Kuk i Puk­ki- kon­trakt ? ’’

Brønd­by- an­gri­be­rens frem­tid ven­ter sta­dig på afk la­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREM­TID Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk Te­emu Turu­nen, Te­emu Puk­kis agent Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Den fi nske lands­holds­an­gri­ber Te­emu Puk­ki er glad for at væ­re i Brønd­by, som i den­ne sæ­son har hen­tet ham ind på et le­je­mål fra skot­ske Cel­tic. Men det er langt­fra sik­kert, at den lyslo­k­ke­de hur­tig­lø­ber og­så er den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, når som­mer­fe­ri­en er for­bi.

Som tin­ge­ne står li­ge nu, ven­der han til­ba­ge til Cel­tic. Men in­tet er afk la­ret, fast­slår Puk­kis agent, Te­emu Turu­nen.

» Te­emu er me­get glad for at væ­re i Brønd­by. Han har en kon­trakt med Cel­tic, men det før­ste år der­ov­re gik ik­ke helt som for­ven­tet. Det, der er vig­tigt for ham, er kom­me til at spil­le, « si­ger agen­ten.

Bedst som an­gri­ber

Iføl­ge Turu­nen var Puk­ki især glad for den før­ste del af sit op­hold i Brønd­by, hvor Thomas Frank brug­te ham som fron­tan­gri­ber.

» Han er en an­gri­ber, der er bedst, når han skal lø­be bag mod­stan­der­nes for­svars­linje. Han er hur­tig og en god målsco­rer. Det er dér, at hans ev­ner bli­ver brugt bedst. Men han kan og­så spil­le på kanten, så­dan som han gør nu, hvor han har en lidt fri rol­le. Han spil­ler der, hvor hol­det kan bru­ge ham, « fast­slår Te­emu Turu­nen.

Si­den Puk­ki kom til Brønd­by ved som­mer­trans­fer­vin­du­ets luk­ning, har den 25- åri­ge fi nne væ­ret på plet- ten seks gan­ge i 19 kam­pe. Og de fem før­ste mål faldt al­le­re­de in­den for fem uger i eft er­å­ret fra sidst i sep­tem­ber til be­gyn­del­sen af novem­ber.

Ac­cep­te­rer sin rol­le

Spørgs­må­let er om det er nok til at over­be­vi­se le­del­sen i Brønd­by om, at den tid­li­ge­re Schal­ke- an­gri­ber og­så skal væ­re en del af hol­det næ­ste år, hvor det uden tvivl vil væ­re am­bi­tio­nen at blan­de sig i mester­skabs­kam­pen langt hen i sæ­so­nen.

I for­å­ret har Puk­ki væ­ret brugt ude på kanten, mens Jo­han El­man­der har haft rol­len som fron­tan­gri­ber. Der er in­gen tvivl om, at fi nnen helst vil is­ce­ne­sæt­tes, så han kan bru­ge sin spe­ed til at lø­be fra

.

De se­ne­ste tre år har Te­emu først få­et afk la­ring på den sid­ste dag, in­den trans­fer­vin­du­et luk­ke­de

for­sva­rer­ne, men han ac­cep­te­rer sin nu­væ­ren­de rol­le på kanten.

» Han er en cen­ter­forward, og det er dér, han er bedst. Men det er og­så vig­tigt for ham, at det går godt for hol­det. Så spil­ler han bedst. Og det har det jo gjort i for­å­ret, hvis man li­ge ser bort fra den se­ne­ste kamp mod Ho­bro, « kon­sta­te­rer agen­ten.

Han vil sna­rest ta­le med Brønd­by for at bli­ve klo­ge­re på, hvad klub­bens pla­ner er med Te­emu Puk­ki.

» De se­ne­ste tre år har Te­emu først få­et afk la­ring på den sid­ste dag, in­den trans­fer­vin­du­et luk­ke­de. Det vil­le rart at få det på plads no­get tid­li­ge­re den­ne gang. Men nu må vi se. Alt kan ske, « si­ger Turu­nen.

Te­emu Puk­ki er glad for at væ­re i Brønd­by, fast­slår hans agent. Men den fin­ske an­gri­bers frem­tid er end­nu ik­ke af­kla­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.