På uSik­ker Grund

David Lu­iz ko­ste­de igen mål mod FC Bar­ce­lo­na, da Pa­ris Saint- Ger­main røg ud af Cham­pions Le­ague ef­ter to kvart­fi­na­le- ne­der­lag

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 - Fo­to: EPA

CHAM­PIONS LE­AGUE, 1/ 4- FI­NA­LE Eif­feltår­net for­bin­der de fle­ste med ro­man­tik, en frem­ra­gen­de ud­sigt el­ler et af­sin­digt flot monu­ment, men hvis den bra­si­li­an­ske for­svars­spil­ler David Lu­iz i frem­ti­den får me­re dy­stre as­so­ci­a­tio­ner, når han tæn­ker på den tårn­hø­je se­vær­dig­hed i Pa­ris, vil det væ­re gan­ske for­stå­e­ligt.

Ef­ter pa­ri­ser­nes 1- 3- ne­der­lag i før­ste Cham­pions Le­ague- kvart­fi­na­le blev David Lu­iz sam­men­lig­net med Eif­feltår­net, for­di Lu­is Suárez ik­ke ba­re én, men to gan­ge la­ve­de en tun­nel på bra­si­li­a­ne­ren - og score­de ef­ter­føl­gen­de. Sam­men­lig­nin­gen re­fe­re­re­de til det sto­re mel­lem­rum mel­lem bra­si­li­a­ne­rens ben, gan­ske som den flot­te skul­p­tur og­så har det i vir­ke­lig­he­den.

Men hvor den 520 mil­li­o­ner kro­ner dy­re fod­bold­spil­ler min­de­de om Eif­feltår­net i før­ste kamp, var han i re­tu­ro­p­gø­ret for­vand­let til mar­mor­kir­ken Sa­cré- Co­eur, der bog­sta­ve­ligt talt står som for­ste­net på top­pen af Mont­mart­re.

An­drés Ini­tes­ta kun­ne med en vel­ti­met stik­ning sen­de bol­den for­bi den stil­le­stå­en­de David Lu­iz ved hjem­me­hol­dets før­ste scor­ing, og det går ik­ke ustraf­fet hen, når Ney­mar får så­dan en bold ser­ve­ret helt fri med må­l­man­den.

Slut med klov­ne­ri­er­ne

Der skul­le kun spil­les lidt over en halv ti­me, før Lu­iz igen smel­te­de fuld­stæn­dig ned. Den bra­si­li­an­ske lands­holdskol­le­ga Da­ni Al­ves spar­ke­de et flot ind­læg ind på pan­den af sam­ba- dren­gen Ney­mar, der igen til­del­te PSG- for­sva­ren Lu­iz den ul­ti­ma­ti­ve straf for sin den­ne gang mi­se­rab­le op­dæk­ning i fel­tet.

David Lu­iz er fær­dig med at klov­ne rundt for den­ne sæ­son i Cham­pions Le­ague, og der kan ik­ke gø­res man­ge ind­ven­din­ger imod, at pa­ri­ser­ne er ude af den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring, som klu­be­jer Nas­ser AlKhelai­fi fra Qa­tar el­lers så in­der­ligt drøm­mer om at vin­de.

Over to kam­pe har Bar­ce­lo­na væ­ret PSG fuld­stæn­dig over­le­gen, og med det vi­de­re avan­ce­ment til se­mi­fi­na­len har Lu­is En­rique sta­dig mu­lig­he­den for at hjem­ta­ge Cham­pions Le­ague- ti­tel num­mer fem til Bar­ce­lo­na.

Helt vild bli­ver ju­be­len på Pla­za Ca­ta­lu­nya for en­den af gå­ga­den La Ram­bla først, hvis Bar­ce­lo­na og­så vin­der La Liga og Co­pa Del Rey - sker det, vil det væ­re en gen­ta­gel­se af sæ­so­nen 2009, hvor Bar­ce­lo­na blev den før­ste klub i Spa­ni­en til at vin­de ’ the tre­b­le’. I den hjem­li­ge liga fø­rer Bar­ce­lo­na med to po­int ned til Re­al Madrid, mens At­hel­tic Bil­bao er sid­ste for­hin­dring til­ba­ge i po­kal­tur­ne­rin­gen.

Der træk­kes lod til Cham­pions Le­ague- se­mi­fi­na­ler­ne på fre­dag.

Pa­ris Saint- Ger­mains David Lu­iz hav­de svært ved at føl­ge med lands­man­den Ney­mar i Cham­pions Le­ague- kvart­fi­na­len mod Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.