PIA K. I SPIL TI

En blå valgsejr kan gi­ve Pia Kjær­s­gaard po­sten som for­mand for Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

MAGTKABALE

Un­der for­tro­li­ge sam­ta­ler med si­ne nær­me­ste har Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen luf­tet den mu­lig­hed, at han ef­ter en blå valgsejr vil brin­ge Pia Kjær­s­gaard fra DF i spil som ny for­mand for Fol­ke­tin­get.

Det har el­lers i man­ge år væ­ret fast par­la­men­ta­risk prak­sis, at det stør­ste re­ge­rings­par­ti be­sæt­ter den pre­sti­ge­fyld­te post med en er­fa­ren po­li­ti­ker fra eg­ne ræk­ker.

Men Løk­ke er åben for at la­de po­sten ind­gå i en ka­ba­le, hvis han ef­ter val­get får mu­lig­hed for at dan­ne re­ge­ring med støt­te fra DF, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve, si­ger kil­der i Ven­stre til BT.

Der­med er det langt­fra sik­kert, at par­tiets 70- åri­ge le­gen­de Ber­tel Haar­der, som i den­ne valg­pe­ri­o­de har væ­ret en af Fol­ke­tin­gets fi­re næst­for­mænd, får lov at af­slut­te sin åre­lan­ge po­li­ti­ske kar­ri­e­re af på de­mo­kra­tiets fi­ne­ste post.

Iføl­ge en un­der­sø­gel­se, som Uge­bre­vet A4 kom med for­le­den, har de fol­ke­valg­te på Chri­sti­ans­borg kå­ret Ber­tel Haar­der som den mest vel­lid­te po­li­ti­ker. Der­i­mod fin­der man ik­ke Pia Kjær­s­gaards navn blandt de 19 po­li­ti­ke­re, der fik stem­mer nok til at bli­ve nævnt.

Haar­der ik­ke hård nok

Al­li­ge­vel kan Ber­tel Haar­der ri­si­ke­re at bli­ve ve­jet af Løk­ke og fun­det for let.

I så­vel hans eget par­ti som i DF og hos De Kon­ser­va­ti­ve har der væ­ret en sti­gen­de ir­ri­ta­tion over, at Ber­tel Haar­der i af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner ik­ke har sat sig til­stræk­ke­ligt igen­nem over for den nu­væ­ren­de fol­ke­tings­for­mand, so­ci­al­de­mo­kra­ten Mo­gens Lyk­ke­toft.

Da Lyk­ke­toft i sam­ar­bej­de med Haar­der til­ret­te­lag­de den stort an­lag­te fejring af 100- året for kvin­der­nes val­gret på grund­lovs­dag, ind­løb der pro­te­ster fra fle­re si­der. Kri­tik­ken gik på, at fest­lig­hol­del­sen på Chri­sti­ans­borg med del­ta­gel­se af Dron­nin­gen og stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt tvang de jy­ske og fyn­s­ke po­li­ti­ke­re til at drop­pe de­res eg­ne grund­lovs­mø­der. Her hav­de lidt smi­dig­hed fra Lyk­ke­toft væ­ret på sin plads, men­te man, og det skuf­fe­de langt ind i Ven­stre, at Ber­tel Haar­der ik­ke sat­te Lyk­ke­toft sto­len for dø­ren.

Og­så helt ned i de små sa­ger, som da Lyk­ke­toft an­gi­ve­ligt uden at ta­ge præ­si­di­et med på råd fjer­ne­de spring­van­det på Ri­de­ba­nen, for­di kon­ge­hu­set ik­ke kun­ne li­de det, har man sav­net, at Ber­tel Haar­der gav for­man­den mod­stand.

Men selv om nog­le i Ven­stre og i de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er me­ner, at Ber­tel Haar­der har væ­ret for fø­je­lig og slap, er det na­tur­lig­vis langt­fra gi­vet, at det i sid­ste en­de bli­ver ud­slags­gi­ven­de.

Kil­der næv­ner og­så den tid­li­ge­re Ven­stre- mi­ni­ster og grup­pe­for­mand Hans Chr. Sch­midt som et bud på po­sten som for­mand for Fol­ke­tin­get. Mest for­di Løk­ke øn­sker at ha­ve fle­re kort på hån­den.

BT spurg­te i går Pia Kjær­s­gaard, om hun kan se sig selv som for­mand for Fol­ke­tin­get, men det øn- sker hun ik­ke at ud­ta­le sig om.

An­dre kil­der i DF, som ken­der hen­de sær­de­les godt, er over­ra­ske­de over, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen tæn­ker i de ba­ner.

In­ter­na­tio­nal bøl­ge­gang

» Det vil gi­ve in­ter­na­tio­nal gen­lyd i he­le Eu­ro­pa, hvis hun bli­ver for­mand for Fol­ke­tin­get, « si­ger en kil­de. Må­ske især i de lan­de, der har slå­et hen­de i hart­korn med den fran­ske højrenationalist Ma­ri­ne le Pen og det kon­tro­ver­si­el­le sven­ske mod­styk­ke Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Men for Pia Kjær­s­gaard vil ero­brin­gen af po­sten væ­re det ul­ti­ma­ti­ve be­vis på, at hun er en vær­dig re­præ­sen­tant for det dan­ske fol­ke­sty­re. Hen­des nær­me­ste er ik­ke et se­kund i tvivl om, at hun uden be­tænk­ning til tak­ke ja til po­sten, skul­le hun få den til­budt.

Ana­ly­sen i Ven­stre er, at po­sten vil væ­re en ud­for­dring for hen­de. Den vil tvin­ge hen­de til at ud­vi­se stør­re rum­me­lig­hed, vel mest over for par­ti­er­ne i rød blok. De skal og­så fø­le si­ge godt be­hand­let i den må­de for­man­den til­ret­te­læg­ger Fol­ke­tin­gets ar­bej­de på og le­der sam­ar­bej­det mel­lem al­le par­ti­er.

I Dansk Fol­ke­par­ti er det den gængse op­fat­tel­se, at top­po­sten kun kom­mer i spil, hvis par­ti­et si­ger ja til at på­ta­ge sig mi­ni­ster­po­ster. Det har man kon­se­kvent af­vist, at man vil. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl øn­sker hel­ler ik­ke at la­ve en stu­de­han­del med Løk­ke, hvor han skal be­ta­le en po­li­tisk pris for at DF kan få po­sten.

Løk­ke hol­der dog al­le mu­lig­he­der åb­ne. In­tet er af­gjort, før væl­ger­ne har talt, si­ger man.

TORS­DAG 23. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.