IL TOP­POST RI­GETS NUM­MER TO

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 23. APRIL 2015

FØRSTE­MAND

For­man­den for Fol­ke­tin­get er i Grund­lovens for­stand num­mer to i rang­ord­nen ef­ter Dron­nin­gen.

Den for­nem­me post by­der på man­ge re­præ­sen­ta­ti­ve plig­ter, og ved­kom­men­de er selvskre­ven gæst ved ar­ran­ge­men­ter i kon­ge­hu­set og ved uden­land­ske stats­be­søg. Nor­malt får det stør­ste re­ge­rings­par­ti po­sten, men der er und­ta­gel­ser. So­ci­al­de­mo­kra­ten Svend Jakob­sen var så vel­lidt, at han be­holdt po­sten, da den kon­ser­va­ti­ve Poul Schlüter re­ge­re­de i 1980er­ne. En en­kelt gang måt­te po­sten for­de­les ef­ter kamp­valg og lod­træk­ning. I 1998 blev Ivar Han­sens navn truk­ket op af en va­se til Bir­t­he Wei­ss’ sto­re for­try­del­se.

Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de for­mand er Mo­gens Lyk­ke­toft ( S). Han for­la­der po­sten til ju­ni for at til­træ­de po­sten som for­mand for FNs Ge­ne­ral­for­sam­ling. Hvis ik­ke val­get er kom­met til den tid, vil sto­len stå tom, ind­til det sker. smo

Pia Kjær­s­gaard næv­nes af kil­der tæt på Løk­ke som en mu­lig kan­di­dat til po­sten for­mand for Fol­ke­tin­get.

Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.