THOR­NINGS BØVL MED DE NYE DREN­GE ’’

Er El­bæk og Has­san jo­ke­re el­ler fl op? Nye par­ti­er kan red­de Thor­ning el­ler sen­de hen­de ud i mør­ket

BT - - DEBAT -

Vi skru­er ti­den frem til val­gaf­te­nen. Dan­sker­ne har sat de­res kryds. Stem­mer­ne tæl­les op. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Hel­le Thor­ning- Sch­midt føl­ger nø­je, hvor­dan hen­des eget par­ti kla­rer det, men det er ik­ke det ene­ste, hun er op­ta­get af. Thor­ning har og­så blik­ket ret­tet mod Al­ter­na­ti­vets re­sul­tat. Det nye par­ti, med den tid­li­ge­re ra­di­ka­le kul­tur­mi­ni­ster Uff e El­bæk i spid­sen, kan af­gø­re, om val­get bli­ver knald el­ler fald for Thor­ning. Om hun må for­la­de Stats­mi­ni­ste­ri­et, el­ler om hun gen­vin­der mag­ten. KOM­MER AL­TER­NA­TI­VET I Fol­ke­tin­get, kan stem­mer­ne væ­re med til at sik­re Thor­ning en ny pe­ri­o­de ved mag­ten. Men El­bæk kan og­så væ­re man­den, der sen­der Thor­ning ud i mør­ket, hvis hans par­ti ik­ke kla­rer spær­re­græn­sen på to pro­cent af stem­mer­ne. I så fald kan Thor­ning ik­ke reg­ne Al­ter­na­ti­vets stem­mer med i sit fl er­tal, og med El­bæks træk af stem­mer fra SF og En­heds­li­sten kan det bli­ve svært at møn­stre 90 man­da­ter i rød blok. Rødt stem­me­spild er Thor­nings skræks­ce­na­rie i en valg­kamp, hvor alt hand­ler om at skra­be stem­mer sam­men.

I øje­blik­ket lig­ger Al­ter­na­ti­vet på om­kring 1,5 pro­cent af stem­mer­ne i me­nings­må­lin­ger­ne. Ik­ke nok til at fast­slå, at ’ den er hjem­me’, men hel­ler ik­ke så lidt, at de etab­le­re­de par­ti­er kan til­la­de sig kun at ha­ve hån­li­ge be­mærk­nin­ger ti­l­overs for Al­ter­na­ti­vet. Uff e El­bæk, der bå­de øn­sker at be­græn­se dan­sker­nes kød­spi­se­ri og den ugent­li­ge ar­bejds­tid, er ble­vet Thor­nings far­li­ge ven i valg­kam­pen. Han lig­ger nu så godt, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ik­ke læn­ge­re har be­hov for at ta­le El­bæk ned. Den op­ga­ve har de blå så til gen­gæld over­ta­get, for og­så de har be­mær­ket, at den tid­li­ge­re ka­o­spi­lots pro­jekt må­ske er an­det end et luft ka­stel.

Om Thor­ning skal fø­re valg­kamp med end­nu en far­lig ven, Na­tio­nal­par­tiets kan­di­dat Ya­hya Has­san, på si­de­linj­en, er uafk la­ret. Dig­te­rens par­ti er end­nu ik­ke op­stil­lings­be­ret­ti­get, men kom­mer de nød­ven­di­ge un­der­skrift er i hus, er der fl ere rø­de stem­mer i spil. End­nu fl ere stem­mer, der kan en­de i den rø­de skral­des­pand, hvis hel­ler ik­ke Na­tio­nal­par­ti­et kla­rer spær­re­græn­sen.

Det er ty­de­ligt, at det er svært for de etab­le­re­de par­ti­er at ta­ck­le de nye dren­ge i klas­sen. Ind­til for ny­lig var et tred­je par­ti med til at ryste det kend­te bil­le­de, men Duk­ke­par­ti­et faldt i sin egen snub­les­nor med løg­nen om de ind­sam­le­de un­der­skrift er. Nu er Hvil­ken be­ty dning vil det få for asylan­sø­ger­ne, hvis man sæt­ter de­res ydel­se ned fra kon­tant­hjælps­ni­veau til SU- ni­veau? det først og frem­mest ud­sig­ten til, at et pænt an­tal dan­ske­re vil stem­me på El­bæks par­ti, der ska­ber fru­stra­tion. SELV OM AL­TER­NA­TI­VET end­nu ik­ke har et fær­digt par­ti­pro­gram, og selv om uprø­ve­de kan­di­da­ter må le­de eft er svar og ar­gu­men­ter som på et mø­de i Svend­borg for­le­den, er det, som om Uff e El­bæk for­mår at tæn­de et håb om, at po­li­tik kan gø­res an­der­le­des. Om han så blot for­tæl­ler even­tyr, er en an­den sag.

På den kor­te ba­ne er det op­lagt, at par­ti­er­ne over­ve­jer, om El­bæk skal ig­no­re­res, mob­bes el­ler li­ge­frem løft es. Men det var nok og­så værd at spør­ge, hvad det er i det etab­le­re­de po­li­ti­ske sy­stem, der gi­ver Al­ter­na­ti­vet og de an­dre ’ nye’ vind i ryg­gen. Mi­stil­li­den til po­li­ti­ker­ne spi­rer blandt dan­sker­ne, vi­ser un­der­sø­gel­ser. Er det løft ebrud­de­ne, de pin­li­ge per­sonsa­ger el­ler den ufor­son­li­ge to­ne, der gi­ver ap­pe­tit på no­get nyt? Sam­ti­dig er det så op til hver en­kelt væl­ger at vur­de­re, om den an­der­le­des po­li­ti­ske kul­tur, som Al­ter­na­tivt hyl­der, over­ho­ve­det kan fun­ge­re ef­fek­tivt og ska­be løs­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.