Kost­bar kon­flikt

Kon­tro­ver­sen mel­lem fem lands­holds­spil­le­re og Bad­min­ton Dan­mark kan få Team Dan­mark til at skæ­re i mil­li­on­s­tøt­ten til for­bun­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STØT­TE­KRO­NER Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk VM FOR HOLD

Det svæk­ker de dan­ske mu­lig­he­der for ædelt me­tal ved hold- VM i Ki­na, at Chri­stin­na Pe­der­sen, Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, Joachim Fischer, Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen er smidt af lands­hol­det, for­di de næg­ter at bry­de de­res per­son­li­ge sponsoraf­ta­ler med småka­ge­pro­du­cen­ten Kel­sen Group, hvil­ket ik­ke har­mone­rer med for­bun­dets nyind­gå­e­de af­ta­le med kon­kur­ren­ten Da­nisa.

Men end­nu vær­re kan det i sid­ste fald væ­re ska­de­ligt for dansk bad­min­ton i frem­ti­den, for­di Team Dan­mark kan fin­de på at skæ­re i mil­li­on­s­tøt­ten, hvis ik­ke lands­hol­det le­ve­rer re­sul­ta­ter. Team Dan­mark støt­ter dansk bad­min­ton med 7,9 mil­li­o­ner kro­ner om året. Vig­ti­ge pen­ge for for­bun­det, for­di de er med til at sik­re en bæ­re­dyg­tig ta­len­t­ud­vik­ling og or­dent­li­ge for­hold for idræts­u­dø­ver­ne – for ek­sem­pel i for­bin­del­se med for­be­re­del­ser­ne til det hold- VM, der spil­les i maj i Ki­na.

Men i den fi­re­åri­ge be­vil­lings­af­ta­le, der eva­lu­e­res en gang om året, ind­går net­op re­sul­ta­ter­ne som et af de pa­ra­me­tre, be­sty­rel­sen i Team Dan­mark kig­ger på, når stør­rel­sen af be­lø­bet på støt­te­check­en skal skri­ves.

Svært at få me­dal­jer

Sport­s­che­fen i Bad­min­ton Dan­mark, Finn Trærup- Han­sen, for­ud- ser, at det vil ha­ve sto­re kon­se­kven­ser, hvis Team Dan­mark be­slut­ter sig for at støt­te for­bun­det med fær­re pen­ge, for­di re­sul­ta­ter­ne ik­ke le­ver op til det af­tal­te.

Sam­ti­dig er­ken­der Finn TrærupHan­sen, at me­dal­je­hå­bet er svun­det en smu­le, ef­ter man har set sig nødsa­get til at fy­re Chri­stin- na Pe­der­sen, Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, Joachim Fischer, Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen, der til­sam­men har skaf­fet to OL- me­dal­jer og fem VM- me­dal­jer til Dan­mark.

» Det bli­ver svært at ind­fri mål­sæt­nin­gen, der er sat med Team Dan­mark, nem­lig at vi skal ha­ve me­dal­jer. Det er fem ver­dens­klas­se­spil­le­re, vi kom­mer til at mang­le, og det er selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt. Men vi har svært ved at le­ve med, at de fem spil­le­re har ind­gå­et de her af­ta­ler, og der er vi nødt til at træk­ke en streg i san­det, « si­ger Finn Trærup- Han­sen.

Støt­te eva­lu­e­res i ju­ni

Sam­ar­bejds­af­ta­len mel­lem Team Dan­mark og Bad­min­ton Dan­mark og der­med stør­rel­sen af støt­te­be­lø­bet skal næ­ste gang eva­lu­e­res 30. ju­ni 2015. I Team Dan­mark er det di­rek­tør Lo­ne Han­sen, der sid­der på pen­ge­kas­sen, men hun kan end­nu ik­ke si­ge, om det får øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, hvis mål­sæt­nin­gen ved det hold- VM glip­per.

» Selv­føl­ge­lig ind­går det i eva­lu­e­rin­gen, men den er og­så byg­get op på en ræk­ke an­dre ting som ta­len­t­ud­vik­ling og at ska­be bed­re vil­kår for træ­nin­ger­ne, og der­for er det ik­ke sik­kert, det får en kon­se­kvens for be­lø­bets stør­rel­se, « si­ger Lo­ne Han­sen.

10.- 17. MAJ

spil­les ver­dens­mester­ska­ber­ne for lands­hold – den så­kald­te Su­dir­man Cup – i Ki­na.

DAN­MARK ER

i pul­je med Eng­land og In­do­nesi­en. De to bed­ste hold fra pul­je­spil­let går vi­de­re til kvart­fi­na­len.

be­står af fem bad­min­to­nop­gør i her­re- og da­mesing­le, her­re- og da­medoub­le og mixed double.

EN KAMP

Tid­li­ge­re har Team Dan­mark und­ladt at skæ­re i støt­ten, selv om lands­hol­det ik­ke har ind­fri­et for­vent­nin­ger­ne.

Brud­det med de for­sva­ren­de All Eng­land- me­stre i her­redoub­le, Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen, samt Chri­stin­na Pe­der­sen, Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Joachim Fischer kan bli­ve en dyr af­fæ­re for Bad­min­ton Dan­mark. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.