WOZ­NI­A­CKI I M

Igen­nem he­le kar­ri­e­ren har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki måt­tet se drøm­men om at vin­de en Grand Slam- ti­tel bri­ste. Tredob­belt French Open- vin­der skal nu fø­re hen­de til den tri­umf, der kan gø­re kar­ri­e­ren kom­plet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MEN­TOR Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

23 WTA- tit­ler i sing­le, en pe­ri­o­de som num­mer et på ver­dens­rang­li­sten og en år­lig pen­ge­regn, der iføl­ge det an­er­kend­te magasin For­bes i 2014 løb op i 70 mil­li­o­ner kro­ner – ale­ne i sponsor­ind­tæg­ter.

Det kan umid­del­bart væ­re svært at sæt­te en fi nger på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is kar­ri­e­re, men én ting bli­ver ved med at ka­ste sin stæ­di­ge skyg­ge over den dan­ske ten­nis­dar­lings re­sul­tat­lis­te: fra­væ­ret af en Grand Slam­ti­tel, ten­nis­spor­tens mest pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­rin­ger, der igen­nem åre­ne har få­et kri­ti­ke­re til al­drig helt at an­er­ken­de, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har væ­ret ver­dens bed­ste ten­nis­spil­ler – selv da hun top­pe­de rang­li­sten i 2010 og 2011.

Det skal der æn­dres på. Og ger­ne al­le­re­de, når der spil­les French Open på gru­set i Pa­ris fra 24. maj til 7. ju­ni. Trum­fen i bag­hån­den hed­der Arantxa San­chez Vi­ca­rio, vin­der af French Open i 1989, 1994 og 1998. Woz­ni­a­cki er gå­et i læ­re hos meste­ren selv.

» Jeg har bedt hen­de om at hjæl­pe mig i grus­sæ­so­nen. Hun spil­le­de selv rig­tig godt – især på grus – og har me­get for­stand på det. Jeg føl­te, at mi­ne re­sul­ta­ter ik­ke har væ­ret go­de nok på grus de se­ne­ste par år, så jeg tænk­te, det kun­ne væ­re en hjælp, hvis hun blev en del af tea­met, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der i sid­ste uge delt­og i Fed Cup i Mon­te­ne­gro, hvor hun var en af­gø­ren­de brik i Dan­marks op­ryk­ning til Eu­ro­pa/ Afri­ka grup­pe 2.

God grus­sæ­son i år

En kvart­fi na­le i 2010 er det hidtil bed­ste Woz­ni­a­ck­i­re­sul­tat i French Open, der de se­ne­ste tre år er vun­det af rus­si­ske Maria Sha­ra­pova to gan­ge og ame­ri­kan­ske Se­re­na Wil­li­ams. Sid­ste år end­te tur­ne­rin­gen i en stor dansk ned­t­ur, da Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki al­le­re­de i før­ste run­de blev sendt ud eft er ne­der­lag til bel­gi­ske Ya­ni­na Wi­ck­may­er.

Den fi asko ful­dend­te en ma­re­ridts­ag­tig maj for ten­ni­spi­gen, der ugen for­in­den kun­ne se si­ne frem­tids­pla­ner smul­dre, da hen­des da­væ­ren­de for­lo­ve­de, gol­f­stjer­nen Rory McIl­roy, så stort på de ud­send­te bryl­lupsin­vi­ta­tio­ner og afb rød for­hol­det til dan­ske­ren.

Smilet er dog for længst vendt til­ba­ge hos ’ Miss Suns­hine’, der nu igen drøm­mer stort og har lagt sid­ste års skuff el­ser bag sig.

» Det har al­le­re­de væ­ret en fan­ta­stisk grus­sæ­son for mig, for jeg har al­le­re­de vun­det fl ere kam­pe i år end i he­le grus­sæ­so­nen sid­ste år. Så det er en po­si­tiv ting, « gri­ner Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med hen­vis­ning til sid­ste års for­søm­te for­år.

» Jeg er be­gej­stret og glad for at få nog­le kam­pe i krop­pen. Det kan for­hå­bent­lig gi­ve mig no­get mo­men­tum frem mod de næ­ste par uger og selv­føl­ge­lig French Open. Det er en stor tur­ne­ring, en Grand Slam. Jeg har stort set vun­det alt an­det, så jeg vil rig­tig ger­ne vin­de en Grand Slam. Det er må­let, « til­fø­jer den tid­li­ge­re ver­den­set­ter.

Man­ge lig­he­der

Span­ske San­chez Vi­ca­rio er ind­til vi­de­re til­knyt­tet Woz­ni­a­cki- tea­met til og med French Open og vil der­med væ­re ved dan­ske­rens si­de un­der tur­ne­rin­ger­ne i ty­ske Stutt­g­art, der spil­les i den­ne uge, span­ske Madrid og ita­li­en­ske Rom. Her­eft er hol­der Woz­ni­a­cki en uges fri, in­den det går løs ved French Open.

Iføl­ge land­stræ­ner Ken­neth Carl­sen, der var ak­tiv på ATP- Tou­ren i Arantxa San­chez Vi­ca­rios stor­heds­tid, kan Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ny­de stor glæ­de af spa­ni­e­ren, der var kendt for en uku­e­lig vil­je og utræt­te­lig ind­sats i hver ene­ste kamp. Lig­he­der­ne med dan­ske­ren er nem­me at få øje på, me­ner Ken­neth Carl­sen.

» Jeg sy­nes, det er et rig­tig spæn­den­de sam­ar­bej­de. Man kan godt sam­men­lig­ne de to spil­le­re lidt spil­le­mæs­sigt. San­chez Vi­ca­rio hav­de må­ske si­ne spids­kom­pe­ten­cer på grus, men var jo og­så kon­tr­a­spil­ler li­ge­som Ca­ro­li­ne. Så jeg sy­nes, det er spæn­den­de. Spe­ci­elt på grus, hvor San­chez Vi­ca­rio var rig­tig god. «

Én kamp ad gan­gen

San­chez Vi­ca­rio el­ler ej skal alt gå op i en hø­je­re en­hed, for at det kan bli­ve til en hi­sto­risk dansk Grand Slam­tri­umf. Sær­ligt én vel­kendt hin­dring bli­ver svær at kom­me for­bi, er­ken­der Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki:

» Se­re­na ( Wil­li­ams, red.) er al­tid spil­le­ren, man skal slå. Jeg har haft nog­le hår­de kam­pe mod hen­de. De se­ne­ste kam­pe mod hen­de end­te 7- 6 og 7- 5 i tred­je sæt ( hvis man ser bort fra US Open- fi na­len, red.). Hun er en hård kon­kur­rent og num­mer et i ver­den, så hun er selv­føl­ge­lig rig­tig stærk. Men på grus ta­ger jeg ba­re en kamp ad gan­gen. Li­ge me­get hvem der står på den an­den si­de af net­tet, prø­ver jeg at vin­de. «

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.