Tal­te og­så om pi­ger

Hør­te Katy Per­ry og tal­te om pi­ger: Med­fan­ge teg­ner et an­det po­rtræt af ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

TER­ROR

Nye op­lys­nin­ger teg­ner nu et me­re kom­plekst po­rtræt af ter­r­o­ri­sten Omar ElHus­se­in, der den 14. fe­bru­ar stod bag ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn.

Det har hidtil væ­ret frem­me, at den 22- åri­ge Omar ElHus­se­in i sti­gen­de grad blev ra­di­ka­li­se­ret, mens han sad i Ve­stre Fængsel.

Iføl­ge en re­de­gø­rel­se fra Rigs­ad­vo­ka­ten ind­be­ret­te­de fængsels­be­tjen­te fl ere gan­ge til Kri­mi­nal­forsor­gen, at Omar El- Hus­se­in i sti­gen­de grad blev ra­di­ka­li­se­ret un­der sit op­hold i Ve­stre Fængsel. Det vak­te bl. a. be­kym­ring, at Omar El- Hus­se­in vil­le til Sy­ri­en og kæm­pe un­der Is­la­misk Stats fa­ner.

Øl, ma­ri­ju­a­na og pi­ger

Nye de­tal­jer om Omar ElHus­se­in, for­talt af en me­dind­sat i Ve­stre Fængsel, teg­ner dog et an­det og langt min­dre fa­na­tisk bil­le­de af den af­dø­de ter­r­o­rist.

Han for­tæl­ler, at Omar ElHus­se­in tal­te om øl, ma­ri­ju­a­na og pi­ger.

Des­u­den el­ske­de han Katy Per­ry’s sang ‘ Bla­ck Wi­dow’ og skru­e­de helt op for ra­dio­en, når san­gen blev af­spil­let.

In­ter­es­ser, der ik­ke just ri­mer på re­li­gi­øs fa­na­tis­me.

De nye op­lys­nin­ger stam­mer fra det bri­ti­ske nyheds­bu­reau Reu­ters, som i et fl ere si­ders indslag har gra­vet i, hvem ho­ved­per­so­nen bag det dan­ske ter­r­or­an­greb er.

I den for­bin­del­se har bu­reau­et talt med en ano­nym me­dind­sat, der blot bli­ver be­skre­vet som ‘ Ale­xan­der på 20 år’. Ale­xan­der blev ven­ner med Omar El- Hus­se­in un­der fængsels­op­hol­det.

Så ham som en ven

En tred­je kil­de fra fængs­let be­kræft er, iføl­ge nyheds­bu­rau­et, at Ale­xan­der og Omar El- Hus­se­in kend­te hin­an­den.

For­u­den sam­ta­ler om øl, pi­ger og ma­ri­ju­a­na for­tæl­ler Ale­xan­der, at han og Omar El- Hus­se­in skul­le ha­ve læst Kor­a­nen sam­men, men de nå­e­de det al­drig, for­di Omar El- Hus­se­in ik­ke over­holdt læ­se­pla­nen.

Ale­xan­der var der­for og­så over­ra­sket over, at Omar ElHus­se­in end­te med at stå bag det op­sigtsvæk­ken­de ter­r­or­an­greb.

» Omar var en god mand, og jeg så ham som en ven. Jeg respek­te­re­de ham, og jeg var cho­ke­ret og skuff et, da jeg fandt ud af det… Han har al­drig talt om at sky­de uskyl­di­ge men­ne­sker, « ly­der det blandt an­det fra Ale­xan­der iføl­ge Reu­ters.

AN­GRE­BE­NE

14. fe­bru­ar kl. 15.33:

Po­li­ti­et får det før­ste alarmopkald om skud mod Kr­udt­tøn­den på Ser­rids­levvej på Øster­bro i Kø­ben­havn. Den 55- årig fi lm­mand Finn Nør­gaard bli­ver dræbt. To an­sat­te på Kr­udt­tøn­den har for­talt til Po­li­ti­ken, at be­tjen­te­ne sad med ryg­gen til vin­du­et, da der blev åb­net ild. De to be­tjen­te fra Kø­ben­havns Po­li­ti var nyud­dan­ne­de og bar ik­ke skud­sik­re ve­ste, da Omar El- Hus­se­in plud­se­lig aff yre­de sit au­to­mat­vå­ben. Til ste­de var og­så eft er­ret­nings­folk fra PET og sven­ske Säpo.

15. fe­bru­ar kl. 01.00:

37- åri­ge Dan Uzan bli­ver dræbt ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. To be­tjen­te, der ek­stra­or­di­nært var ud­sta­tio­ne­ret pga. det for­hø­je­de alarm­be­red­skab, bli­ver sår­et i hen­holds­vis arm og ben. En po­li­ti­as­si­stent aff yre­de ét skud mod Omar El- Hus­se­in, mens den an­den ik­ke skød.

15. fe­bru­ar kl. 04.50:

22- åri­ge Omar El- Hus­se­in bli­ver skudt og dræbt af po­li­ti­et på Sva­ne­vej i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter.

Nye de­tal­jer om Omar El- Hus­se­in, for­talt af en me­dind­sat i Ve­stre Fængsel, teg­ner nu et an­det og langt min­dre fa­na­tisk bil­le­de af den af­dø­de ter­r­o­rist. Her ses po­li­ti­et hol­de vagt for­an Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn om man­da­gen ef­ter an­gre­be­ne i fe­bru­ar. Fo­to: Sø­ren Bid­strup og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.