Den evi­ge fy­rings­trus­sel

Ry­ger Re­al Madrid ud af Cham­pions Le­ague, kan Car­lo An­ce­lot­ti trods suc­ces væ­re for­tid i klub­ben

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - FORVENTNINGSPRES Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Han stod bag den en­de­li­ge fuld­byr­del­se af ’ La De­ci­ma’ – 10 sej­re i Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Cup’en for mester­hold, som Re­al Madrid hav­de jag­tet så læn­ge. Men for Car­lo An­ce­lot­ti er job­bet al­li­ge­vel i fa­re, når han i af­ten løf­ter øjen­bry­ne­ne som så man­ge gan­ge før for at iagt­ta­ge si­ne dyrt ind­køb­te ’ Ga­la­cti­cos’.

Igen i fa­re, fri­stes man til at si­ge

er lig­ger nem­lig al­tid et styk­ke gråt pa­pir med ens navn på di­rek­tø­rens kon­tor, når man er træ­ner i Re­al Madrid. Klar til at bli­ve un­der­skre­vet ved først­kom­men­de fejl­ta­gel­se el­ler ud­sig­ten til at kun­ne hen­te den næ­ste sto­re træ­ner.

Den vandt Re­al Madrid dog ef­ter en over­tids­scor­ing af Ser­gio Ra­mos og ef­ter­føl­gen­de sejr i den for­læn­ge­de spil­le­tid mod At­léti­co Madrid. I af­ten kan de rød- og hvid­stri­be­de by­s­børn så igen bli­ve ita­li­e­ne­rens ne­me­sis. At­léti­co Madrid, lil­le­bro­de­ren, må ik­ke slå mæg­ti­ge Re­al Madrid ud. Hel­ler ik­ke selv om lil­le­bror har vok­set sig stor og ir­ri­te­ren­de.

Zi­da­ne ven­ter i kulis­sen

Kli­chéen ly­der, at man skal vin­de al­le tro­fæ­er for at væ­re sik­ker på at be­hol­de sit job i Re­al Madrid. Men det er ik­ke en kli­ché for in­gen­ting. For An­ce­lot­ti er i fa­re, for­tæl­ler en an­den spansk eks­pert.

» Det er helt fair ryg­ter. Der er in­gen tvivl om, at Car­lo An­ce­lot­ti er i fa­re for at mi­ste sit job. Re­al Madrid vil ha­ve Zi­ne­di­ne Zi­da­ne til at over­ta­ge fra An­ce­lot­ti, men er han klar ef­ter ba­re en sæ­son?, « sag­de Gra­ham Hun­ter til Tal­ks­port

D

. ef­ter før­ste op­gør.

Og så er vi til­ba­ge til benspænd num­mer to som Re­al Madrid- træ­ner. De hø­je her­rers hang til nyt. På spil­ler­fron­ten så­vel som på træ­ner­bæn­ken. Og når den af­gå­en­de Dort­mund- træ­ner, Jür­gen Kl­opp, plud­se­lig sid­der der ale­ne i ba­ren, kan det væ­re svært ik­ke at by­de ham på en drink.

Vil An­ce­lot­ti und­gå det sce­na­rie, er der kun en ting at gø­re: at vin­de La Liga og Cham­pions Le­ague. Og selv om han gør det, kan han sta­dig ik­ke vi­de sig sik­ker. Dét er skæb­nen som træ­ner for ver­dens må­ske al­ler­stør­ste klub.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.