Alt hæn­ger igen på Con­ta­dor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Nils Meilvang

BJAR­NE RI­IS ER for­længst fy­ret på Team Tin­koff- Saxo og med tan­ke på, hvor­dan re­sul­ta­ter­ne har for­met sig si­den, kan man kon­sta­te­re, at han i det mind­ste er slup­pet for che­fens man­ge ra­se­ri­ud­brud.

For det er sta­dig et sej­rs­mæs­sigt un­der­sti­mu­le­ret mand­skab, der er ved at ta­ge fat på for­å­rets sid­ste sto­re op­ga­ver, in­den de sto­re eta­pe­løb ven­ter for­u­de.

Nok er man pla­ce­ret på en no­gen­lun­de ac­cep­ta­bel ot­ten­de­plads på den ny­ligt of­fent­lig­gjor­te ver­dens­rang­li­ste, men bund­linj­en er, at hol­det igen er ved at ind­fin­de sig i en si­tu­a­tion, der ik­ke er vold­somt for­skel­lig fra åre­ne før – med Al­ber­to Con­ta­dor som man­den, der skal le­ve­re de skal­pe, der gør, at sæ­so­nen kan de­fi­ne­res som en suc­ces.

Og det på trods af, at man må­lt på bud­get er blandt spor­tens gi­gan­ter.

SELV­FØL­GE­LIG ER DET

for tid­ligt at ta­le om fi­a­sko, men de tre sej­re, hol­det hidtil har hen­tet, er mile­vidt fra de mål­sæt­nin­ger, man op­stil­le­de før sæ­so­nen. Pe­ter Sa­gan har end­nu ik­ke ind­fri­et for­vent­nin­ger­ne, og det er ik­ke van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig en sy­den­de Oleg Tin­kov gi­ve stikpil­ler­ne frit løb, når han er sam­men med ryt­ter­ne. Og uden Bjar­ne Ri­is til at age­re bøl­ge­bry­der, er der ik­ke an­dre til at ta­ge sla­ge­ne end ryt­ter­ne selv.

Hol­dets di­rek­tør er Tin­ko­vs tro­fa­ste hånd­lan­ger, og den sport­s­ligt an­svar­li­ge er Ste­ven De Jongh, som selv fik Tin­ko­vs ra­se­ri at fø­le un­der det skæn­de­ri, som blev ud­slags­gi­ven­de i Bjar­ne Ri­is’ fy­ring. Og i en sport, hvor pres­set er kon­stant på de stør­ste ryt­te­re, er det van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at Tin­ko­vs hård­hæn­de­de om­gang vil væ­re eks­po­nent for yder­li­ge­re mo­ti­va­tion. AL­BER­TO CON­TA­DORS nøg­lerol­le kom­mer i form af det mest am­bi­tiø­se pro­gram i kar­ri­e­ren. Først sejr i Giro d’Ita­lia og så Tour de Fran­ce. Det er en mund­fuld af de stør­re. Hvis det skal bli­ve til top­pla­ce­ring i Tour de Fran­ce, vil det ef­ter alt at døm­me kræ­ve, at han kom­mer sej­r­rigt ud af Giro­en, hvor ru­ten er svæ­re­re, men mod­stan­den me­re nå­dig. Jeg til­la­der mig at væ­re skep­tisk, og­så selv om Al­ber­to Con­ta­dor er en snu ryt­ter, der ik­ke nød­ven­dig­vis la­der sig gå på af ud­skift­nin­ger i hol­dets le- del­se. Men fak­tum er, at Con­ta­dor al­tid har sto­let på Bjar­ne Ri­is og al­drig på Tin­kov. Selv­føl­ge­lig har Con­ta­dor ik­ke i sin­de at la­de sin kar­ri­e­res ef­ter­mæ­le gå til grun­de ved at kø­re bag­læns, men en ny Twit­ter- krig vil ik­ke gø­re me­get godt for den span­ske kap­ta­jns chan­cer. OVER­ORD­NET SET MÅ Tin­kof­fSaxo fort­sat ske­le med mis­un­del­se til Team Sky, der har sam­me fo­kus på Grand Tours, men al­li­ge­vel har for­må­et at ha­ve et slag­kraf­tigt klas­si­ker- hold i for­å­ret, selv om det ik­ke er ble­vet til de helt sto­re sej­re.

Sky har hen­tet sej­re i E3 Ha­rel­becke og Om­loop Het Nieuws­blad via en klas­sisk til­gang med mas­ser af ki­lo­me­ter på lan­de­ve­je­ne i kul­den og reg­nen. Helt som man gjor­de i gam­le da­ge og langt fra høj­de­træ­nings­lej­re og be­stig­nin­ger af Ki­li­manja­ro. Kom­bi­ne­rer man det med suc­ces i de min­dre eta­pe­løb, hvil­ket er med­vir­ken­de til, at Ri­chie Po­r­te fø­rer ver­dens­rang­li­sten, ser det for­nuf­tigt ud, hvis el­lers Chris Froo­me be­gyn­der at gen­fin­de for­men og igen vil væ­re ud­for­drer til den gu­le trø­je i juli.

Skul­le det ske, at Al­ber­to Con­ta­dor ik­ke kom­mer fra de to Grand Tours med en sejr, vil det nok væ­re en slut­tet flok i og uden for cy­kel­spor­ten, der for al­vor vil fø­le med Oleg Tin­ko­vs mis­lyk­ke­de pro­jekt.

BTs SPORT­S­CHEF

Al­ber­to Con­ta­dor skal med sin del­ta­gel­se i bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce red­de en el­lers mi­se­ra­bel sæ­son for Team Tin­koff- Saxo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.