Fy­rin­ger er fri fan­ta­si

BT - - DEBAT - NUL­VÆKST Ven­stres øko­no­mi- og kom­mu­ne­ord­fø­rer

Jacob Jensen

BT brag­te 16/ 4 en gan­ske ukri­tisk ar­ti­kel, hvor FTF an­ført af for­man­den Ben­te Sor­gen­frey be­skyl­der Ven­stres be­bu­de­de ud­gift sstop for at skul­le be­ty­de fy­re­sed­ler til 32.000 off ent­ligt an­sat­te. FTFs skræm­me­kampag­ne hol­der ik­ke vand.

Ven­stres ud­gift sstop vil be­ty­de, at der er de sam­me pen­ge til rå­dig­hed og der­med mu­lig­hed for at ha­ve det sam­me an­tal off ent­ligt an­sat­te i de kom­men­de år. Det står i kon­trast til ud­vik­lin­gen un­der den nu­væ­ren­de re­ge­rings le­del­se, hvor der er kom­met 13.752 fær­re off ent­ligt an­sat­te – til trods for, at Hel­le Thor­ning lo­ve­de det stik mod­sat­te før val­get i 2011.

De tal, som FTF be­nyt­ter sig af, byg­ger på nog­le yderst fan­ta­si­ful­de be­reg­nin­ger la­vet af de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske reg­ned­ren­ge i Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd. Og man har oven i kø­bet valgt at fordele de fi kti­ve fy­rin­ger på kom­mu­ner og stil­lings­be­teg­nel­ser. Det er ik­ke an­det end fri fan­ta­si.

Det er især kom­mu­ner­ne, der har holdt for, når Thor­ning har svun­get spa­rek­ni­ven. Alt­så fol­ke­sko­le­læ­rer, pæ­da­go­ger og sosu’er – med­lem­mer i FTF. Det er ik­ke en us­ag­lig på­stand om en mod­stan­ders frem­ti­di­ge po­li­tik. Det er en re­a­li­tet. Det er sket!

Kri­ti­ker­ne af Ven­stres ud­gift sstop glem­mer al­tid at for­tæl­le, at det in­de­bæ­rer, at der er plads til at frem­skri­ve det off ent­li­ge for­brug med pris og løn­ud­vik­lin­gen. Det be­ty­der, at der er råd til præ­cist det sam­me an­tal off ent­ligt an­sat­te.

Ud­gift sstop­pet be­ty­der alt­så ik­ke en be­spa­rel­se. Tvær­ti­mod vil ud­gift sstop­pet be­ty­de, at i ste­det for at gø­re én af ver­dens stør­ste off ent­li­ge sek­to­rer end­nu stør­re, så fo­ku­se­rer vi på at ska­be fl ere pri­va­te jobs. Det er he­le for­ud­sæt­nin­gen for, at der er ind­tje­ning til sam­fun­det. Der­med har vi og­så mid­ler til off ent­lig vel­færd ik­ke ba­re til næ­ste år, men og­så i åre­ne, der kom­mer.

FTF me­ner, at Ven­stres po­li­tik med­fø­rer 32.000 fy­rin­ger. Fo­to: K. Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.