Nej, stæ­re­kas­ser hjæl­per ik­ke

BT - - DEBAT - HAR­RY LA­HR­MANN

Tra­fi kfor­sker, Aal­borg Uni­ver­si­tet

for­di vi har nog­le ha­stig­heds­græn­ser, der ik­ke bli­ver over­holdt, så vi er nødt til at ha­ve en form for kon­trol. Man har der­for for­ø­get an­tal­let af fo­to­vog­ne i år, og man bør ven­te og se, hvor­dan det går. Der er en me­get nø­je sam­men­hæng mel­lem ha­stig­hed og tra­fi ksik­ker­hed – med ha­stig­hed der­med og­så, at ha­stig­heds­græn­ser­ne bli­ver over­holdt. Det kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at De Kon­ser­va­ti­ve, som har fo­re­slå­et det her, som så­dan

FO­TO­VOG­NE­NE ER KOM­MET,

et lov og or­den- par­ti, er ue­ni­ge i. Så jeg fat­ter dy­best set ik­ke det pro­jekt, de har gang i, for er lo­gik­ken, at det er li­ge­gyl­digt, om man over­hol­der ha­stig­heds­græn­ser­ne? Og hvor­dan vil de el­lers sik­re, at folk over­hol­der ha­stig­heds­græn­ser­ne?

et for­søg med stæ­re­kas­ser i Dan­mark, men pro­ble­met med stæ­re­kas­ser­ne er, at de må­ske var en god tek­no­lo­gi for 10 år si­den, men i dag kan vo­res navi­ga­tions­an­læg vi­se, hvor stæ­re­kas­ser­ne er. Så får man en ad­var­sel 15 se­kun­der før, man når stæ­re­kas­sen, og når man så

DER HAR VÆ­RET

har pas­se­ret den, sæt­ter man far­ten op igen. Forsk­nin­gen vi­ser, at det gi­ver det, man kal­der kænguru­kør­sel, hvor man kun sæt­ter ha­stig­he­den ned li­ge der, hvor stæ­re­kas­sen er. Vi har 70.000 km. vej her i lan­det, så vi kan jo ik­ke pla­stre det he­le til med stæ­re­kas­ser.

om det be­hø­ver at væ­re po­li­ti­be­tjen­te, der sid­der i fo­to­vog­ne. Men i for­hold til, hvad det ko­ster, og i for­hold til det sik­ker­heds­mæs­si­ge, er der in­gen tvivl om, at fo­to­vog­ne har en rig­tig god sam­fund­s­ø­ko­no­misk eff ekt.

MAN KAN DIS­KU­TE­RE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.