­ger om­kring fem mil­li­o­ner kro­ner om året på sin nu­væ­ren­de aft ale, og der kan bli­ve ta­le om, at han skal op og mat­che løn­ni­veau­et hos Leipzig- pro­fi len Mar­vin Comp­per. I så fald lig­ger der en so­lid løn­for­hø­jel­se og ven­ter på den tid­li­ge­re Lyng­by- spil­ler. For så ram­mer han plud­se­lig en løn på me­re end 7,5 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt.

Det va­rer dog li­ge lidt end­nu, for sam­ta­ler­ne om en for­læn­gel­se er end­nu ik­ke be­gyndt. Og til som­mer kan Poul­sen eks­plo­de­re med et godt U21- EM, hvor han er ud­set til en rol­le som pro­fi l på Jess Thorups lands­hold.

Der­for kan Ralf Rang­ni­ck tvin­ges til at age­re in­den ju­ni, og det lig­ger i kor­te­ne, at han be­gyn­der si­ne sam­ta­ler om en ny kon­trakt al­le­re­de in­den for et par uger. Han vil ik­ke af med Yus­suf Poul­sen – og spørgs­må­let er, om Yus­suf Poul­sen kan be­va­re tå­l­mo­dig­he­den i 2. Bun­des­liga, el­ler om den bed­ste ty­ske liga og Cham­pions Le­ague træk­ker lidt for me­get i den un­ge dan­sker.

Yus­suf Poul­sen har bragt sig selv i en gun­stig for­hand­lings­po­si­tion i RB Leipzig, men i kulis­sen lok­ker Borus­sia Mön­cheng­lad­bach med Cham­pions Le­agu­e­fod­bold i næ­ste sæ­son.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.