Bag­bun­det lig holdt ne­de af vægt­klod­ser

Off er i vand­hul på Sydsjæl­land er ik­ke iden­ti­fi ce­ret

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk ma­ma@ bt. dk

DRAB

Maria Christine Mad­sen Den yn­gre mand, der er fun­det dræbt og gemt af vej­en i en mer­gel­grav ved Suså Lan­de­vej nær Her­luf­mag­le på Sydsjæl­land, var ik­ke ale­ne bag­bun­det på hæn­der og fød­der.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var der og­så bun­det tun­ge vægt­klod­ser til den dø­de. For­ment­lig for­di ger­nings­mæn­de­ne vil­le for­sø­ge at sik­re sig, at li­get for­blev un­der vand.

Eft er­forsk­nings­le­de­ren i sa­gen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Sø­ren RavnNi­el­sen fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti, øn­sker ik­ke at kom­men­te­re op­lys­nin­ger­ne om væg­te­ne.

» På det­te tids­punkt af eft er­forsk­nin­gen vil jeg ik­ke kom­men­te­re yder­li­ge­re de­tal­jer om fun­det af li­get, el­ler hvor­dan det var an­bragt. Der er fort­sat kri­mi­nal­tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser og ob­duk­tion i gang, så fo­re­lø­big kan vi ik­ke op­ly­se yder­li­ge­re de­tal­jer, « si­ger eft er­forsk­nings­le­de­ren.

Dræbt for no­gen tid si­den

Iføl­ge po­li­ti­et har li­get af den dræb­te mand lig­get i mer­gel­gra­ven ’ et styk­ke tid’, og off erets iden­ti­tet er fo­re­lø­big ik­ke fast­lagt. Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Sø­ren Ravn- Nielsen øn­sker ik­ke at op­ly­se, om po­li­ti­et trods alt har en mi­stan­ke om, hvem den dræb­te kan væ­re.

» Det er så­dan, at når man mel­der no­get ud fra det her kon­tor, så er vi nødt til at væ­re helt sik­re på, hvad det er, vi mel­der ud. Der­for la­ver vi om­fat­ten­de un­der­sø­gel­ser, spor­sik­ring og den slags ting, ind­til vi er på sik­ker grund. Nog­le gan­ge vi­ser ver­den sig at se helt an­der­le­des ud, end man først tror, « til­fø­jer eft er­forsk­nings­le­de­ren.

Børn fandt li­get

Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti modt­og alar­men om li­get tirs­dag kl. 17.22. Li­get blev fun­det i van­det i en mer­gel­grav på en mark ved Suså Lan­de­vej, syd for Her­luf­mag­le. Fin­de­ste­det lig­ger li­ge over for Je­hovas Vid­ners Stæv­ne­hal. Iføl­ge op­lys­nin­ger til BT var det to dren­ge, der gjor­de det uhyg­ge­li­ge fund.

Lig­fun­det i Mer­gel­gra­ven ved Her­luf­mag­le på Sydsjæl­land ef­ter­for­skes som en drabs­sag.

Lig­fun­det

Fo­to: Mi­cha­el Nord­borg/ alarm112­dan­mark. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.