Ja, fart­kon­trol er spild af po­li­ti

BT - - DEBAT - TOR­BEN LUND KUDSK

Af­de­lings­chef i FDM

HA­STIG­HEDS­KON­TROL ER RIG­TIG

vig­tig og en nød­ven­dig­hed, da ha­stig­hed er en væ­sent­lig ulyk­kes­fak­tor. Ha­stig­he­den skal især ned på de stræk­nin­ger, man ved er far­li­ge. Jeg er for­ta­ler for, at vi gør li­ge­som i ud­lan­det, hvor man bru­ger ful­dau­to­ma­ti­ske løs­nin­ger, stæ­re­kas­ser. Det har man haft stor suc­ces med i Sve­ri­ge, Frank­rig, Eng­land, Hol­land, Tys­kland osv. Fart­kon­trol med næ­sten ude­luk­ken­de mo­bi­le en­he­der, der er be­man­det af po­li­ti­folk, ser man ik­ke i ret man­ge an­dre lan­de. Det kan godt væ­re, at stæ­re­kas­ser skal sup­ple­res med mu­lig­he­den for at fl yt­te rundt på dem, men ho­ved­par­ten af fart­kon­trol­len bør væ­re skil­tet, så folk sæt­ter ha­stig­he­den ned, og man und­går ulyk­ker.

fo­re­ta­ges au­to­ma­tisk, så kun­ne man bru­ge po­li­ti­be­tjen­te­ne til no­get me­re syn­ligt færds­elspo­li­ti på ve­je­ne. De kun­ne ta­ge fat i nog­le af de an­dre far­li­ge uno­der – det er jo ik­ke kun ha­stig­hed, der er år­sag til ulyk­ker, der er og­så uop­mærk­som­hed, far­lig

NÅR KON­TROL­LEN KAN

kør­sel og man­ge an­dre ting, som man kun­ne få hånd i han­ke med for at for­bed­re færds­els­sik­ker­he­den.

med­lem­mer op­le­ver, at fo­to­vog­ne­ne står nog­le ste­der, hvor de har me­get svært ved at se, hvor­for det er vig­tigt li­ge her – og så tæn­ker folk, at det dre­jer sig om at få et prove­nu frem­for færds­els­sik­ker­hed. Det vil væ­re ær­ger­ligt, hvis fo­to­vog­ne­ne får folk til at se på po­li­ti­et på sam­me må­de, som man­ge ser på p- vag­ter, som man skal le­de langt eft er bi­li­ster, der har et po­si­tivt ind­tryk af.

MAN­GE AF VO­RES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.