Løk­kes tre kort

BT - - NYHEDER -

HANS CHR. SCH­MIDT

( V) er Løk­kes dark hor­se. Han brin­ges i spil, hvis Løk­ke ef­ter en valgsejr vil gi­ve po­sten til en Ven­stre- mand, men øn­sker at bru­ge Ber­tel Haar­der på mi­ni­ster­bæn­ke­ne. Hans Chr. Sch­midt har væ­ret grup­pe­for­mand og har be­klædt fle­re mi­ni­ster­po­ster.

PIA KJÆR­S­GAARD

( DF) næv­nes af kil­der tæt på Løk­ke som et mu­ligt bud og som en ge­stus til Dansk Fol­ke­par­ti. Man­ge vil sik­kert væ­re over­ra­ske­de over at hø­re, at hun i det dag­li­ge ar­bej­de kom­mer godt ud af det med po­li­ti­ke­re på ven­stre­fløj­en. De ti­der, da so­ci­al­de­mo­kra­ter ik­ke hil­ste på hen­de, er for længst for­bi.

BER­TEL HAAR­DER

( V) har væ­ret mi­ni­ster i 20 år samt med­lem af Fol­ke­tin­get i en men­ne­ske­al­der. For ham vil po­sten som for­mand for Fol­ke­tin­get væ­re et for­nemt punk­tum for en lang kar­ri­e­re i de­mo­kra­tiets tje­ne­ste. Selv hvis blå blok vin­der val­get, kan han dog ik­ke væ­re sik­ker på at få po­sten, og Løk­ke har ik­ke lo­vet ham no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.