Magnus­sen kan bli­ve over­ha­let

Stof­fel Van­do­or­nes præ­sta­tio­ner i GP2- klas­sen kan sen­de hol­læn­de­ren for­bi Ke­vin Magnus­sen i jag­ten på et fast sæ­de hos McLa­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FLY­VEN­DE BEL­GI­ER Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Det kan godt væ­re, at Ke­vin Magnus­sen li­ge nu er For­mel 1- tea­met McLa­rens første­re­ser­ve. Men dan­ske­ren kan kom­me un­der hårdt pres for ik­ke at fal­de yder­li­ge­re in­ter­nt i kø­rer­hie­rar­ki­et hos det en­gel­ske ra­cer­team.

Trus­len kom­mer fra den 23- åri­ge bel­gi­er Stof­fel Van­do­or­ne. Han er li­ge­som Ke­vin Magnus­sen et pro­dukt af McLa­rens egen ra­cer­sko­le og lig­ner et godt bud på en af frem­ti­dens sto­re For­mel 1- stjer­ner.

Bel­gi­e­ren er i år ud­vik­lings­kø­rer hos McLa­ren, hvor han pri­mært ud­fø­rer test­ar­bej­de i tea­mets si­mu­la­tor på fa­brik­ken i Woking. Sam­ti­dig an­ses Stof­fel Van­do­or­ne som stor­fa­vo­rit til at ta­ge årets mester­skab i fø­de­klas­sen li­ge un­der For­mel 1, GP2. Alt­så er han i øje­blik­ket ra­cer- ver­de­nens var­me­ste ta­lent, og det kan i vær­ste fald få kon­se­kven­ser for Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re hos McLa­ren, me­ner to en­gel­ske mo­tor­sport­sjour­na­li­ster.

Glenn Fre­e­man er le­den­de re­dak­tør hos ma­ga­si­net Au­tosport og har fulgt Ke­vin Magnus­sens og Stof­fel Van­do­or­nes kar­ri­e­rer tæt si­den ung­domsår­e­ne.

» Den­gang de kør­te mod hin­an­den i For­mel Re­nault 3,5 i 2013, var der folk hos McLa­ren, som men­te, at Stof­fel Van­do­or­ne hav­de et stør­re po­ten­ti­a­le end Ke­vin Magnus­sen. Det lag­de me­get pres på Magnus­sen, men den­gang slog han godt til­ba­ge og vandt mester­ska­bet, « si­ger Glenn Fre­e­man til BT.

Foru­ro­li­gen­de si­tu­a­tion

Si­den har bel­gi­e­ren sam­let bå­de mo­men­tum og er­fa­ring i GP2, hvor han slut­te­de som num­mer to i sin de­but­sæ­son sid­ste år, mens han i år er se­ri­ens stor­fa­vo­rit. Der­for for­ven­tes det, at Stof­fel Van­do« or­ne kom­mer i spil til et sæ­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.