PRINS JOACHIM SLU

Prins­ge­ma­len er vendt til­ba­ge til Dan­mark ef­ter pri­vat rej­se til Ve­ne­dig en drøm fat­ti­ge­re. In­gen af hans søn­ner øn­sker at over­ta­ge hans livs­værk, og han har måt­tet bort­for­pag­te vin­pro­duk­tio­nen i Cayx

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk lots@ bt. dk

ROY­AL VIN

Lot­te Schar­ff I går vend­te prins Hen­rik hjem til Dan­mark ef­ter sin pri­va­te og højst over­ra­sken­de rej­se til Ve­ne­dig, som han be­gav sig på, blot få ti­mer ef­ter den sid­ste gæst for­lod Dron­nin­gens fød­sels­dags­fest på Fre­dens­borg Slot. En fest, som Prins­ge­ma­len iføl­ge Hof­fet var alt for hårdt ramt af in­flu­en­za til at del­ta­ge i.

Mens prins Hen­rik fe­ri­e­re­de i Ve­ne­dig, med­del­te hof­fet, at han hav­de be­slut­tet at bort­for­pag­te vin­pro­duk­tio­nen fra sit vin­slot i Frank­rig – og der­med én gang for al­le op­gi­vet drøm­men om at se en af si­ne søn­ner som næ­ste ge­ne­ra­tions vin­bøn­der på Cayx.

» Fa­mi­li­en Mon­pezat har al­tid la­vet vin, « lød det el­lers stolt fra vin­bon­den prins Hen­rik for un­der tre år si­den i den fran­ske avis La Dépê­che, der mød­te ham på slot­tet i Cayx.

» Jeg er me­get in­vol­ve­ret i vin­går­den, det er en pas­sion. Det til­la­der mig at kom­me væk fra mi­ne for­plig­tel­ser ved hof­fet. Dér tje­ner jeg mit land, her tje­ner jeg min vin­gård, for­tal­te prins­ge­ma­len be­gej­stret i som­me­ren 2012, hvor der til­sy­ne­la­den­de ik­ke var pla­ner om at væ­re min­dre in­vol­ve­ret i pro­duk­tio­nen.

Dros­ler lidt ned

Men den 80- åri­ge prins er ved at nå en al­der, hvor det er na­tur­ligt at dros­le lidt ned, men den gæ­ve gal­ler har ved fle­re lej­lig­he­der ud­trykt øn­ske om, at hans livs­værk vil­le bli­ve vi­dere­ført af én af hans to søn­ner, der ud­over at væ­re prin­ser af Dan­mark og­så bæ­rer de­res pa­pas fran­ske adelsti­tel.

» Selv­føl­ge­lig er det en­hver fars øn­ske, at søn­ner­ne ta­ger over ef­ter fa­de­ren, men man skal ven­te lidt og se, hvad prin­ser­ne sy­nes om vin, og om de har lyst til det, « for­tal­te prins Hen­rik til­ba­ge i 1993.

» Det er ure­a­li­stisk, at Fre­de­rik skul­le over­ta­ge vin­pro­duk­tio­nen. Han har trods alt en stør­re op­ga­ve for­an sig end Joachim, « vur­de­rer hun.

Men den land­brugs­ud­dan­ne­de Joachim øn­ske­de ty­de­lig­vis ik­ke at pas­se si­ne dan­ske jor­de – el­ler sin fars fran­ske vin­gård for den sags skyld.

Over­dra­get til en fond

I juli sid­ste år med­del­te hof­fet nem­lig, at prins Joachim opgav land­mand­skar­ri­e­ren. Scha­ck­en­borg Slot, som blev skæn­ket til den den­gang ni- åri­ge prins i 1978, blev over­dra­get til en fond, og prins Joachim, prin­ses­se Ma­rie og de­res to børn, den knap seks- åri­ge Hen­rik og tre­åri­ge At­he­na, ryk­ke­de fra den jy­ske muld til en af Klam­pen­borgs dy­re­ste adres­ser.

For­melt hed det sig, at prin­sen hav­de svært ved at for­e­ne job­bet som land­mand med si­ne of­fi­ci­el­le plig­ter for kon­ge­hu­set. Dron­ning Mar­gret­hes fæt­ter prins Ingolf hav­de dog et gan­ske an­det bud på, hvor­for Joachim plud­se­lig var ble­vet for fin til Mø­geltøn­der:

» Ba­re for­di prin­ses­sen ik­ke bry­der sig om at bo på lan­det. Det gjor­de Ale­xan­dra hel­ler ik­ke, men det er ær­ger­ligt, for det be­tød me­get for lands­de­len at ha­ve en del af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie tæt på, « lød det fra prins Ingolf i et in­ter­view med Jyl­lands- Po­sten i fe­bru­ar.

Prins Jo­a­chims mod­vil­je mod land­mands­li­vet tvang alt­så hans far til at læg­ge an­dre pla­ner for en bort­for­pagt­ning af vin­pro­duk­tio­nen.

» Det har væ­ret un­der op­sej­ling læn­ge. Jeg har få­et at vi­de, at han ger­ne vil­le gø­re det på et tids­punkt, for­di det kræ­ver no­get. Man skal kun­ne væ­re der he­le ti­den, « for­tæl­ler prins Hen­riks næ­re ven Chri­sti­an Kjær.

Og den tid har prins Joachim til­sy­ne­la­den­de ik­ke.

TORS­DAG 23. APRIL 2015

Ja­nu­ar 2002:

En fors­må­et prins­ge­mal til­brin­ger tre uger på slot­tet, hvor han ta­ger sig en tæn­ke­pau­se. Han fø­ler sig yd­my­get over, at Kron­prin­sen – og ik­ke ham selv - var vært ved nytårs­t­af­let i Dron­nin­gens fra­vær.

» Selv­føl­ge­lig er det en­hver fars øn­ske, at søn­ner­ne ta­ger over ef­ter fa­de­ren, men man skal ven­te lidt og se, hvad prin­ser­ne sy­nes om vin, og om de har lyst til det, « for­tal­te prins Hen­rik til­ba­ge i 1993. Her vi­ser prins­ge­ma­len rundt på vin­slot­tet Cha­teau de Cayx. Ar­kiv­fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.