V: Ad­var om fo­to­vog­ne

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 23. APRIL 2015

FART­KON­TROL

Si­den års­skif­tet har 100 fo­to­vog­ne i lan­dets po­li­tik­red­se blitzet bi­li­ster, der ik­ke over­hol­der fart­græn­ser­ne.

Ven­stre vil nu ha­ve po­li­ti­et til at for­tæl­le bi­li­ster­ne, præ­cis hvor de ri­si­ke­rer at få ta­get et dyrt po­rtræt­fo­to, men al­le­re­de i dag er der po­li­tik­red­se, der åbent un­der­ret­ter om fo­to­vog­ne­nes pla­ce­ring.

Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti har gen­nem de se­ne­ste to år med­delt via Twit­ter, hvor tra­fi­kan­ter­ne skal let­te på spe­e­de­ren for at slip­pe for bø­der. » Det med­vir­ker til at få be­vidst­he­den om, at po­li­ti­et er el­ler kan væ­re der­u­de, frem i bi­li­ster­nes hjer­ner. Og når de er me­re be­vid­ste om­kring det, så bli­ver de og­så bed­re til at re­gu­le­re far­ten ef­ter den vi­den, at der alt­så kan fal­de en bø­de, hvis ik­ke man over­hol­der ha­stig­heds­græn­ser­ne, « for­kla­rer po­li­tik­red­sens kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Hel­le Lund­berg.

Fo­re­lø­big ty­der det på, at gen­nem­snits­ha­stig­he­den i Syd- og Søn­derjyl­land er fal­det – vis­se ste­der oven i kø­bet mar­kant, for­tæl­ler Hel­le Lund­berg.

Det er op til den en­kel­te po­li­tik­reds, om de vil ad­va­re om fart­kon­trol. Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti og Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti føl­ger de syd­jy­ske ek­sem­pel, mens man i Nord­jyl­land har valgt en an­den stra­te­gi.

Her væl­ger po­li­ti­et kun sjæl­dent at of­fent­lig­gø­re, hvor man ri­si­ke­rer at bli­ve mødt af en blitz, da man i kred­sen tror, at fryg­ten for et uven­tet brev med en bø­de og et bil­le­de har størst ef­fekt.

» Den så­kald­te op­da­gel­ses­ri­si­ko er alt­så det, der vir­ker. Bi­li­ster­ne ved ik­ke, hvor vi hol­der, og så tæn­ker folk, at de hel­le­re ge­ne­relt må let­te på spe­e­de­ren en anel­se. Det, tror vi, hol­der på den lan­ge ba­ne, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Ole Juul Sch­midt, der er le­der af færds­el­s­af­de­lin­gen ved Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Han er be­kym­ret for, at bi­li­ster kun sæt­ter kun far­ten ned li­ge om­kring fo­to­vog­ne­ne.

» Jeg kan jo fryg­te, at det ik­ke er gavn­ligt for gen­nem­snits­ha­stig­he­den, « si­ger færds­els­che­fen, der un­der­stre­ger, at det er re­la­tivt nyt med det øge­de an­tal fo­to­vog­ne på ve­je­ne – og der­for end­nu for tid­ligt at kå­re den bed­ste me­to­de.

Be­kym­rin­gen hos Nord­jyl­lands Po­li­ti de­les af tra­fik­for­sker Har­ry La­hr­mann fra Aal­borg Uni­ver­si­tet. Han tror ik­ke, at V- for­sla­get om åben­hed over he­le linj­en vil gi­ve fær­re far­tover­træ­del­ser. Der er brug for en blan­ding af bå­de syn­lig og usyn­lig fart­kon­trol, me­ner han.

» Vi har po­li­ti­bi­ler, der står ’ po­li­ti’ på si­den af, og fi­du­sen ved dem er, at de på­vir­ker al­le. Bå­de dem, de ta­ger for for­se­el­ser, men og­så dem, der ba­re ser po­li­ti­bi­ler­ne, « si­ger Har­ry La­hr­mann.

» På sam­me må­de skal dan­sker­ne vi­de, at fo­to­vog­ne­ne er der, så vi kø­rer or­dent­ligt. Men vi vil ger­ne ha­ve bi­li­ster­ne til at over­hol­de fart­græn­ser­ne på al­le ve­je, og der­for skal vi ik­ke af­slø­re, hvor ATK- vog­ne­ne er pla­ce­ret, « si­ger han. BNB

Po­li­tik­red­se­ne er ue­ni­ge om vej­en til en ge­ne­rel fart­ned­sæt­tel­se. De be­stem­mer selv, om fo­to­fæl­der­nes pla­ce­ring skal af­slø­res. Ar­kiv­fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.