’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Glenn Fre­e­man, re­dak­tør af ma­ga­si­net Au­tosport

i For­mel 1 ef­ter den­ne sæ­son, ly­der det fra Glenn Fre­e­man:

» Jeg vil me­ne, at trus­len fra Stof­fel Van­do­or­ne helt klart er re­el. Det er læn­ge si­den, at man har set en kø­rer gø­re det, som Van­do­or­ne gjor­de i GP2 sid­ste år, og det vak­te op­sigt. I den se­ne­ste we­e­kend kør­te han igen som en ve­te­ran i se­ri­en. Hvis han hol­der den stil kø­ren­de, vil han uden tvivl få folk hos McLa­ren til at se sin vej.

Ke­vin Magnus­sen gjor­de det søn­dag klart her i BT, at han fort­sat sat­ser på at kø­re For­mel 1 hos McLa­ren. Li­ge­som han hel­ler ik­ke umid­del­bart fryg­te­de trus­len in­de­fra fra Stof­fel Van­do­or­ne.

Men det bør han, me­ner Joe Saward, som føl­ger For­mel 1- ka­ra­va­nen rundt i ver­den og dag­ligt blog­ger om spor­ten.

» Det er en foru­ro­li­gen­de si­tu­a­tion at væ­re i for Magnus­sen, for­di Stof­fel Van­do­or­ne helt åben­lyst gør det rig­tig godt. Og nu da Stof­fel Van­do­or­ne kom­mer og har mo­men­tum med sig, mens Magnus­sen må­ske går lidt i stå, kan han bli­ve over­ha­let af Van­do­or­ne, « vur­de­rer Joe Saward, der me­ner, at Ke­vin Magnus­sen bør be­gyn­de at se ef­ter an­dre mu­lig­he­der.

» Det vær­ste for en ra­cer­kø­rer er ik­ke at væ­re ak­tiv og kø­ren­de. Så hvis jeg var Ke­vin Magnus­sen, vil­le jeg se mig om ef­ter et an­det sted at kø­re næ­ste år med McLa­renHon­das støt­te, hvis de væl­ger at ind­gå mo­tor­part­ner­skab med et min­dre For­mel 1- team, « si­ger Joe Saward, der spår dan­ske­rens chan­ce for at få et fast sæ­de hos McLa­ren i 2016 som me­get små.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.